Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закритото съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******[/aam]******г.

Касаторът К. Д. К. иска на основание чл. 245, ал. 3 ГПК настоящият състав да го снабди с обратен изпълнителен лист за сумите, получени от взискателя (от ответника по касация) С. Й. Г. по изп. д. №******[/aam]******г. №******[/aam]******г. по настоящото дело.

С решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. Окръжен съд – Варна, потвърждавайки първоинстанционното решение, е осъдил К. К. да заплати на С. Г. на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД сумата 14 400 лв., ведно със законните лихви от 29.01.2019 г.

По невлязлото в сила осъдително въззивно решение С. Й. Г. се е снабдил с изпълнителен лист за лихвоносната главница (чл. 404, т. 1 ГПК).

По изпълнителния лист е образувано изп. д. №20218090400633 пред ЧСИ рег. №809 от списъка на КЧСИ.

По изпълнителното дело са постъпвали суми по специалната сметка на ЧСИ от вземания на длъжника К. К. срещу трети лица. От тези постъпления ЧСИ е превел по банковата сметка на взискателя С. Г. общата сумата 19 422.78 лв. – погашение на лихвоносната главница по издадения изпълнителен лист и на задължението длъжникът да възстанови авансово внесените от взискателя такси по изпълнителното дело (чл. 79, ал. 1 ГПК). От тези постъпления ЧСИ е отредил за себе си и общата сума 1 978.43 лв. – такси по изпълнителното дело. На 04.05.2022 г. ЧСИ е постановил разпореждане за приключване на изпълнителното дело. Изложеното се установява от удостоверение №22164/05.08.2022 г., издадено от ЧСИ.

С решение №160/18.07.2022 г. по настоящото дело Върховният касационен съд е обезсилил въззивното решение и е прекратил производството по иска по чл. 240, ал. 1 ЗЗД за сумата над 2 400 лв. до сумата 14 400 лв. С касационното решение останалата част от въззивното решение е оставена в сила. Така със сила на пресъдено нещо е установено вземането на С. Г. срещу К. К. по чл. 240, ал. 1 ЗЗД за сумата 2 400 лв. – връщане на заем по договор от 01.09.2015 г., ведно със законните лихви от 29.01.2019 г. На основание чл. 245, ал. 3 ГПК настоящият състав следва да снабди К. К. с обратен изпълнителен лист за сумите, получени от взискателя С. Г. по изпълнителното дело, надхвърлящи дължимото, както и за събраните от длъжника такси и разноски по изпълнителното дело, надхвърлящи дължимите.

Първото постъпление от вземанията на длъжника К. К. срещу трети лица по изпълнителното дело е било разпределено, както следва:

· сумата 3 760.03 лв. ЧСИ е превел по банковата сметка на взискателя, а

· сумата 339.97 лв. ЧСИ е заделил за такси по изпълнителното дело, извън авансово платените от взискателя.

Настоящият състав намира, че постъплението е било достатъчно, за да погаси изцяло задълженията на К. К. към С. Г., установени със сила на пресъдено нещо: по чл. 240, ал. 1 ЗЗД за сумата 2 400 лв. – връщане на заема по договора от 01.09.2015 г. и за сумата 613.34 лв. – законните лихви върху главницата, изтекли в периода 29.01.2019 г. – 05.08.2021 г. Постъплението е било достатъчно, за да погаси и задължението на К. К. към С. Г. по чл. 79, ал. 1 ГПК. То е в размера от 209.50 лв. = 245.50 лв. – 36.00 лв. Настоящият състав приема да е така, защото съгласно удостоверение №26068/16.09.2022 г. на ЧСИ, общият размер на авансово платените от взискателя такси възлиза на сумата 245.50 лв. = 24.00 лв. (такса по т. 1 Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители за образуване на изпълнителното дело) + 60.00 лв. (такса по т. 3 ТТРЗЧСИ за извършени справки за възложеното на ЧСИ проучване на имущественото състояние на длъжника) + 24.00 лв. (такса по т. 5 ТТРЗЧСИ за връчената покана за доброволно изпълнение) + 54.00 лв. (такса по т. 9 ТТРЗЧСИ за наложените три запора върху вземания на длъжника) + 36.00 лв. (такса по т. 10 ТТРЗЧСИ за наложените две възбрани върху имоти на длъжника) + 47.50 лв. (допълнителни разноски по т. 31 ТТРЗЧСИ – разходи за банкови такси и пощенски разходи). От тях длъжникът не дължи възстановяване на таксата по т. 10 ТТРЗЧСИ (сумата 36.00 лв.). По изпълнителното дело имот на длъжника не е продаван, а съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 ГПК тази авансово платена такса остава в тежест на взискателя.

Към общата сума 3 222.84 лв. = 2 400.00 лв. + 613.34 лв. + 209.55 лв. (задълженията, установени със сила на пресъдено нещо и задължението по чл. 79, ал. 1 ГПК в действителния негов размер), длъжникът дължи и таксата по т. 26 ТТРЗЧСИ. Сумата 261.07 лв. = 100 лв. + 8% х 2013.34 лв. (т. 26, б. в ТТРЗЧСИ) съответства на задълженията на К. К. към С. Г., установени със сила на пресъдено нещо като последица от касационното решение. След касационното решение длъжникът не дължи тази такса до размер на сумата 1 648.43 лв., която ЧСИ е определил при условията на т. 26, б. г ТТРЗЧСИ според проведеното принудително изпълнение на задълженията по изпълнителния лист.

Следователно и на основание чл. 245, ал. 3 ГПК в полза на К. К. срещу взискателя С. Г. следва да се издаде обратен изпълнителен лист за сумата 17 917.30 лв. = (19 422.78 лв. + 1 978.43 лв.) – (3 222.84 лв. + 261.07 лв.).

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗДАДЕ обратен изпълнителен лист със следното съдържание:

ОСЪЖДА С. Й. Г. ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул. [улица], [жилищен адрес] да заплати на К. Д. К. ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица] сумата 17 917.30 лв.

Определението може да се обжалва пред друг състав на Върховния касационен съд с частна жалба в 1-седмичен срок, който за К. тече от връчването на преписа, а за Г. – от връчването на поканата за доброволно изпълнение.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]