Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иво Димитров


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдията Иво Димитров т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по постъпила касационна жалба С. В. В., ЕГН: [ЕГН], чрез процесуалния и представител адв. А. Х. М., срещу въззивно решение №******[/aam]******г., постановено Софийски апелативен съд /САС/, Гражданско отделение, Десети състав по в. гр. д. №******[/aam]******г. С обжалваното по касационен ред решение са потвърдени две първоинстанционни решения, постановени от Софийски градски съд /СГС/, Гражданско отделение, I-4 състав по гр. д. №******[/aam]******г. С първото от тях – №******[/aam]******г., е осъдено „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД да заплати на жалбоподателката С. В., както и на С. В. В., и на С. С. В. – ищци в производството, суми от по 60000 лв. обезщетения за неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на В. Ц. В., и са отхвърлени исковете им за разликата над присъдените суми до общо предявените размери от 160000 лв. за С. В., и по 100000 лв. за С. В., и С. В., със законните последици по отношение на лихвите и разноските в производството. С второто потвърдено с обжалваното въззивно решение, първоинстанционно такова – №7888 от 14.12.2018 г., е частично уважена и частично отхвърлена молба на ищците за поправка на очевидна фактическа грешка в първото, постановено по делото решение, и е отхвърлена тяхна молба за допълването му.

В касационната жалба се излага, че касаторката С. В. е недоволна от постановеното въззивно решение, поради което го обжалва в частта му, с която делото е частично прекратено по отношение на ищцата и нейна наследодателка А. А. К..

По изложени съображения за допуснати от двете съдебни инстанции нарушения на съществени процесуални правила, се иска допускане на касационно обжалване и частичната отмяна на решенията на СГС и на САС в частта, с която производството по делото е прекратено на основание влязло в сила определение на СГС от 19.02.2016 г. в частта му по иска на първоначалната ищца А. К..

Противната страна оспорва жалбата, претендира юрисконсултско възнаграждение.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК, но е процесуално недопустима на три отделни и самостоятелни основания, поради следното:

– въззивното решение въобще няма прекратителен диспозитив, поради което и с това конкретно свое съдържание, жалбата няма годен предмет, и съответно е недопустима;

– А. К. първоначално действително е имала качеството на ищца по делото, но още в първоинстанционното производство се е отказала от предявения от нея иск, вследствие на което производството по същия е прекратено, определението за това е съобщено на К. и като необжалвано от нея, е влязло в законна сила, съответно – и с това си конкретно съдържание жалбата, с която настоящата инстанция е сезирана, като подадена срещу влязъл в сила съдебен акт, е недопустима;

– жалбоподателката С. В. е ищца в производството в лично качество, но не е конституирана по делото като правоприемник на А. К., въпреки че се твърди да има такова качество. Съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ГПК, освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. С това конкретно съдържание на жалбата си, жалбоподателката предявява пред съда не свое собствено субективно материално или процесуално право, а чуждо такова – на А. К., и доколкото такава възможност законът в случая не предвижда, жалбата се явява недопустима.

Поради изложеното подадената касационна жалба, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане.

При този изход на делото касаторката няма право на разноски за касационното производство, а ответникът по касация има право на претендираното от него юрисконсултско възнаграждение за защита пред касационната съдебна инстанция.

Така мотивиран, Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена С. В. В., ЕГН: [ЕГН], чрез адв. А. Х. М., срещу въззивно решение №10526 от 14.09.2021 г., постановено Софийски апелативен съд, Гражданско отделение, Десети състав по в. гр. д. №4753 по описа на съда за 2019 г.

ОСЪЖДА С. В. В. от [населено място], [улица], ЕГН: [ЕГН], със съдебен адресат по делото адв. А. Х. М., служебен адрес [населено място], [улица], кантора 322, да заплати на ЗАД „АРМЕЕЦ“, ЕИК:[ЕИК] сумата 100 лв. юрисконсултско възнаграждение за защита пред касационната съдебна инстанция.

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му, с частна жалба, пред друг състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]