Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Веска РайчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изобщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ГЕНИКА МИХАЙЛОВА, АНЕЛИЯ ЦАНОВА

при участието на секретаря Кристина Първанова, като разгледа докладваното от съдията Райчева гр. д.N 1616 описа на ВКС за 2022 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение от 07.01.2022г. по гр. д.№******г. на ОС София, с което са отхвърлени искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1-3.

Допуснато е касационно обжалване по въпроса: може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изобщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова функция.

Жалбоподателят – И. К. М., чрез процесуалния си представител поддържа, че решението е неправилно и моли да бъде отменено като бъдат уважени исковете и.

Ответникът „Джи и фармасютикълс“ ООД, чрез процесуалния си представител, поддържа, че решението е постановено в съотвествие с практиката на ВКС и моли да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., приема за установено следното:

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е отхвърлил искове на И. К. против „Джи и фармасютикълс“ ООД с правна квалификация чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено със заповед на „Джи и фармасютикълс“ ООД, връчена на ищцата на 30.04.2020 г., с която на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ е прекратено трудовото правоотношение, считано от 14.05.2020 г.; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица и за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за времето, през което е останала без работа вследствие на уволнението, за срок от 6 месеца в периода от 14.05.2020 г. до 14.11.2020 г. в размер на 7392 лева.

Установено е, че до 14.05.2020 г. е съществувало трудово правоотношение между страните, по което ищцата е заемала длъжността „специалист качество“, както и че трудовото правоотношение е прекратено със заповед на прокуристите на дружеството връчена на ищцата на 30.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ поради намаляването на обема на работа.

Установено е, че на 30.03.2020 г. е бил изготвен доклад, в от един от прокуристите до изпълнителния директор на дружеството, била издадена заповед №******г. , в която е посочено, че във връзка с намаления обем на работата в предприятието, както и изискванията на клиентите за повишаване на качеството на предлаганите услуги, се утвърждават промени в щатното разписание, считано от 01.05.2020 г. – съкращават се щатни бройки от съответните длъжности, изброени в заповедта, сред които и длъжността “специалист качество” – 3 щатни бройки. В заповедта е разпоредено на тримата служители “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица да се предложат за заемане други длъжности, спрямо които намаляването в обема на работа в предприятието не се е отразило, а служителите, които не приемат предложните длъжности, да бъдат освободени на основание намаляване на обема на работа в предприятието. В доклада е посочено, е намален производствения обем на дружеството за периода 2019 – 2020 г. вследствие на въведения през м. февруари 2019 г. нов технологичен процес по сериализация, както и че технологичните промени и нестабилният процес по сериализация са довели до намаление от около 23% в производствените обеми през 2019 г. спрямо 2018 г., както и за периода на четвърто тримесечие на 2019 г. спрямо първото тримесечие на 2020 г., като тенденцията за намаляване на обема на произведените блистери през първото тримесечие на 2020 г. продължавала. Посочено е още, че обработката на партидните досиета следва да да премине от отдел “Квалифицирани лица към отдел “Осигуряване на качеството” с оглед по-бързото и ефективно откриване на грешките в производствения процес и коригирането им, доколкото служителите в отдел “Осигуряване на качеството” пряко участвали в производствения процес.

От поименно щатното разписание на длъжностите в отдел “Квалифицирани лица в ответното дружество се установява, че по щатното разписание от 01.04.2020 г. съществуват три бройки за длъжността “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица, които са били заети от три лица – от ищцата, от свидетеля И. О., разпитана в производството пред районния съд, и от Н. Й., както и две бройки за длъжността “квалифицирано лице, като по новото щатно разписание от 29.05.2020 г. не съществува длъжност “специалист качество”, а са отредени три бройки за длъжността “квалифицирано лице.

От оборотните ведомости на ответника за 2018 г. и 2019 г. се установява, че приходът за 2018 г. е 17 265 528 лв., а през 2019 г. – 12934872 лева.

От приложените по делото вътрешни правила за работа при ответника обективирани в „Стандартни оперативни процедури за освобождаване на краен лекарствен продукт за пазара или за транспорт“, в сила от 12.12.2019 г. и от 14.08.2020 г., е видно, че съществува разлика по отношение на служителите, които проверяват партидното досие на лекарствения продукт – първоначално дейността била възложена на специалисти от отдел “Квалифицирани лица, а след това – на служители от отдел “Осигуряване на качеството”.

По делото е приета и съдебно – счетоводна експертиза, по която вещото лице констатира, че за 2019 година се наблюдава спад в произведената и продадена продукция спрямо 2018 година – спадът е както в стойностно изражение, така и в процентно съотношение. Спадът в произведените блистери и опаковки е съответно -76.10% и – 74.71%, а спадът в продадена продукция е – 86.27%. През м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2019 г. няма спад в произведената и продадена продукция, а за м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2020 г. се наблюдава спад в продадените лекарствени продукти, но няма спад в произведените за същия период. От заключението се установява още, че е налице спад (-87.51%) в продажбата на произведените продукти за м. май 2020 г. в сравнение с м. април 2020 г., както и че размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ за исковия период възлиза на 7392 лв.

