Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Милена Даскалова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11.01.2023 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова

разгледа докладваното от съдия Даскалова ч. гр. дело №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т. Б. К. против определение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на ВКС, I- во г. о., с което е оставена без разглеждане молбата му за отмяна на влязлото в сила решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Варненския районен съд, потвърдено с решение №286/06.03.2019 г. по в. гр. д. №47/2019 г. на Варненския окръжен съд, в частите, с които е осъден да премахне складово помещение от около 4.5 кв. м., долепено до сграда с идентификатор ****откъм границата с ПИ с идентификатор *****, описана с ид. 04в схемата на вещото лице на л. 99 по делото, и складово помещение от около 8 кв. м., долепено до сграда с идентификатор *****и до търговската сграда с идентификатор *****откъм границата с ПИ с идентификатор ****и [улица]

, описана с ид. 03в схемата на вещото лице на л. 99 по делото, на основание чл. 109 ЗС.

Жалбоподателят поддържа незаконосъобразност на определението и иска отмяната му с довод, че обектите, предмет на влязлото в сила решение, са търпими строежи,

като по обективни причини удостоверението за търпимост все още не е издадено, но предстои да се издаде такова.

С писмени отговор ответникът С. Д. Р., чрез адв. С. Д., оспорва частната жалба като неоснователна. Претендира присъждане на направените в настоящето производство разноски по делото.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, намира следното:

Частната жалба като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна срещу преграждащ по смисъла на чл. 274, ал. 1, т, 1 ГПК съдебен акт, е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр. д. №2961/2022 г. на ВКС, I- ро г. о. е образувано по молба на Т. Б. К. за отмяна на влязлото в сила решение №3677/09.08.2018 г. по гр. д. №11491/2017 г. на Варненския районен съд, потвърдено с решение №286/06.03.2019 г. по в. гр. д. №47/2019 г. на Варненския окръжен съд в частите, с които молителят на основание чл. 109 ЗС е осъден да премахне две складови помещения. Молителят се позовава на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Твърди, че обектите, предмет на влязлото в сила решение, представляват търпими строежи, тъй като отговарят на законовите изисквания, поради което не подлежат на премахване и забрана за ползване, но това обстоятелство не е взето предвид към момента на постановяване на решението. На 01.06.2022 г. бил уведомен от предходния собственик, че обектите са построени преди 31.03.2001 г., което обстоятелство не му е било известно при водене на делото и узнал за него при проведения на 01.06.2022 г. разговор, след което през м. юни 2022 г. входирал в община Варна искане за издаване на удостоверение на търпимост.

За да остави без разглеждане молбата за отмяна на влязлото в сила решение, съставът на ВКС е приел, че съгласно чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК заинтересованата страна може да поиска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. За да е налице фактическият състав на посоченото основание, е необходимо твърдението, че са налице новооткрити обстоятелства, да бъде подкрепено с писмени доказателства. В случая от изложеното в молбата за отмяна става ясно, че такива доказателства не са налице – не е представено удостоверение за търпимост, а те са необходими, тъй като молба за отмяна, основана на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, е допустима само при наличие на писмени доказателства. В този смисъл изложените в молбата твърдения са ненадлежни. Съгласно приетото в т. 10 на ТР №7/31.07.2017 г. по тълк. д. №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по смисъла на чл. 303, ал. 1 ГПК, е недопустима.

Определението е правилно.

Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК предпоставя представяне на нови доказателства или посочване на нови обстоятелства, които са съществували по време на висящността на производството, приключило с акта, чиято отмяна се иска и които страната е била в обективна невъзможност да узнае или представи до приключване на производството с влязло в сила решение. Когато се твърди наличие на нови обстоятелства, те следва да бъдат подкрепени с писмени доказателства, от които по безсъмнен начин да бъдат изведени тези обстоятелства. В случая такива доказателства не са представени. Нещо повече твърди се, че те все още не съществуват, защото удостоверението за търпимост предстои да бъде издадено. Следователно правилен е изводът на състава на ВКС, че молбата за отмяна, основана на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГК, е недопустима. Както е прието в т. 10 Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. по тълк. д. №7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, задължението за представяне на писмени доказателства е условие за редовност на молбата, след като отмяната се основава на непълнота на фактическия или доказателствен материал по делото, установена след влизане в сила на решението.

Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско определение, намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

В полза на ответника по частната жалба С. Д. Р. следва да се присъдят направените в настоящето производство разноски в размер на 740 лв.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско определение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №50167 от 11.10.2022 г. по гр. д. №2961/2022 г. на ВКС, I- во г. о., с което е оставена без разглеждане молбата на Т. Б. К. за отмяна на влязлото в сила решение №3677/09.08.2018 г. по гр. д. №11491/2017 г. на Варненския районен съд, потвърдено с решение №286/06.03.2019 г. по в. гр. д. №47/2019 г. на Варненския окръжен съд, в частите, с които Т. Б. К. е осъден да премахне складово помещение от около 4.5 кв. м., долепено до сграда с идентификатор ****откъм границата с ПИ с идентификатор *****, описана с ид. 04в схемата на вещото лице на л. 99 по делото, и складово помещение от около 8 кв. м., долепено до сграда с идентификатор *****и до търговската сграда с идентификатор *****откъм границата с ПИ с идентификатор *****и [улица], описана с ид. 03в схемата на вещото лице на л. 99 по делото, на основание чл. 109 ЗС.

ОСЪЖДА Т. Б. К. да заплати на С. Д. Р. на основание чл. 78 ГПК сумата 740 лв., представляваща направени разноски делото.

Определението е окончателно.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]