Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Гергана Никова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело №******[/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба с вх.№******[/aam]******г., подадена от М. М. Д. чрез адвокат С. К. от САК срещу въззивно Решение №******[/aam]******г. по в. гр. д.№******[/aam]******г. по описа на СГС, ГК, ІV г въззивен състав.

Делото е насрочено за разглеждане по реда на чл. 288 ГПК в з. з. на 18.09.2023 г., но е докладвано понастоящем във връзка със заявеното с касационната жалба искане за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение.

По този повод ВКС констатира, че предмет на делото са предявени първоначални и насрещни искове по чл. 31, ал. 2 ЗС и чл. 86 ЗЗД. Подаването на касационна жалба срещу произнасянето по исковете с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗС е процесуално допустимо, доколкото цената на всеки от тях надхвърля минималния праг за допустимост в размер на 5 000 лева, установен с чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. първо ГПК. Не така стои въпросът с допустимостта на касационното обжалване на произнасянето по исковете с правно основание чл. 86 ЗЗД. Всеки от тези искове е с цена под минималния праг за допустимост в размер на 5 000 лева, а именно: 756 лв. е цената на предявения от М. М. Д. иск по чл. 86 ЗЗД и 625,17 лв. е цената на предявения от М. С. Г. насрещен иск по чл. 86 ЗЗД. Това налага касационната жалба частично да бъде оставена без разглеждане, като се постанови и частично прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба с вх.№******[/aam]******г., подадена от М. М. Д. чрез адвокат С. К. от САК, В ЧАСТТА Й, с която се обжалва произнасянето във въззивното Решение №262939 от 13.09.2022 г. по в. гр. д.№11159/2020 г. по описа на СГС, ГК, ІV г въззивен състав, по предявените искове с правно основание чл. 86 ЗЗД, съответно с цена в размер на сумата 756 лв., предявен от М. М. Д. срещу М. С. Г. и с цена в размер на сумата 625,17 лв., предявен от М. С. Г. срещу М. М. Д..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д.№247/2023 г. по описа на ВКС, Второ гражданско отделение в посочената част.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС, подадена в едноседмичен срок от връчването на преписи от него на страните.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]