Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Марио Първанов


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е предявеният иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД да бъде уважен на основание чл. 23 ЗПК до размера на чистата стойност на кредитите, при положение, че съдът е достигнал до извод за недействителност на договора по смисъла на чл. 22 ЗПК? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) (По иск на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД срещу физическо лице, за сума, представляваща усвоена и непогасена главница по договор за кредит)

Отговор

Спорът е разрешен със следното Решение

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ, ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Я. С. Я., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат Я. В., срещу решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийския апелативен съд, с което след частична отмяна на решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийския градски съд касаторът е осъден да заплати на „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД, [населено място], 54 733 лв., представляваща усвоена и непогасена главница по договор за кредит от 20.11.2017 г. и анекс към него от 20.11.2018 г.

Ответникът по касационната жалба „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД, [населено място], оспорва жалбата.

Въззивният съд е приел, че процесният договор е недействителен, поради което искът е основателен до размера на чистата стойност на кредита.

Жалбоподателят е изложил доводи, че въззивният съд се е произнесъл по правни въпроси по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, които се свеждат до това, допустимо ли е предявеният иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД да бъде уважен на основание чл. 23 ЗПК до размера на чистата стойност на кредитите, при положение, че съдът е достигнал до извод за недействителност на договора по смисъла на чл. 22 ЗПК.

Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.

Касационното обжалване на решение №471 от 11.05.2021 г. по гр. дело №3413//2020 г. на Софийския апелативен съд следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

На касатора следва да се укаже в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 1094.66 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №471 от 11.05.2021 г. по гр. дело №3413/2020 г. на Софийския апелативен съд.

УКАЗВА на Я. С. Я., [населено място], в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 1094.66 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.

След представяне на вносен документ за платена държавна такса делото да се докладва на Председателя на ІII г. о. на ВКС за насрочване в открито заседание.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
    Допустимо ли е предявеният иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД да бъде уважен на основание чл. 23 ЗПК до размера на чистата стойност на кредитите, при положение, че съдът е достигнал до извод за недействителност на договора по смисъла на чл. 22 ЗПК? (По иск на „КРЕДИТ…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]