Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Ваня Алексиева


Анотация

Въпрос

Може ли договор за жилищен и ипотечен кредит да представлява сделка, имаща за предмет финансови инструменти, чиято цена е свързана с измененията на лихвения процент на финансовия пазар?
Дали при договори за кредит с променлив лихвен процент, методиката на банката кредитор за определяне на Б. е извън договорното съдържание и ако е извън него спазено ли е изискването за ясни и разбираеми клаузи?
Липсата на предоставена методика на потребителя за извършване на уговореното право на промянапо клаузите на договора води ли до бланкетност на уговореното в общите условия и дали извършената промяна в посока увеличение не е в този смисъл непредвидено в договора основание?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в съдебно заседание на 31.05.2016 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОНКА ЙОНКОВА, НИКОЛАЙ МАРКОВ

при участието на секретаря Л. Златкова изслуша докладваното от съдията ВАНЯ АЛЕКСИЕВА т. дело №******година, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Истрия на спора

Образувано е по касационната жалба на К. Д. К. и К. Л. К. и двамата от [населено място] против въззивно решение на Русенския окръжен съд №******г., по в. гр. д.№******год., с което след отмяна на първоинстанционното решение на Русенския районен съд №******год., допълнено с решение на същия съд №******г., двете по гр. д.№815/2013 год., при условията на чл. 271, ал. 1 ГПК и сл. са отхвърлени предявените от настоящите касатори, в качеството им на ищци, срещу “БАНКА Д.” ЕАД, [населено място] активно субективно и обективно кумулативно съединени искове: по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, във вр. с чл. 143, т. 10 ЗЗП - за прогласяване нищожността на клаузите на чл. 9.1, изр. 2 и чл. 9.4 ОУ към договор за кредит от 22.07.2008 год. и по чл. 55, ал. 1,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /щвейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков ипотечен кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
  Неравноправна ли е по смисъла на чл.143 от ЗЗП клауза от договор за кредит, съгласно която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията по чл.144, ал.3 от ЗЗП?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато предсрочната изискуемост на вземането по договор за банков кредит не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК и е предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за кои неплатени падежирали вноски по това съглашение може да се уважи претенцията?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Относно приложимостта на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП по отношение на неуговорена индивидуално клауза от ОУ в договор за банков кредит, която предвижда възможност за едностранно увеличаване от страна на банката на първоначално съгласувания размер на базовия лихвен процент.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница и/или за договорни лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит, за който не е обявена и респективно, настъпила предсрочна изискуемост? 2. Приложима ли е тригодишната погасителна давност по отношение на вземанията за…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация