Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Геновева Николаева


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети декември, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело №******[/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 309 ГПК вр. с чл. 282, ал. 5 ГПК.

Образувано е по молба на „Ню Бояна Филм” АД за възстановяване на внесено парично обезпечение по реда на чл. 309 ГПК в размер на 23 851 лв. въз основа на определение №******[/aam]******г. по ч. гр. д. №******[/aam]******г. на ВКС, ІV г. о., с което е спряно изпълнението на влязло в сила осъдително въззивно решение на СГС от 22.10.202 г. по гр. д. №******[/aam]******г..

Молителят е изложил твърдения, че претендира възстановяване на внесената като обезпечение сума поради това, че след отмяната на горепосоченото влязло в сила въззивно решение в настоящото производство по реда на чл. 307, ал. 2 ГПК вр. с чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, при новото разглеждане на делото от друг състав на СГС, отново е постановено решение, което не е в полза на молителя /исковете срещу него с правно основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД са уважени изцяло/, при което спряното принудително изпълнение е възобновено, а всички дължими суми са събрани, за което представя удостоверение от ЧСИ. Поради гореизложеното счита, че е отпаднала нуждата от задържане по сметка на ВКС на внесеното парично обезпечение, което моли да му бъде възстановено по посочена сметка на Уникредит Булбанк.

Ответниците по молбата – М. Й. И., Е. Т. З., Д. Н. Е. и Р. Й. В. не подават отговор.

За да се произнесе по подадената молба с правно основание чл. 309 ГПК вр. с чл. 282, ал. 5 ГПК, настоящият състав на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, взе предвид следното:

С постановеното по настоящото дело решение №******[/aam]******г. е отменено на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК влязло в сила решение №260748/22.10.2020г. по в. гр. д. №331/2019г. на СГС, ІІІ в въззивен състав, с което молителят е осъден да заплати на М. Й. И., Е. Т. З., Д. Н. Е. и Р. Й. В., на основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, при условията на разделна отговорност, общо сумата 18 341 лв., съставляваща обезщетение за ползване без основание на поземлен имот с идентификатор 68134.1945.1118 по плана на [населено място], м. „Национален киноцентър“ с площ 4 228 кв. м., за периода: 13.09.2012 – 13.12.2015г.. При новото разглеждане на делото от друг състав на СГС е постановено решение №1808 от 08.07.2022 г. по гр. д. №14669/2021 г. на СГС, ІІ-д състав, с което е препотвърден крайният изход на спора, обективиран в диспозитива на отмененото влязло в сила решение, като са уважени изцяло предявените искове с правно основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД. Новото въззивно решение е влязло в сила на 18.07.2022 г., след което е възобновено спряното принудително изпълнение. От удостоверение с изх. №4561 от 07.11.2022 г. по изп. д. №20209200400616 на ЧСИ Й. М. с район на действие СГС и рег. №920 КЧСИ, приложено към настоящата молба, се установява че по образуваното изпълнително дело за реализиране на процесните вземания, длъжникът – настоящ молител е погасил целия си дълг към взискателите – ищци /главница и разноски/ и към ЧСИ.

Следователно, налице са предпоставките за освобождаване на внесеното парично обезпечение, поради пълно погасяване чрез плащане на обезпечените с него парични задължения.

На основание гореизложеното, Върховният касационен съд, съставът на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА парично обезпечение в размер на 23 851 лв., внесено по сметка на ВКС на 17.12.2020 г..

Същото да бъде преведено по посочената от молителя банкова сметка в писмена молба с вх. №509011 от 08.11.2022 г..

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 5 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]