Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

иска спиране на настоящото касационно производство до произнасянето на ОСТК на ВКС по образуваното тълк. дело №1/2020г. по този въпрос

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 2 по описа за 2022г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е въз основа на касационна жалба на ответника по делото „Активи С и С“ ООД срещу решение №******[/aam]******г. по т. д. №******[/aam]******г. на Апелативен съд – София, с което се потвърждава изцяло решение №******[/aam]******г. по т. д. №******[/aam]******г. на Софийски градски съд, с което на основание чл. 74, ал. 1 ТЗ по искове от С. П. А. срещу „Активи С и С“ ООД са отменени решенията от дневния ред на общото събрание на съдружниците на „Активи С и С“ ООД от 22.01.2019г. – по т. 2 за изключване на С. П. А. като съдружник, по т. 3- дяловете на изключения съдружник С. П. А. да се поемат от другия съдружник С. С. С. и дружеството да продължи дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност, по т. 4 – приемане на нов учредителен акт и избор на С. С. С. за управител, който ще управлява и представлява дружеството, и по т. 5- за освобождаване на С. П. А. като управител; оставени са без разглеждане предявените от С. П. А. срещу „Активи С и С“ ООД при условия на евентуалност искове по чл. 125, ал. 3 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, осъдил е „Активи С и С“ ООД да заплати на С. П. А., на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата от 950 лева – разноски по делото.

Касаторът твърди, че в частта от решението, с която въззивният съд е потвърдил решението на първоинстанционния съд за отмяна на взетото на същата дата решение на Общото събрание на съдружниците за изключване на С. П. А. от „АКТИВИ С и С“ ООД, е неправилно, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и поради необоснованост. Поддържа се, че ищцата не била активно легитимирана да предяви конститутивните искове по чл. 74, ал. 1 ТЗ, поради това, че към момента на вземане на решенията по т. 3, 4 и 5 от протокола, тя вече не е притежавала качеството съдружник в „Активи С и С“ ООД. Същевременно се твърди, че съдът не е изложил каквито и да било мотиви, защо намира конститутивните искове за основателни.. Апелативният състав, подобно на първоинстанционния съд, неправилно е възприел защитната теза на ищцата, че тя не е била редовно призована 30 дни преди събранието, съгласно чл. 25, ал. 3 от дружествения договор. В тази връзка се сочи, че съдружниците са свободни да уговорят помежду си начина и сроковете на свикване на общите събрания, стига да не нарушават изискването на чл. 139 ТЗ – съдружникът да е получил лично поканата си за събранието най-малко 7 дни преди датата на провеждането му, за което в случая нямало спор. Намира, че личното уведомяване на ищцата повече от 2 седмици преди датата на събранието, личното й присъствие, ведно с нейн упълномощен представител – адвокат в посочения ден, час и място на събранието, извършената подготовка за събранието – депозираното от нея писмено заявление с нотариална заверка на подписа й /от деня, предхождащ събранието/ по всеки пункт от отправеното й предупреждение за изключване, отсъствието на документирано от нотариуса нейно или на представителя й изявление за допуснато формално нарушение на процедурата по свикване на това събрание за обстоятелства, са обстоятелства, които поотделно и в тяхната съвкупност сочат убедително, че нейните права и законни интереси като съдружник за узнаване и участие в ОСС са били спазени от свикалия го съдружник С. С.. Възприема даденото в обжалваното решение тълкуване за изискуем 30-дневен срок между датата на получаване на поканата и датата на съответното общо събрание за логически несъстоятелно, при наличието в случая на само двама съдружници-физически лица в ООД-то и за противоречащо на недвусмислената разпоредба на договора. Претендира направените разноски за всички инстанции.

Ответникът по жалбата и ищец по делото, С. П. А., в писмен отговор изразява становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол, съответно за неоснователност на жалбата. Счита, че искът й по чл. 74, ал. 1 ТЗ е допустим, независимо че па предходна точка от дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник. Не споделя практиката, съгласно която действието на решението на общото за изключване на съдружник има незабавно действие в отношенията между съдружниците и между тях и дружеството, а уредения в чл. 140, ал. 4 ТЗ конститутивен ефект на вписването бил по отношение на третите лица. Намира разпоредбата на чл. 139, ал. 1 Търговския закон за ясна, а съдебната практика по приложението й – за безпротиворечива. Сочи, че се касае до диспозитивна норма, с която законодателят е уредил срок от най-малко 7 дни преди датата на заседанието за получаване на поканата за свикване на общото събрание от всеки съдружник, ако не е предвидено друго в дружествения договор, какъвто бил настоящият случай. Счита, че не е налице нито една от хипотезите, които предполагат очевидна неправилност на решението – нарушение на императивна правна норма, нито на основни съдопроизводствени правила, липса на мотиви на обжалвания акт, наличие на явна необоснованост. Претендира сторените съдебни разноски, съгласно представен списък по чл. 80 ГПК, ведно с доказателства за реалното заплащане на разноските.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 74 ТЗ, както и евентуален иск с правно основание чл. 125, ал. З ТЗ.

След извършената служебна справка в търговския регистър апелативният състав е констатирал, че „Активи С и С“ ООД е дружество, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията през 2008г., с капитал от 5000 лева, със съдружници при равни дялове С. П. А. и С. С. С., и управител: С. А.. На 20.03.2017г. в Търговския регистър е обявен актуализиран дружествен договор.

В покана, връчена на 07.01.2019г. на С. А. чрез частен съдебен изпълнител М. Ц., рег. №******[/aam]******г. и до момента с поведението си А. демонстрира трайна незаинтересованост към дейността на дружеството, възпрепятства изплащане на задълженията към съдружника С., не се грижи за имуществото на дружеството и му нанася имуществени вреди. Посочени са следните извършени от А. конкретни действия, насочени срещу интересите на дружеството: 1. Въпреки връчена нотариална покана от 03.04.2017г. и до момента в качеството на съдружник и управител отказва да предприеме действия, включително по свикване на общо събрание, за обсъждане и доброволно и справедливо уреждане на отношенията с другия съдружник по повод финансираните от него през 2008г. закупуване и ремонт на недвижимия имот, придобит на името на дружеството и отказва да бъдат предприети мерки за възстановяване на заплащаните лично от съдружника месечни вноски по кредит от „ОББ“ АД от 2008г., включително чрез евентуална продажба на имота по пазарни цени; 2. Не свиквала ежегодни общи събрания на дружеството, не предоставя информация за хода на дружествените работи и не се ангажира ефективно като съдружник и управител за осъществяване на стопанската дейност на дружеството – съгласно подадената А. декларация в търговския регистър през 2017г. дружеството не извършва дейност; 3. Не заплаща дължимите местни данъци и такси за притежавания от дружеството недвижим имот от момента на придобиването и са формирани публични задължения към фиска, за което не е информирано общото събрание и не са предприети действия; 4. С издадена еднолична заповед от 11.10.2018г., забранила достъпа до имота на другия съдружник, самоволно и без санкция от общото събрание е сменила ключовете от апартамента и кода от алармата, като по този начин неправомерно и за неопределен период препятства достъпа до служебната документация на дружеството и до личните вещи на съдружника, находящи се в имота; 5. Позволила е извършване на самоуправни действия в имота, свързани с повреждане и унищожаване на лично имущество на другия съдружник пред трети лица – свидетели, за които са подадени сигнали пред МВР и прокуратурата, както и 6. Отправяла е закани и нецензурни квалификации към другия съдружник пред служителите на МВР и го е набеждавала в престъпление, за които действия също са подадени сигнали пред компетентните органи. С нотариалната покана е отправено предупреждение по чл. 26, ал. 3 ТЗ и чл. 20 от дружествения договор А. незабавно да коригира поведението си и да преустанови действията си, с които уврежда интересите на дружеството и на другия съдружник, да преустанови неизпълнението на задълженията си да указва съдействие за разрешение на проблемите на дружеството и за възобновяване на нормалната му търговска дейност. С поканата А. е уведомена, че на основание чл. 139, ал. 1 ТЗ и чл. 25 от дружествения договор, С. С. С. свиква извънредно общо събрание на съдружниците на 22.01.2019г. от 11.00 часа на конкретно посочен адрес, при следния дневен ред: 1/. Изслушване на съдружника С. П. А. във връзка с действията й против интересите на дружеството; 2/. Вземане на решение за изключване на съдружника С. П. А.; 3/. Вземане на решение за поемане на дружествените дялове та изключения съдружник от останалия съдружник и преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност; 4/. Приемане на учредителен акт на дружеството съобразно преобразуването му в ЕООД и 5/. Вземане на решение за освобождаване на С. П. А. като управител на дружеството.

Не се спори по делото, че на 22.01.2019г. е проведено ОС на съдружниците, за което е съставен протокол за взетите решения: по т. 1 от дневния ред – изслушване на съдружника А. във връзка с отправеното й писмено предупреждение за изключване като съдружник, за което се представя заявление с нот. заверка на подписа, рег. №766 и с удостоверено съдържание рег. №767, акт №77, т. 1/21.01.19г. по описа на нотариус №040 на НК; по т. 2 от дневния ред – взето от съдружника С. решение за изключване на А. като съдружник, след което А. и адв. Х. са напуснали събранието и залата; по т. 3 – дяловете на изключения съдружник С. П. А. да се поемат от другия съдружник С. С. С. и дружеството да продължи дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност; по т. 4 – приемане на нов учредителен акт и избор на С. С. С. за управител, който ще управлява и представлява дружеството, и по т. 5 – освобождаване на С. П. А. като управител. Изготвеният протокол е подписан от С. С. С., с нот. заверка на подписа и на съдържанието от 25.01.2019г., който протокол е представен към заявление обр. А4 вх. №20190129110742 за извършване на вписване и заличаване на обстоятелства АВ.

За проведеното на 22.01.2019г. ОСС е съставен и констативен протокол, акт №16, т. 1, рег. №142/22.01.19г. на помощник нотариус при нотариус А. Г..

Не се спори между страните и, че на 26.03.2008г. и на 22.08.2014г. „Активи С и С“ ООД е придобило описаните в договорите за покупко- продажба недвижими имота, за което са съставени нот. акта.

По делото са представени заявление по покана за ООС на 22.01.2019г. от С. А., с нот. заверка на подписа от 21.01.2019г., представено на проведеното ОСС; счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2015г. и към 31.12.2016г.; договор за предоставяне на ипотечен кредит от 25.03.2008г. сключен между С. С. и „ОББ“ АД за закупуване и ремонт на недвижим имот; нот. покана С. С. до „Активи С и С“ ООД, връчена на 07.04.2017г., с която управителят е поканен да възстанови всички платени до момента суми от С. С. – кредитополучател по договор за кредит с „ОББ“ АД.

За установяване размера на дружествения дял на С. А. в „Активи С и С“ ООД пред първата инстанция са приети първоначално и допълнително заключения на съдебно – счетоводна експертиза и заключение на съдебно- оценителна експертиза.

Пред въззивната съдебна инстанция не са ангажирани нови доказателства.

Относно въпросът, допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка от дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник, апелативният състав е констатирал, че е налице противоречиво произнасяне от състави на ВКС, което е наложило образуването на тълкувателно дело №1/2020 г. на ОСТК на ВКС, по което все още няма произнасяне, което да задължава съда. При наличието на противоречивата практика, въззивният съдебен състав изцяло е споделил изразеното в определение №264/11.05.18г. на ВКС, II т. о. по ч. т. д. №829/2018 г. и решение №254 от 12.07.18г. на ВКС, II т. о. по т. д. №1479/2017 г. становище за допустимостта на разглеждането на обусловените от решението за изключване на съдружник искове.

Въззивният състав е изложил мотиви, че неспазването на срока по чл. 25, ал. З от дружествения договор води до незаконност на провеждането на процесното ОСС и на приетите от него решения, което е достатъчно за отмяна на атакуваните решения на ОС, поради установената незаконност. Аргументирал се е, че при спазване на критериите на чл. 20 ЗЗД, клаузата на чл. 25, ал. З от дружествения договор следва да бъде тълкувана в смисъл, че поканата за свикване на общо събрание на съдружниците следва да бъде връчена най-късно 30 дни предварително. Предвид безспорно установеното, че поканата за ООС е връчена на А. на 07.01.2019г. и провеждане на процесното ОСС на 22.01.2019г., е направен извод, че към датата на събранието не е изтекъл предвиденият в чл. 25, ал. 3 от дружествения договор 30 – дневен срок.

В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са посочени следните правни въпроса, за които се поддържа, че са значими за изхода на делото, тъй като са включени в предмета на спора и са обусловили правните изводи на съда: „1/ Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание, след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?; Твърди се противоречие на обжалвания акт с решение №251/06.03.2018г. по т. д.№593/2017г. на II т. о. на ВКС.; 2/ При повдигнат спор за законосъобразност на свикването на Общо събрание на съдружниците в ООД, длъжен ли е съдът да приложи правилото на чл. 139, ал. 1 Търговския закон, ако в дружествения договор не е предвиден минимален срок за получаване на поканата от всеки съдружник преди датата на заседанието на Общото събрание?; 3/ Ако в дружествения договор е предвиден само минимален срок за изпращането на покана до съдружника преди датата на ОСС, следва ли да се счита този срок за ирелевантен и да се тълкува като минимален срок за получаване на поканата от съдружника преди посочената в нея дата на Общото събрание?“ Касаторът се позовава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2, предл. последно /очевидна неправилност/ ГПК. Във връзка с първи въпрос иска спиране на настоящото касационно производство до произнасянето на ОСТК на ВКС по образуваното тълк. дело №1/2020г. по този въпрос

Настоящият състав на ВКС като взе предвид, че първия от поставените от касатора въпроси, който е от значение за изхода на спора, като обуславящ допустимостта на един от исковете, е идентичен с правния въпрос, по които е образувано и висящо тълкувателно дело №1/2020г. на ОСГТК на ВКС, а именно „Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител на ООД, прието от същото Общо събрание, след прието преди това решение за изключване на управителя като съдружник?“, намира, че настоящото производство следва да бъде спряно, на основание чл. 292 ГПК, до приключване на производството по тълкувателно дело №1/2020г. на ОСТК на ВКС.

Водим от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И

СПИРА, на основание чл. 292 ГПК, производството по т. д. №2/2022г. на II ТО на ВКС до приключване на производството по тълк. дело №1/2020г. на ОСТК на ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]