Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******[/aam]******г.

Делото е образувано по касационна жалба от ответника Х. Д. Ш. срещу решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г., с което Софийски апелативен съд е потвърдил решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Софийски градски съд.

Ищецът „М Лизинг ЕАД се отказва от исковете.

Изискванията по чл. 233 ГПК са осъществени. Касационната инстанция е длъжна да обезсили въззивното решение, с което исковете по чл. 135 ЗЗД са уважени, и да прекрати производството. Изводът за това произтича и от изяснената същността на иска по чл. 135 ЗЗД при последващи разпоредителни сделки, дадено в т. 3 ТР №2/09.07.2019 г. по тълк. д. №2/2017 г. ОСГТК на ВКС.

Въпреки този изход на делото, чл. 6, ал. 2 ГПК задължава касационният състав да зачете волята на страните, изразена в молба вх. №153/06.01.2023 г., а разноските по делото да останат така както са извършени (чл. 6, ал. 2 ГПК).

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА решение №893/16.06.2022 г. по гр. д. №3555/2021 г. на Софийския апелативен съд и потвърденото с него решение №261653/07.12.2020 г. по гр. д. №6669/2019 г. на Софийски градски съд и.

ПРЕКРАТЯВА производството по иска с правна квалификация чл. 135 ЗЗД, предявен от „М Лизинг ЕАД ЕИК 131306380 срещу Ц. С. Д. ЕГН [ЕГН], Д. С. Ш. ЕГН [ЕГН] и Х. Д. Ш. ЕГН [ЕГН] за обявяване относителната недействителност на 1/2 ид. ч. от договора по н. а. №…. г. и на договора по н. а. №…. г. и по иска с правна квалификация чл. 135 ЗЗД, предявен от „М Лизинг ЕАД срещу Ц. С. Д. и К. И. К. ЕГН [ЕГН] за обявяване на относителната недействителност на договора по н. а. №….. г. – на основание чл. 233 ГПК.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в 1-седмичен срок от връчването на преписите на страните.

След влизането му в сила и представяне на документ за внесена държавна такса по чл. 23, т. 2 Тарифата за държавните такси по ГПК да се издадат преписи от него, необходими за заличаване на вписаната искова молба вх. рег. №../….2019 г., акт №.., том.., нот. д. №.., имотна партида… при Службата по вписванията София и вх. рег. №../….2019 г., акт №.., том.., нот. д. … г., имотна партида №.. при Службата по вписванията – [населено място].


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]