Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Зоя Атанасова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 22 декември през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

ч. гр. дело №******[/aam]******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК.

Подадена е молба вх. №******[/aam]******г. от жалбоподателката -ответник А. М. Д., чрез адв. Р. М. за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение №******[/aam]******г. по в. гр. дело №******[/aam]******г. на Пазарджишки окръжен съд, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по гр. дело №910/2021 г. на Районен съд Пазарджик, с което са изменени на основание чл. 59, ал. 9 СК постановените по гр. дело №993/2020 г. на Районен съд Пазарджик мерки относно упражняването на родителските права, местоживеенето и режима на лични отношения по отношение на детето А. К. Л., като са определени нови както следва: предоставено е упражняването на родителските права над малолетното дете А. К. Л. на бащата К. А. Л. от [населено място], като е определено местоживеене на детето на адреса на неговия баща в [населено място], ул.”…”, №…, общ. Белово, обл. Пазарджик; осъдена е А. М. Д. да заплаща на детето А. К. Л., чрез неговия баща и законен представител К. А. Л. ежемесечна издръжка в размер на 165 лв. , считано от влизане в сила на въззивното решение; определен е режим на лични отношения на майката с детето, подробно посочен в решението.

Срещу въззивното решение от 21.04.2022 г. по в. гр. дело №119/2022 г. на Окръжен съд Пазарджик в срок е подадена касационна жалба от ответницата А. М. Д., чрез адв. Р. М. и е образувано настоящото гр. дело №3103/2022 г. на ВКС, IV г. о. Към касационната жалба е приложено изложение на основанията за допускане на касационното обжалване и платежно нареждане за внесена държавна такса за производството по чл. 288 ГПК.

Видно от представеното с молба от 21.12.2022 г. от молителката, чрез адв. Р. М. платежно нареждане сумата от 1000 лв. е внесена по сметка на ВКС в указания срок на 21.12.2022 г. В платежното нареждане е посочено задължено лице А. М. Д. и наредител Р. П. М., съответно основание за внасяне на сумата 1000 лв. обезпечение по чл. 282, ал. 2 ГПК по гр. дело №3103/2022 г. на ВКС, IV г. о. Сумата е постъпила по сметка обезпечения на ВКС на 21.12.2022 г. и към 22.12.2022 г. е по същата сметка, което се установява от издадената служебна бележка от счетоводството на ВКС от 22.12.2022 г.

Като взема предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките, предвидени в чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение на Окръжен съд Пазарджик. По отношение на посоченото решение следва да се постанови спиране на изпълнението.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на решение №134/21.04.2022 г. по в. гр. дело №119/2022 г. на Окръжен съд Пазарджик.

Препис от определението да се изпрати на А. М. Д., чрез адв. Р. М..


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]