Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ценка ГеоргиеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 5, вр. чл. 403, ал. 2 ГПК.

Подадена е молба К. Д. Д., с която се иска да бъде освободено внесеното от страната по специалната сметка на ВКС обезпечение в размер на сумата 53 410.18 лева за спиране изпълнението на въззивно решение №******г. постановено по възз. гр. д. №******г. на Апелативен съд – Варна. Сочи се, че след приключване на касационното производство молителят е погасил изцяло паричното си задължение към ищеца „Рубикон Инженеринг АД – [населено място]. Поради това иска внесената като обезпечение сума да му бъде възстановена по посочената в молбата му банкова сметка.

Ищецът по делото – „Рубикон Инженеринг АД, представляван от адв. Д. П., в писмено становище от 22.12.2022 г. заявява, че не възразява да бъде освободена внесената от ответника К. Д. парична гаранция, тъй като са удовлетворени изцяло вземанията на дружеството, предмет на въззивно решение №******г. по възз. гр. д. №******г. на АС – Варна.

При тези изявления на страните, като взе предвид приложените към молбата и по делото писмени доказателства за погасяването на паричните задължения на К. Д. към „Рубикон Инженеринг АД по влязлото в сила въззивно решение, съдът счете, че са налице предпоставките на закона и следва да се нареди освобождаването на сумата 53 410.18 лева от сметката на ВКС за обезпечения и възстановяването й на вносителя по посочената от него в молба вх.№509726/05.12.2022 г. банкова сметка.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА сумата в размер на 53 410.18 лева, внесена от касатора К. Д. Д., с ЕГН – [ЕГН], по сметката за обезпечения на ВКС на РБ, която сума да се преведе по посочената от вносителя в молба вх.№509726/05.12.2022 г. банкова сметка.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 5 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]