Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Жива Декова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

като разгледа докладваното от съдия Декова частно гражданско дело №******година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на ТД на НАП – Пловдив – процесуален субституент на Държавата в качеството й на присъединен взискател по изп. д. №******г. по описа на ЧСИ К. П. с рег. №******г., постановено по в. гр. д. №******г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, с коeто е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на ТД на НАП – Пловдив против решение №******г., постановено по гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено разпределение, предявено с протокол от 16.06.2021 г. по посоченото изпълнително дело на ЧСИ К. П. и производството е прекратено.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение.

Ответникът по частната жалба „ЕОС Матрикс“ ЕООД – взискател по изп. д. №3394/2014 г. по описа на ЧСИ К. П. е подало отговор в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК, в който оспорва жалбата. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Ответниците по частната жалба П. Н. Н., ЕТ „Ариско – Пламен Николов, „Ариско“ ЕООД и М. С. Н. – длъжници по горепосоченото изпълнително дело, не са подали писмен отговор и не вземат становище по жалбата.

Върховния касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение, при установените данни по делото, намира следното:

В обжалваното определение е посочено е, че с атакуваното решение №1107/26.07.2022 г., постановено по гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив е потвърдено разпределение, предявено с протокол от 16.06.2021 г. по изп. д. №3394/2014 г. по описа на ЧСИ К. П. на събрана сума от наложен запор на вземания на длъжника ЕТ „Ариско – Пламен Николов по жалба на П. Н. Н., действащ в лично качество и като ЕТ „Ариско – Пламен Николов. Прието е, че жалбоподателят ТД на НАП – Пловдив не е легитимиран да обжалва това решение на окръжния съд, тъй като при постановяването му окръжният съд не е разглеждал подадена ТД на НАП – Пловдив жалба, след като производството по подадената такава е било преди това прекратено в частта му по тази жалба с влязъл в сила съдебен акт.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна с правен интерес да обжалва постановеното определение и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Правилно в обжалваното определение е прието, че частната жалба на ТД на НАП – Пловдив е недопустима. С решение №319 от 16.08.2021 г., постановено по в. гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив в производство по чл. 463, ал. 1 ГПК са оставени без разглеждане жалбите на ТД на НАП – Пловдив и длъжниците Пламен Николов Николов и ЕТ „Ариско – Пламен Николов против разпределение, предявено с протокол от 16.06.2021 г. по изп. д. №3394/2014 г. по описа на ЧСИ К. П., като подадени срещу неподлежащ на обжалване акт на съдебния изпълнител, тъй като събраните суми по изпълнението са достатъчни за да удовлетворят всички взискатели и производството по делото е прекратено. Срещу това решение е подадена частна жалба П. Н. Н., действащ в лично качество и като ЕТ „Ариско – Пламен Николов и същото е отменено с определение №96/28.02.2022 г. по в. ч. гр. д. №87/2022 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив в частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба на жалбоподателите и делото е върнато на същия състав за произнасяне по подадената П. Н. Н. и ЕТ „Ариско – Пламен Николов жалба. С решение №1107/26.07.2022 г., постановено по гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив е потвърдено разпределението, предявено с протокол от 16.06.2021 г. по изп. д. №3394/2014 г. по описа на ЧСИ К. П. по жалбата на П. Н. Н., действащ в лично качество и като ЕТ „Ариско – Пламен Николов. Оплакването от жалбоподателя ТД на НАП – Пловдив в частната жалба, че решение №319 от 16.08.2021 г., постановено по в. гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив не му е съобщено и следователно не е влязло в сила е неоснователно. Видно от приложеното на л. 51 от в. гр. д. №1920/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив съобщение препис от решението с характер на определение е връчен на жалбоподателя на 19.08.2021 г., като в него е указано, че подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването. Тъй като определението за връщане на частната жалба на ТД на НАП – Пловдив не е било обжалвано от жалбоподателя и е влязло в сила, както е приел апелативният съд в обжалваното в настоящото производство определение, тази страна няма право да обжалва решение №1107/26.07.2022 г., постановено по гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив. В този смисъл е формираната практика на ВКС – напр. определение №303 от 01.06.2018 г. по ч. т. д. №921/2018 г., II т. о. и определение №686 от по ч. т. д. №1858/2016 г., II т. о., която настоящият съдебен състав изцяло споделя, съгласно която в производства по обжалване на действията на съдебния изпълнител по чл. 463 ГПК, ако окръжният съд с решението си не е изменил обжалваното пред него разпределение, то страната, която е пропуснала да обжалва същото пред съда или да се присъедини към подадената жалба, няма право по реда на чл. 463, ал. 2 ГПК да атакува решението на окръжния съд пред по-горната инстанция. Останалите наведените в жалбата оплаквания се отнасят до допуснати според жалбоподателя процесуални нарушения при постановяване на решение №319 от 16.08.2021 г. и решение №1107/26.07.2022 г., двете по в. гр. д. №1920/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив и са неотносими към настоящото производство.

С оглед изхода на делото частният жалбоподател следва бъде осъден да заплати на „ЕОС Матрикс“ ЕООД сумата от 50 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение по чл. 78, ал. 8 ГПК.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №382/24.10.2022 г., постановено по в. гр. д. №489/2022 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] сумата от 50/петдесет/ лева – съдебни разноски.

Определението е окончателно.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]