Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Маргарита Соколова


Анотация

Въпрос

Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

Маргарита Соколова

Членове:

Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение №******г. по гр. д. №******//2020 [/aam]******г. Сливенският районен съд е:

- признал за установено по отношение на С. К. С. и С. С. К., че Т. С. И. е собственик на 1/2 ид. ч. от стълбището и на 1/2 ид. ч. от таванското помещение от недвижим имот с идентификатор 67338.521.162.1.1, представляващ жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор....., с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 1, ап. 1, със застроена площ на таванското помещение 41.5 кв. м., и е осъдил С. К. С. и С. С. К. да предадат на собственицата владението на посочените идеални части от обектите;

- отхвърлил предявения от С. К. С. насрещен положителен установителен иск за установяване по отношение на Т. С. И. право на собственост върху 1/2 ид. ч.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Следвало ли е, за да придобие правото на собственост чрез способа по чл. 79 ЗС, ответникът (сега касатор) да се позове на придобивна давност по отношение на всеки от предишните приобретатели (според приложените нотариални актове) на имота? Следвало ли е спрямо всеки един от предишните приобретатели да изтече давностния срок…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното…
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Относно предпоставките, които следва да са налице, за да се уважи иска по чл.109 ЗС за премахване на незаконна постройка на границата между два имота .
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2010
  Следва ли ищецът по иск по чл. 109 ЗС да доказва по какъв начин са накърнени правата му, когато строителството е осъществено на регулационната линия ?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  При извършено незаконно строителство от ответника по иска, представляващо преградна стена, изградена на стълбище, което е обща част на сграда в режим на етажна собственост, в която обекти на собственост притежават ищците и ответника следва ли да се доказва с какво това строителство ограничава правото на собственост на ищците при…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Допустимо ли е съдът да откаже да зачете извода на нотариуса относно принадлежността на правото на собственост в констативен нотариален акт, ако събраните доказателства сочат на порок в процедурата по неговото издаване? След като с доклада на делото първоинстанционният съд е квалифицирал иска, страните не са възразили по тази квалификация…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.1984 по дело №****/1984
  1. Допустим ли е искът по чл. 109 ЗС срещу собственик на недвижим имот или срещу собственик на съседен имот за прекратяване на неоснователно действие, извършено чрез строеж, изграден в отклонение на издаденото разрешение и на други строителни книжа или в нарушение на действащи разпоредби, което действие осуетява или ограничава…
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  Достатъчен ли е сам по себе си факът, ако се приеме, че постройките са незаконни , да бъде уважен иск по чл. 109 ЗС ? За значението на постройките в режим на „търпим строеж” по см. на пар. 16 ПР на ЗУТ и за необходимостта от преценка доколко конкретното строителство…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2012 по дело №****/2012
  Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците…
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Счита ли се владението на недвижим имот смутено, а придобивната давност – прекъсната, с подаване до прокуратурата на жалба от собственика на имота с твърдение за извършено престъпление във връзка с придобиването на имота?
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Дали решенията на поземлените комисии, сега ОСЗ, с които се възстановяват в стари реални граници земи в терени по пар. 4 ПЗР на ЗСПЗЗ, имат конститутивно действие, ако са постановени преди изменението на чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ /ДВ бр.68/99г./?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  Инициирането на извънсъдебен спор от страна на невладеещия собственик смущава ли владението и прекъсва ли придобивната давност? Възможно ли е придобиването по давност на прилежащо към жилище избено помещение, ако собственикът на имота притежава в същата сграда друго складово /таванско/ помещение?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Явно и несъмнително ли е владението, което се изразява в извършване на административни действия по промяна на статута на имота, издаване на скица или виза за проектиране, без тези действия да са противопоставени на действителните собственици и допустимо ли е присъединяване на владение , което не е явно и открито?
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2011
  Относно елементите на фактическия състав на придобивната давност по чл. 79, ал.1 ЗС и по-конкретно дали сред тях се включва изискването собственикът да е осведомен за намерението за своене на владелеца, т.е. владението на вещта като своя да е противопоставено на собственика.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация