Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геновева НиколаеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на П. Д. С. срещу определение №******г. по гр. д. №******г. на ІV г. о. на Върховния касационен съд, с което е върната подадената от жалбоподателя С. частна жалба с вх. №******г. срещу определение №******г., постановено по същото дело, поради неизпълнение в срок на дадените указания за внасяне на дължимата държавна такса по частната жалба, и е оставено без уважение направеното искане за отвод на съдебния състав по делото.

Жалбоподателят поддържа, че атакуваният акт е нищожен и незаконосъобразен като постановен от незаконен състав /има протокол за избор на докладчик, а за останалите двама съдии от състава няма протокол за избор/, като моли то да бъде отменено. Посочва също, че дължимата държавна такса от 15 лв. е била преведена по сметка на Софийски районен съд /СРС/ по гр. д. №20590/2017 г., но съдиите от ВКС „си позволили в съобщение, получено лично на 01.11.2022 г., да му искат още 15 лв.“, поради което дължат да му върнат тези внесени по сметка на СРС 15 лева, събрани неправомерно.

За да постанови обжалваното определение, съставът на ІV г. о. на ВКС е констатирал, че с разпореждане от 25.10.2022 г. производството по постъпилата частна жалба е оставено без движение, като на жалбоподателя е даден едноседмичен срок за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лева по сметка на ВКС и представяне на доказателства за това. Счел е още, че препис от същото разпореждане е връчен лично на П. Д. С. на 01.11.2022 г., като в предоставения едноседмичен срок не са представени доказателства за внасянето на дължимата държавна такса. По подадените молби за отвод на състава на ІV г. о. на ВКС е прието, че не са налице основанията за отвод по чл. 22 ГПК. Искането за отвод е оставено без уважение, а подадената частна жалба с вх. №508116/10.10.2022 г. е върната поради неотстраняване на нейната нередовност.

Настоящата частна жалба е подадена в законния срок, от легитимирано лице, но е недопустима в частта й, в която се обжалва постановеното определение, в частта му, с която е оставено без уважение направеното искане за отвод на съдебния състав по делото, тъй като е подадена против акт на съда, неподлежащ на обжалване. Отказът за отвеждане на съдебния състав не е нито преграждащ по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК акт, нито законът предвижда изрично обжалването му, за да е налице хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК. Ето защо съдът намира, че частната жалба в тази й част е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

В останалата част, с която се обжалва постановеното определение за връщане на подадената частна жалба поради това, че е останала нередовна, частната жалба е допустима, но неоснователна.

Атакуваното определение е постановено от законен състав от трима съдии от ВКС, в рамките на правораздавателната власт на съд, в писмена форма е, подписано е от целия съдийски състав и волята на съда е ясно и недвусмислено изразена и разбираема. Поради това то е валидно, а наведеният от касатора довод в този смисъл е неоснователен.

Доводите на касатора С., че дължимата държавна такса от 15 лв. е била преведена по сметка на Софийски районен съд по гр. д. №20590/2017 г. са неотносими към настоящия спор, доколкото съгласно разпоредбите на чл. 275, ал. 2 вр. с чл. 261, т. 4 ГПК към всяка частна жалба следва да бъде приложен документ за внесена държавна такса по нея, освен ако лицето е освободено от това задължението по силата на закона или от съда, какъвто не е настоящият случай. С разпореждането от 25.10.2022 г., съставът на ВКС, ІV г. о., е указал на С. да внесе държавна такса в размер на 15 лв. по подадената от него частна жалба с вх. №508116/10.10.2022 г.. По тази частна жалба касаторът никога не е внасял дължимата държавна такса. Видно от приложеното по делото съобщение от 25.10.2022 г., препис от разпореждането на съда от същата дата е връчен лично на жалбоподателя С. на 01.11.2022 г.. Не са представени по делото доказателства, в дадения от съда едноседмичен срок, изтекъл на 09.11.2022 г., С. да е отстранил нередовността на частната си жалба чрез представяне на вносен документ за дължимата държавна такса. Последната не е внесена и до настоящия момент. Поради това, на основание чл. 275, ал. 2 вр. с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, частната жалба подлежи на връщане като нередовна, както правилно е процедирал ВКС с атакувания съдебен акт.

Обжалваното определение е валидно, допустимо и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Съдът, като взе предвид, че по делото не са представени доказателства за предварително заплащане на дължимата за настоящото частно производство държавна такса, намира, че на основание чл. 77 ГПК, частният жалбоподател следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15лв., определена по реда на чл. 19 Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК.

Водим от горното, Върховният касационен съд, съставът на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частната жалба на П. Д. С. с вх. №509714 от 05.12.2022 г. срещу определение №50323 от 18.11.2022 г. по гр. д. №3457/2021 г. на ІV г. о. на Върховния касационен съд, в частта му, в която е оставено без уважение искане за отвод на съдебния състав по делото.

ПОТВЪРЖДАВА определение №50323 от 18.11.2022 г. по гр. д. №3457/2021 г. на ІV г. о. на Върховния касационен съд в останалата обжалвана част, с която е върната като нередовна подадената П. Д. С. частна жалба с вх. №508116 от 10.10.2022 г..

ОСЪЖДА П. Д. С., ЕГН: [ЕГН] да заплати по сметка на ВКС сумата 15 лева, представляваща дължимата за настоящата частна жалба държавна такса, на основание чл. 77 ГПК.

Определението подлежи на обжалване в частта му, в която е оставена без разглеждане частната жалба в горепосочената й част, пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от връчването му на касатора С.. В останалата част то не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]