Home Книги Облигационно право Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I

14.00лв. с вкл. ДДС

Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)

Съставител: Константин Кунчев
Издателство: Сиби
Корица: мека
Страници: 200
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-954-730-931-9

Код: 96304 Категории: ,

Описание

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография – Константин Кунчев

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2015 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.

В първата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на сключването и действието на договорите (чл. 1 ЗЗД – чл. 25 ЗЗД).

Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми.

Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

Съдържание

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 8, ал. 1 ЗЗД. Определение на договора

Чл. 8, ал. 2 ЗЗД. Същност на злоупотребата с право

Злоупотреба с право при трудовите правоотношения

Чл. 9 ЗЗД. Свободата на договаряне

Договор за издръжка и гледане

Чл. 10, ал. 1 ЗЗД. Присъждане на левовата равностойност на сума, уговорена в чужда валута

Чл. 10, ал. 2 ЗЗД. Ограничен ли е размерът на договорната лихва

Чл. 10, ал. 3 ЗЗД. Забраната за анатоцизъм в гражданското право

Чл. 12 ЗЗД. Преддоговорна отговорност

Относно характера и обема на преддоговорната отговорност

Чл. 13 ЗЗД и чл. 14 ЗЗД. Правила за сключване на граждански, търговски и потребителски договори

Чл. 16 ЗЗД. Общи условия

Чл. 17 ЗЗД. Особености на привидните и прикритите сделки

Чл. 18 ЗЗД. Форма на договорите относно недвижими имоти

Чл. 19 ЗЗД. Предварителен договор

Условия за действителност на предварителния договор

Условия за уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Обявяване на предварителен договор за окончателен само за част от уговорената между страните престация

Приложение на разпоредбите на чл. 81, ал. 1 ЗЗД и чл. 87 ЗЗД, ал. 1 и ал. 4 в особеното производство по чл. 362 ГПК, ал. 2 във вр. с ал. 1

Допустимост на възражението за прихващане в производство за обявяване на окончателен договор

Начален момент на погасителната давност за правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Предаване на владението по силата на предварителен договор

Чл. 20 ЗЗД. Тълкуване на договорните клаузи в съответствие с изявената воля

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 20а ЗЗД. Правна сила на договора и неговото изменение

Чл. 21, ал. 1 ЗЗД. Действие на договора спрямо лицата

Чл. 21, ал. 2 ЗЗД. Отговорност на трето лице, попречило да бъде изпълнен договорът

Чл. 22 ЗЗД. Договор в полза на трето лице

Чл. 23 ЗЗД. Обещаване действието на трето лице

Чл. 24 ЗЗД. Вещно действие на договора

Чл. 25 ЗЗД. Действие на условието в договора