Home Книги Облигационно право Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V

25.00лв. с вкл. ДДС

Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)

Съставител: Константин Кунчев
Издателство: Сиби
Корица: мека
Страници: 504
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-226-075-0

Код: 96329 Категории: ,

Описание

В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952-2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В петата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на действията на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63 ЗЗД – чл. 98 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

Съдържание

ДЕЙСТВИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 63 ЗЗД. Добросъвестност при изпълнението

Чл. 64 ЗЗД. Задължение за средно качество при родовите вещи

Чл. 65 ЗЗД. Даване вместо изпълнение

Чл. 66 ЗЗД. Изпълнение на части

Чл. 68 ЗЗД. Местоизпълнение

Чл. 69 ЗЗД. Изискуемост на задължението

Чл. 70 ЗЗД. Срок на изпълнение

Чл. 71 ЗЗД. Предсрочна изискуемост

Предсрочна изиску­емост при банков кре­дит

Изискуемо ли е взе­ма­не­то, чиято пред­сроч­на изиску­емост не е би­ла обя­ве­на на длъж­ни­ка пре­ди по­да­ва­не на за­явле­нието за из­да­ва­не на за­по­вед за изпъл­не­ние от банка­та

Предсрочна изиску­емост при кре­дит, пре­доста­вен от не­банко­ва ин­сти­ту­ция

Начини на връч­ва­не на уве­дом­ле­ние за пред­сроч­на изиску­емост

Какъв е обе­мът на дъл­жи­мо­то при настъ­пи­ла пред­сроч­на изиску­емост

Необходимо ли е съ­об­ща­ва­не на пред­сроч­на­та изиску­емост на со­ли­дар­ния съд­лъж­ник и по­ръ­чи­те­ля

Чл. 72 ЗЗД. Пресмятане на срокове

Чл. 73 ЗЗД. Изпълнение от трето лице

Чл. 74 ЗЗД. Суброгация

Чл. 75 ЗЗД. Изпълнение на кредитора или на овластено от него лице

Плащане по банко­ва смет­ка

Чл. 76 ЗЗД. Изпълнение при мно­жест­во за­дъл­же­ния

Чл. 77 ЗЗД. Разписка при изпъл­не­ние

Чл. 78 ЗЗД. Разноски по изпъл­не­нието

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 79 ЗЗД. Съотношение меж­ду ре­ал­но­то изпъл­не­ние, обез­ще­те­нието за за­ба­ва и ком­пен­са­тор­но­то
обез­ще­те­ние

Процесуални въпро­си

Чл. 80 ЗЗД. Заместими задължения

Чл. 81 ЗЗД. Обективна невъзможност за изпълнение

Непреодолима си­ла

Непреодолима си­ла в прак­ти­ка­та на Съда на Европейския съ­юз

Стопанска не­по­но­си­мост

Чл. 82 ЗЗД. Обезщетение при неизпълнен договор

Претърпени вре­ди

Пропуснати пол­зи

Вреди при не­изпъл­не­ние на за­дъл­же­нието за прехвър­ля­не на соб­ст­ве­ност­та

Пропуснати пол­зи при за­ба­ва на из­вър­шен строеж на сгра­да или ре­монт

Пропуснати пол­зи при тър­гов­ска дейност

Предвидими и непред­ви­ди­ми вре­ди

Неимуществени вре­ди при не­изпъл­не­ние на до­го­вор

Чл. 83 ЗЗД. Намаляване и отпадане на обезщетението

Общи пред­постав­ки и при­лож­но по­ле

Подлежи ли на на­ма­ля­ва­не не­устойка­та, уго­во­ре­на в тър­гов­ска или граж­дан­ска сдел­ка, на ос­но­ва­ние чл. 83 ЗЗД

Чл. 84 ЗЗД. Падеж на задължението

Чл. 85 ЗЗД. Забава на длъжника

Чл. 86 ЗЗД. Законна лихва за забава на парично задължение

Дължи ли се лихва за за­ба­ва на не­па­рич­но за­дъл­же­ние

Давността при за­кон­на­та лихва

Начин на пре­дя­вя­ва­не на за­кон­на­та лихва

Присъждане на за­кон­на­та лихва вър­ху пре­тен­ди­ра­но
обез­ще­те­ние, до­ка­то де­ло­то е ви­ся­що

