Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Иво Димитров


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Иво Димитров т. д. №******[/aam]******г.

Производството е по чл. 48, ал. 2 ЗМТА.

Постъпила е молба от ответника в производството по иск с правно основание чл. 47, ал. 1 ЗМТА с искане да му бъде преведена сумата по гаранция, внесена от ищеца в производството, при условията на чл. 48, ал. 2 ЗМТА, като обезпечение срещу спиране изпълнението на арбитражното решение, отмяната на което е предмет на делото.

Молбата е неоснователна.

С влязлото в сила решение по делото предявеният срещу молителя – ответник в производството иск за отмяна на арбитражното решение, изпълнението на което е спряно срещу процесната гаранция, е отхвърлен. Не са налице обаче основание и законоустановена процедура за превеждането на внесената от ищеца гаранция по делото, в полза на ответника по отхвърления иск с правно основание чл. 47, ал. 1 ЗМТА, от страна на Върховния касационен съд. Сумата по гаранцията подлежи на освобождаване в полза на внеслия я ищец в случай, че същият установи по делото, че е изпълнил задължението си по арбитражното решение, искът му за отмяната на което е отхвърлен, или на превеждане по искане на съдебен изпълнител и по сметка на последния, в случай на провеждано принудително изпълнение на арбитражното решение въз основа на издаден изпълнителен лист на основание чл. 51 ЗМТА.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ молбата на „ЗЕ-ЖАК“ ООД, ЕИК:[ЕИК], вх. №******[/aam]******г. по регистратурата на ВКС, за превеждането по посочена в молбата банкова сметка, на внесената по делото от „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАдв УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)“, ЕИК:[ЕИК], като обезпечение по чл. 48, ал. 2 ЗМТА, срещу спирането на изпълнението на арбитражно решение от 13.09.2021 г., постановено от Борсов арбитраж при „Софийска стокова борса АД по борсово дело №******[/aam]******г., сума в размер на 87099.27 лв.,

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 48 ал. 2 ЗМТА

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]