Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ерик Василев


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Ерик Василев Частно касационно гражданско дело №******година

Производство по чл. 278, вр. чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано по частна жалба на „БЕНИ СТРОЙ БИЛДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя К. К., срещу определение №******г. по в. гр. д.№******г. на Апелативен съд Велико Търново в частта, с която се спира производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК до приключване на досъдебно производство №******г. на ОДМВР-Русе. Според жалбоподателя, необосновано се забавя хода на делото и липсва връзка на преюдициалност с образуваното наказателно производство срещу вещото лице К. К..

Ответницата М. С. Т., чрез адвокат Н. С. и адвокат С. П., оспорват частната жалба като считат същата за недопустима и неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, констатира, че обжалваният съдебен акт подлежи на касационно обжалване, тъй като е постановен от апелативен съд и с него се прегражда по нататъшното развитие на делото. Частната жалба е подадена в срок от легитимирана по делото страна, с оглед на което е редовна и допустима.

Съгласно указанията на ТР №******г. по тълк. д.№6/2017 г., ОСГТК на ВКС, ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, не се прилагат в производството по частна жалба, поради което страната може ефективно да защити правото си, вкл. чрез подаването на бланкетна частна жалба, с оглед на което направеното възражение за недопустимост на жалбата е неоснователно.

Разгледана по същество частната жалба е основателна.

От данните по делото е видно, че по делото са приети две заключения на съдебно-технически експертизи – на вещо лице инж. К. К. по гр. д.№3986/2020 г. на РС Русе, за обезпечение на доказателства и на инж. А. М. по гр. д.№595/2020 г. на ОС Русе. Първоинстанционното решение на окръжния съд е обжалвано пред апелативния съд, който във връзка с образуваното досъдебно производство за дадено невярно заключение по гр. д. №3623/2020 г. е приел,, че е налице основание за спиране на производството по делото, съгласно чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.

Определението е неправилно. Съдът спира производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, когато в него се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор, независимо дали е образувано наказателно дело или досъдебно наказателно производство. Когато обаче има досъдебно производство, но в него се прави само проверка за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление и не е привлечено лице в качеството на обвиняем, няма основание за спиране на гражданското производство.

Отделно от изложеното, преценката за преюдициалност на разкритите престъпни обстоятелства, от които зависи правилното решаване на правния спор по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК ще зависи изцяло от това дали е налице връзка между фактите, въз основа на които се прави извод за съставомерност на деянието и значението им при решаване по делото по същество. Законът задължава съда да преустанови процесуалните действия по разглеждане и приключване на гражданското дело и да изчака решението по обуславящото дело. В практиката на Върховния касационен съд – напр. определение №118/12.03.2020 г. по ч. гр. д.№668/2020 г., III г. о., е изяснено също, че съдебната преценка е винаги конкретна и зависи от установените по делото факти, т. е. връзката на преюдициалност се преценява от съда, въз основа на конкретните фактически обстоятелства във всеки отделен случай. В случая, по делото са работили две вещи лица със сходни задачи, но са дали различни отговори на поставените въпроси, поради което съдът не е длъжен да приема техните изводи, но следва да мотивира преценката си и причините, поради които кредитира или отхвърля някое от заключенията, като съобрази всички останали доказателства по делото /В същия смисъл решение №108 от 16.05.2011 г. по гр. д.№1814/2009 г., IV г. о. и решение №60/25.03.2013 г. по гр. д.№475/2012 г., II т. о./ Наличието или липсата на съставомерност на деянието, по отношение на даденото от нещото лице експертно заключение в случая, не обуславя изхода на гражданското дело, поради което не са налице предпоставките за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение №444/26.10.2022 г. по в. гр. д.№136/2022 г. на Апелативен съд Велико Търново в частта, с която се спира производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК до приключване на досъдебно производство №52/2021 г. по описа на ОДМВР-Русе.

ВРЪЩА делото на Апелативен съд Велико Търново за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]