Капитализиране и ана­то­ци­зъм

Чл. 87 ЗЗД. Право на разваляне

Предпоставки за раз­ва­ля­не на двустран­ни до­го­во­ри

Начин на упраж­ня­ва­не на пра­во­то на из­вън­съ­деб­но раз­ва­ля­не

Разваляне на до­го­вор за из­ра­бот­ка

Разваляне на пред­ва­ри­те­лен до­го­вор

Разваляне на до­го­вор за по­ръч­ка

Разваляне на до­го­вор за наем и ли­зинг

Разваляне на до­го­вор за арен­да

Разваляне по съ­де­бен ред

Допустим ли е иск за раз­ва­ля­не на до­го­вор за про­даж­ба, в слу­чай че ку­пу­ва­чът е съ­деб­но отстра­нен

Значителност на не­изпъл­не­нието

Погасяване по дав­ност на пра­во­то на раз­ва­ля­не

Чл. 88 ЗЗД. Последици от развалянето

Защитно дейст­вие на впис­ва­не­то на иско­ва­та мол­ба

Чл. 89 ЗЗД. Разваляне по право

Чл. 90 ЗЗД. Възражение за неизпълнен договор

Чл. 91 ЗЗД. Право на задържане

Чл. 92 ЗЗД. Неустойка

Същност на не­устойка­та, функ­ции и ви­до­ве

Акцесорност на не­устойка­та

Уговорката за не­устой­ка в пред­ва­ри­тел­ния до­го­вор прекра­тя­ва ли се със сключ­ва­не­то
на окон­ча­тел­ния до­го­вор

Дължи ли се лихва за за­ба­ва, при по­ло­же­ние че е уго­во­ре­на не­устой­ка

Дължи ли се лихва за за­ба­ва вър­ху за­дъл­же­ние за не­устой­ка за за­ба­ва

Допустимо ли е ку­му­ли­ра­не­то на не­устой­ка за за­ба­ва и лихва за за­ба­ва за не­изпъл­не­ние на едно и съ­що глав­но за­дъл­же­ние

Нищожност на не­устойка­та

Нищожност на не­устойка­та по­ра­ди про­ти­во­ре­чие с добри­те нра­ви

Размерът на не­устойка­та при потре­би­тел­ски до­го­во­ри

Неустойка, из­ли­за­ща из­вън при­съ­щи­те си функ­ции

Следи ли съ­дът слу­жеб­но за ни­щож­ност на не­устойка­та

Намаляване на не­устойка­та по­ра­ди пре­ко­мер­ност

Критерии за опре­де­ля­не на не­устойка­та ка­то пре­ко­мер­на и те­жест на до­каз­ва­не

Може ли съ­дът да на­ма­ля­ва не­устойка­та слу­жеб­но

Може ли да се упраж­ни пра­во­то по чл. 92, ал. 2 ЗЗД с иск

Съотношение на чл. 92, ал. 2 ЗЗД с чл. 309 ТЗ

Възможно ли е на­ма­ля­ва­не на не­устойка­та, след ка­то е би­ла изпла­те­на или при одобре­на спо­год­ба

Допустимо ли е на­ма­ля­ва­не на за­ко­но­ва не­устой­ка

При уго­во­ре­на не­устой­ка за пъл­но не­изпъл­не­ние, дъл­жи ли се та­ка­ва, ко­га­то е на­ли­це частич­но, не­ка­чест­ве­но или за­ба­ве­но изпъл­не­ние

Дължи ли се не­устой­ка за за­ба­ва по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, ко­га­то до­го­во­рът е раз­ва­лен по­ра­ди ви­нов­но не­изпъл­не­ние на длъж­ни­ка

Допустим ли е иск за не­устой­ка, която се пре­тен­ди­ра за пе­риод след пре­дя­вя­ва­не на иска до пла­ща­не на съ­от­вет­но­то за­дъл­же­ние

Давностен срок при взе­ма­нията за не­устой­ка

Чл. 93 ЗЗД. Задатък

Съпоставка на за­да­тъ­ка и от­мет­ни­на­та

Допустимо ли е на­ред със за­дъл­же­ние за връ­ща­не на за­да­тък в двоен раз­мер ку­му­ла­тив­но
да се дъл­жи и не­устой­ка

Може ли да се уго­во­ри раз­мер на за­да­тъ­ка над по­со­че­ния в за­ко­на двоен раз­мер

Подлежи ли за­да­тъ­кът на на­ма­ля­ва­не по­ра­ди пре­ко­мер­ност

Кога пла­те­ният аванс има зна­че­ние на за­да­тък

С как­ва дав­ност се по­га­ся­ва взе­ма­не­то за за­да­тък

Чл. 94 ЗЗД. Забрана за ограничаване на отговорността

ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА

Чл. 95 ЗЗД. Забава на кредитора

Чл. 96 ЗЗД. Последици от забавата на кредитора

Чл. 97 ЗЗД. Възможност на длъжника за освобождаване от задължението за предаване на пари или вещ

Чл. 98 ЗЗД. Възможност на длъжника да се откаже от договора, ако задължението е за действие