Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Драгомир ДрагневКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

на комисията са:

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. №******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и А. Н. А. и Т. А. М. срещу решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Пловдивския апелативен съд, 3-ти граждански състав.

Касаторите твърдят, че обжалваното решение в неизгодните за тях части е неправилно, необосновано и постановено в нарушение на закона. Желаят да бъде допуснато касационно обжалване поради очевидна неправилност и на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по поставените от тях въпроси.

Въпросите на комисията са:

1. Подлежи ли на отнемане равностойността на паричните средства, постъпили без основание и/или с основание „захранване по банковите сметки на ответниците от трети лица, които средства не са налични към края на проверявания период, както и за които не е установено да са преобразувани в друго имущество на проверяваните лица?

2. Подлежат ли на отнемане паричните средства, изтеглени от банковите сметки /за които не е установен законен източник на средства/, тъй като поради факта, че са изтеглени, не са налични към края на проверявания период, както и за които не е установено да са преобразувани в друго имущество на проверяваните лица?

3. Какъв е характерът на паричните средства, внасяни от трети лица по банковите сметки на ответниците и представляват ли същите имущество, придобито от ответниците през проверявания период, дори и в случаите, когато паричните средства не са налични по банковите сметки към края на проверявания период? И ако са имущество, следва ли да се претендират за отнемане в полза на държавата при наличие на основания за това по реда на ЗОПДНПИ/отм./ и по ЗПКОНПИ, когато не са налични по банковите сметки?

Въпросите на А. Н. А. и Т. А. М. са:

1. Представлява ли имущество по смисъла на параграф първи, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието на получените от проверяваното лице суми от придобито и впоследствие отчуждено имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2. Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата сумите от придобито, но впоследствие отчуждено имущество, за което не е установен законен източник на средствата за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на ответника и не е установено преобразуването им в друго имущество?

3. Ако фактическото съжителство на проверяваните лица няма продължителност в рамките на целия проверяван период, подлежи ли цялото имущество, придобито през този период, на преценка при определяне размера на несъответствието, или само онази част от него, която е придобита през времетраене на съжителството и върху коя страна в процеса лежи доказателствената тежест за установяването му?

Настоящата инстанция констатира, че за да отмени първоинстанционното решение в частта, с която е постановено отнемане на сумата от 137 064,20 лв., представляваща изтеглени парични преводи чрез системата „Уестърн Юниън“ и изтеглени депозити в банки, и да отхвърли това искане, въззивният съд е приел, че паричните средства, преминали през имуществото на лицата през проверявания период, но невложени в придобиване на имущество и неналични в края на периода, не съставляват подлежащо на отнемане незаконно имущество. Следователно разрешенията на поставените от Комисията въпроси е от значение за изхода на спора. По същия обобщен въпрос е образувано тълкувателно дело №******г. на ОСГК на ВКС. Ето защо на основание чл. 292 ГПК производството по настоящото дело следва да бъде спряно до постановяване на тълкувателно решение по това тълкувателно дело.

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр. д. №******г. на III ГО на ВКС до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело №4 по описа за 2021 г. на ОСГК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]