Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд мотивирано да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, като обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът оправомощава единствено собственика или упълномощено от него лице да предприеме необходимите действия, за да разрешат техническите власти промяна в предназначението на имота и да издадат удостоверение за въвеждането му в експлоатация, за да се приведе той в съответствие с определеното с договора ползване, следва ли да се приеме, че наемодателят се е задължил към наемателя за тези действия? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България в закритото съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:

Веска Райчева

Членове:

Геника Михайлова, Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №****** по описа за 2022 [/aam]******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г.[/aam]******, с което Софийски апелативен съд, потвърждавайки решение №******г. по гр. д. №******г.[/aam]****** на Софийски градски съд, е отхвърлил исковете на „Рестора ООД срещу Т. Г. А., Т. А. Г., Т. А. В. и Т. В. А., квалифицирайки ги по чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД, вр. чл. 82 ЗЗД и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за суми съответно от 221 096.03 лв. и 15 815.37 лв.

Решението се обжалва от „Рестора ООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси (материалноправните – уточнени и конкретизирани съгласно т. 1 от ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2010 г. ОСГТК на ВКС): 1. Длъжен ли е въззивният съд мотивирано да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    Налице ли е неточно изпълнение на задължението на наемодателя за отдаване на годен наемен обект по см. на чл. 230, ал. 1 ЗЗД при начално съществуваща обективна невъзможност за ползване на наетото имущество, съгласно договореното му предназначение дължи ли се обезщетение за неизпълнение на наемателя?

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните, както и да обсъди в тяхната взаимна връзка събраните по делото доказателства за фактите от значение за правния спор? Когато е уговорено ползване, каквото към сключването на договора за наем имотът е нямал, и законът…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация