Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на шести януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „Джей Анд Ай“ ЕООД срещу определение №******[/aam]******г. по ч. т. д. №******[/aam]******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 – ти състав, в частта, с която е потвърдено определение №******[/aam]******г. по ч. т. д. №******[/aam]******г. на Видински окръжен съд за прекратяване на производството по делото, на основание чл. 130 ГПК.

В частната касационна жалба са наведени доводи за допуснати от апелативния съд процесуални нарушения, тъй като не се е произнесъл по всички релевирани в жалбата твърдения за нищожност на решенията на събранието на кредиторите и по аргументите, свързани с определената от съда относителна недействителност, както и не е разгледал направеното искане за откриване на производство по оспорване на документ по реда на чл. 193 ГПК.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният касационен жалбоподател при позоваване на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК сочи като обуславящ въпроса: „Притежава ли процесуална легитимация ипотекарен кредитор да оспори решение на събранието на кредиторите на основание чл. 679 ТЗ, когато решението засяга имущество – предмет на ипотеката, доколкото чл. 679 ТЗ използва родовото понятие кредитор?“. Поддържа, че е налице и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, поради очевидна неправилност на обжалваното определение.

Подаден е писмен отговор на частната касационна жалба от Ц. В. М., в качеството на синдик на „А. принт“ ЕООД /н./, в който е застъпено становището за недопустимост на жалбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отд. констатира следното:

С обжалваното определение е потвърдено определение на Видински окръжен съд, с което е оставено без разглеждане искането по чл. 679 ТЗ на „Джей Анд Ай“ ЕООД и „Ай Ду Дизайн“ ООД за отмяна на решение, прието на събрание на кредиторите на „А. принт“ ЕООД /н./, проведено на 26.11.2021г. Апелативният съд е приел, че частните жалбоподатели не са легитимирани да атакуват решенията, приети на събранието на кредиторите, тъй като не попадат в нито една от двете категории: кредитори с предявено и прието вземане в производството по несъстоятелност по смисъла на чл. 693 ТЗ и приравнени кредитори с право на глас по смисъла на чл. 673, ал. 3 ТЗ.

Предвид горното, настоящият състав на ВКС счита подадената частна касационна жалба за процесуално недопустима, по следните съображения:

Съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежи на касационно обжалване въззивно определение по дело, решението по което не подлежи на касационен контрол. В случая преграждащото определение на Видински окръжен съд е постановено в производство по чл. 679 ТЗ, в което актът, с който съдът се произнася по същество, не подлежи на обжалване. Определението по чл. 679, ал. 4 ТЗ не е сред изчерпателно изброените в специалната разпоредба чл. 613а, ал. 1 ТЗ актове на съда по несъстоятелността, подлежащи на обжалване по общия ред на ГПК за инстанционен контрол. Обжалваемост на определението не следва и от разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ, съгласно която постановените актове в производството по несъстоятелност подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд по съответния ред ГПК. Определението по чл. 679, ал. 4 ТЗ не е преграждащо спрямо развитието на производството по несъстоятелност, нито е предвидена изрично в закона обжалваемост на това определение, поради което то не е от категорията на посочените в чл. 274, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК, съответно не подлежи на обжалване и пред апелативен съд.

Определението на съда по несъстоятелността за прекратяване на производството по искането за отмяна на решението на събранието на кредиторите, като преграждащо е подлежало на обжалване пред апелативния съд, но с произнасянето на САС е изчерпан редът за инстанционен контрол. След като постановено по искане на кредиторите Джей Анд Ай“ ЕООД и „Ай Ду Дизайн“ ООД определение по чл. 679, ал. 4 ТЗ не би подлежало на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК е недопустим и касационен контрол на постановеното по същото дело определение на въззивния съд, с което е оставена без уважение частната жалба срещу определението на съда по несъстоятелността за прекратяване на производството по чл. 679 ТЗ.

Даденото от апелативния съд неточно указание за възможността за обжалване на определението на Софийски апелативен съд пред ВКС с частна касационна жалба не поражда процесуални права за частния жалбоподател, с каквито той не разполага съобразно горепосочената норма.

С оглед изложеното, частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба на „Джей Анд Ай“ ЕООД срещу определение №388/30.05.2022г. по ч. т. д. №396/2022г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 – ти състав, в частта, с която е потвърдено определение №79/10.12.2021г. по ч. т. д. №44/2021г. на Видински окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]