Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Росица Божилова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ

АННА НЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д. №******[/aam]******год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Агрокрафт„ЕООД против решение №******[/aam]******г. по т. д.№******[/aam]******г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по т. д.№******[/aam]******г. на Окръжен съд – Велико Търново. С потвърденото решение е уважен предявения от „Меди Плюс Р„ ООД против „Агрокрафт„ ЕООД иск, с правно основание чл. 327, ал. 1 ТЗ вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД, като ответникът е осъден да заплати на ищеца сумата от 35 046 лева – дължим остатък от продажна цена на доставени от ищеца на ответника стоки, с начислен ДДС, съгласно договор за покупко-продажба с отложено плащане от 28.02.2019 г. и фактура №[ЕГН]/28.02.2019 г. , при дължима по същата цена от 20 790 лева с ДДС и фактура №[ЕГН]/27.03.2019 г. , при дължима по същата цена от 14 256 лева с ДДС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба – 06.11.2019 г. до окончателното й издължаване. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, свързани със съобразяването и оценката на доказателствения материал, от което страната поддържа неправилност на извода за недоказаност на единственото му възражение срещу иска, съответно оспорено от ищеца – че е върнал на същия 1500 л. от предходно доставеното му количество амалгерол есенс / средство за растителна защита /, поради което, ведно с признатото от ищеца за получено обратно количество от 750 л. от същата стока, остава дължима цена само за 270 литра, в размер на 5 400 лева. Страната счита, че съдът неправилно е отказал да цени събраните свидетелски показания на св. Румяна Николова. Други конкретни нарушения на съдопроизводствените правила от въззивния съд не се сочат.

Ответната страна – „Меди Плюс Р „ ООД – оспорва касационната жалба и обосноваността на основание за допускане на касационното обжалване, поддържано единствено в хипотезата на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, съобразно обхвата на касационните доводи за неправилност на въззивния акт, настоящият състав съобрази следното:

Ищецът претендира заплащането на цена с ДДС на доставена на ответника стока – препарати за растителна защита, като спор между страните относно извършването на доставките, материализирани в две фактури, няма. След подаване на исковата молба, с която е предявен иск за сума от 49 896 лева, самият ищец е депозирал уточнителна молба, в която се позовава на получено от ответника „уведомление, признаващо наличен му остатък от 750 л. от доставеното количество и съдържащо молба да бъде върнато на продавача, каквото е сторено и документирано с приемо-предавателен протокол от 17.12.2019 г. и издадено кредитно известие. В съответствие с това ищецът поддържа претенция от 35 046 лева.

С отговора на исковата молба, потвърждавайки това частично връщане, ответникът твърди, че последващо на същото – на 19.12.2019 г. е върнал на ищеца и количество от 1500 л. , но въпреки многократните му молби последният не е издал кредитно известие, нито е съставен приемо-предавателен протокол. За последното обстоятелство е ангажирал свидетелски показания на свой служител.

Ищецът оспорва верността на твърдението, за върнато му след подаване на исковата молба количество от 1500 л. амалгерол есенс. Позовава се на представеното с уточняващата молба от 09.01.2020 г. уведомление от ответника от 03.12.2019 г., съдържащо изрично признание, че след приключване на стопанската година на ответника са му останали 750 л. от препарата, които е пожелал и е върнал на ищеца и за които последният не претендира плащане. Позовава се и на уговорената в чл. 4.1 и чл. 4.2 изрична писмена форма за документиране предаването на стоките, каквато практика твърди да е поддържана в търговските взаимоотношения на страните.

За да потвърди първоинстанционното решение, с което предявеният иск е уважен за сумата от 35 046 лева, въззивният съд е приел, че ответникът не доказва решаващото си възражение, за върнато на ищеца количество от 1 500 л. от препарата, за което не следва да му дължи продажна цена. Изводът е обоснован с изявлението на самия ответник в уведомлението от 03.12.2019 г. , с уговорената изрично между страните писмена форма на търговски контакти, респ. писмено документиране на приемо – получаването на стоки, като не е счел, че са събрани свидетелски показания в полза на довода на ответника. Така показанията на св. Николова съдът е приел за общи, неконкретизирани относно значими обстоятелства, а именно – какво количество от доставения от ищеца препарат, кога и от кого е било изнесено на сочената от ответника дата 19.12.2019 г.. В този смисъл, свидетелските показания са обсъдени и счетени за негодни, а не е отказано кредитирането им, предвид възможна заинтересованост на свидетеля, както твърди касатора.

В изложението по чл. 284, ал. 3 ГПК касаторът поддържа единствено очевидна неправилност на въззивното решение, като възпроизвежда собствената си теза за установими от събраните доказателства факти. Очевидната неправилност предпоставя обосноваване на порок на въззивния акт, установим пряко и единствено от съдържанието на последния, без анализ на осъществените в действителност процесуални действия на съда и страните и без съобразяване на действителното съдържание на защитата им, събраните доказателства и тяхното съдържание. Тя следва да е изводима от мотивите на съдебното решение или определение. Такава би била налице при обосноваване на съда с отменена или несъществуваща правна норма или прилагане на правна норма със смисъл, различен от действително вложения /извън тълкуването на неясна, противоречива или непълна правна норма, което предпоставя при произнасянето собствена тълкувателна дейност на контролиращата инстанция, за да би била изведена неправилност /. Очевидна неправилност би била налице и при неприложена императивна правна норма, когато приложението й е обосновано от възприетата в решението фактическа обстановка. Очевидна неправилност би била налице и при изводим от мотивите на акта отказ да се приложи процесуална норма или нарушение на процесуално правило, когато от отказа или нарушението е предпоставен решаващ правен извод. Това основание за допускане на касационното обжалване би могло да е налице и при необоснованост на извод относно правното значение на факт, в разрив с правилата на формалната логика, опита и научните правила, когато тази необоснованост е установима от мотивите, съобразно възпроизведеното от съда съдържание на факта, извън реалното му съдържание и характеристика, установимо от доказателствата. Всичко, което предпоставя допълнителна проверка и анализ на съда, въз основа на доказателствата по делото и обективно осъществилите се процесуални действия на съда и страните, е относимо към преценка за неправилност, на основанията на чл. 281, т. 3 ГПК, но не и към очевидна неправилност.

Видно е, че решаващият мотив за уважаване на иска, поради недоказаност на единственото възражение на ответника, е надлежно обоснован с изходящо от самия него признание, с което решаващото му възражение обективно конфронтира, както и с негодност на събраните показания на допуснатия по негово искане свидетел, предвид липсата на конкретика относно релевантни за уважаване на възражението му факти. Не е налице очевидна неправилност, съобразно преждеизложеното, утвърдено в практиката на Върховен касационен съд, възприемане на съдържанието на това основание за допускане на касационното обжалване.

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №249/28.10.2021 г. по т. д.№252/2021г. на Великотърновски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]