Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

при участието на секретаря.., като разгледа докладваното от съдията Русева г. д. N.4929 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

Постъпила е молба вх.№.6375/26.07.22 от Б. И. Б. за освобождаване на внесената като обезпечение по направено искане за спиране изпълнението на въззивно решение сума в размер на 5731,73лв. и за връщането й по посочена банкова сметка.

Ответната страна „Спектрон“ ЕООД, след двукратна размяна на молби с приложени доказателства, оспорва искането. Твърди, че изпълнението на влязлото в сила решение в негова полза е привидно, тъй като сумата е преведена по негова сметка, която е запорирана от години, в това число от Б. Б. в качеството й на ЧСИ и във връзка с извършените от която незаконосьобразни действия е присъденото му обезщетение.

За да се произнесе по основателността на молбата, съдът взе предвид следното:

Обезпечението, чието освобождаване се иска, е внесено предвид предявени от „Спектрон“ЕООД срещу ЧСИ Б. Б. искове по чл. 74 ЗЧСИ, които, при първоначалното разглеждане на делото са били уважени от въззивната инстанция до размер от 5731,73лв.; по искане на ответницата изпълнението на въззивното решение е било спряно на основание чл. 282 ГПК – с оглед внасяне на гаранция в горния размер /опр. №******г. д.№******гледане на делото с влязло в сила въззивно решение №******г. д.№******г. д.№******готвено уведомление /придружено с констативен протокол от ЧСИ С. Б. за невръчване поради ненамиране на дружеството по седалището му при условията на чл. 47 ГПК/, връчен на “Спектрон“ЕООД при размяната на книжата по повод молбата за освобождаване на обезпечението на 8.12.22.

Няма спор, че касационното производство е приключило – с опр.№.334/27.04.22 по г. д.№.4929/2021, ІІІ ГО, не е допуснато касационно обжалване по жалбата на молителя срещу въззивно решение №.10490/27.07.21 по г. д.№.1115/2020 на АС София, ГО, 1с., и всички дължими суми по същото /в това число след извършване на прихващане – за което насрещната страна е уведомена поне на 8.12.22 и е породило действие съгласно чл. 104, ал. 2 ЗЗД – и начисляване на лихва/ са били доброволно платени от ЧСИ Б. Б. по банкова сметка с титула „Спектрон“ЕООД /с авизо за местен превод от 26.05.22 – преведена сума 4509,04лв. – главница 4471,69лв. и лихви/– в подкрепа на което са и приложените доказателства. При тези обстоятелства и доколкото фактът, че сметката на дружеството, по която е извършен превода, е евентуално запорирана, е ирелевантен за точността на изпълнението, съдът намира, че искането за освобождаване следва да бъде уважено. Внесената сума по реда на чл. 282 ГПК подлежи на връщане и следва да се преведе по посочената в молбата сметка.

Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ внесената като обезпечение от Б. И. Б. с платежно нареждане референция FT 18151222010401 от 31.05.18 сума в размер на 5731,73лв. за спиране изпълнението на въззивно решение на АС София №.1224/17.05.18 по г. д.№.340/2018, по сметка IBAN [банкова сметка]; B. UNCRBGSF.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ страните с копие от определението.

Копие от настоящото определение, ведно с копие от молби вх.№.6375/26.07.22 и вх.№.509539/28.11.22 от Б. И. Б. и приложенията им, да се предадат в счетоводството на Върховния касационен съд.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 5 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]