Съдът е посочил, че реално намаление на работата за изпълняваната от ищеца длъжност е налице, ако се установи намаляване на количеството на произведената и реализирана (продадена) продукция. За установяването му работодателят е ангажирал изслушване на съдебно-икономическа експертиза, от заключението към която, неоспорено от страните, се установява, че за 2019 година – годината, предхождаща годината на уволнението – се наблюдава спад в произведената и продадена продукция спрямо 2018 година, като спадът е както в стойностно изражение, така и в процентно съотношение. Съдът е приел, че за цялата 2019 г. в сравнение с 2018 г. е налице трайна тенденция за намаляване на производството, на освободените партиди и на продажбите от производството, като разликите в процентно отношение са около – 80 %, което в парично изражение е на стойност над един милион лева, което обосновава извод, че е установено обективно настъпило намаление в обема на работа.

Намаленият обем производствена продукция наложило съгласно ангажираните гласни и писмени доказателства въвеждането на проверка на т. нар. „партидни досиета, непосредствено преди освобождаването на лекарствените продукти, от служители в отдел “Осигуряване на качеството”, които пряко участвали и в производствения процес, за разлика от служителите на длъжността „специалист качество“, които пряко участие в производствения процес нямали.

Съдът при така установените обстоятелства по делото е приел, че е налице основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, което обуславя неоснователностна исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3.

Допуснато е касационно обжалване по въпроса може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изибщо или към съответната дейност, реализирана чрез дадена трудова фунция, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Настоящият състав намира, че на поставения за разглеждане въпрос е даден отговор в практиката на ВКС, застъпена и в решения на ВКС, ІV г. о. №******г. по гр. д.№******г. , от 08.02.2011 г. по гр. д. №******г., ІV г. о. на ВКС и от 09.07.2012 г. по гр. д. №1251/2010 г., ІV г. о. в която се приема, че намаляването на обема на работата се отнася не към дейността на предприятието изобщо, а към конкретна дейност, реализирана чрез дадена трудова функция. Посочва се, че трябва да е намаляла работата, която се изпълнява от работника с тази трудова функция и да съществува обективна връзка между намалението и необходимостта работодателят да реорганизира работния процес – било като преустанови дейността, за която е намаляла работата, като съкрати щата, или като разпредели трудовата функция, за която работата е намаляла, между други работници в предприятието. Застъпено е разбирането, че работодателят носи тежестта да установи законността на уволнението и именно той е този, който носи доказателствената тежест и по отношение на факта за наличието на връзка между намаленият обем на работата и трудовата функция на уволнения работник. Ако такава връзка не е доказана, то не е установено потестативното право за уволнение на работника по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, съответно уволнението е незаконно и подлежи на отмяна.

След така приетия отговор на въпроса, поради който е допуснато касационно обжалване, съдът намира че обжалваното решение е неправилно като постановено в противоречие с тази практика и следва да бъде отменено.

С оглед даденото разрешение на поставените въпроси в практиката Върховният касационен съд, състав на ІV г. о. намира, че обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени. Тъй като делото е изяснено от фактическа страна следва да се постанови решение по съществото на спора, като бъдат уважени предявените от жалбоподателката искове. От събраните по делото доказателства не се установява да е налице намаление обема на работата отчетено не към дейността на предприятието изобщо, а към съответната дейност, реализирана чрез трудова функция на жалбоподателката-ищец в производството. Работодателят не е доказал по несъмнен начин, че е налице намаляване обема на работата, което да е съотносимо към трудовата дейност, извършвана от ищцата, реализирана чрез нейнта трудова функция, като не е ангажирал доказателства, как пряко намаляването на броя на продадената продукция се е отразило на дейността длъжността на „специалист качество“, с която е била ангажирана ищцата преди датата на уволнението й.

Изпълняваната от ищцата длъжност „специалист качество“, е включвала функции по организация и контрол на качественото на продукцията и не е доказано по делото, че намаляването на обема на произвежданата продукция е рефлектирало и върху трудовите функции по контрол на качеството, поради което за работодателят не е възникнало правото да намали броя на лицата, изпълняващи функции по контрол на качеството, тъй като обема на работата им се е запазил.

Ето защо уволнението като незаконно следва да се отмени.

С оглед основателността на предявения иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ основателен се явява и искът по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и жалбоподателката – ищец следва да се възстанови на заеманата отпреди уволнението работа – „специалист качество“, в отдел „Квалифицирани лица.

Следва да бъде уважен и предявеният иск на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, вр чл. 225 КТ, като на ищцата се следва да й се присъди обезщетение за оставането й без работа в резултат на незаконното уволнение в размер на 7392 лв. съобразно констатацията на съдебно-счетоводната експертиза, както и сумата 2750лева разноски по делото на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Предвид изложените съображения, съдът

Р Е Ш И:

О Т М Е Н Я решение от 07.01.2022г. по гр. д.№778/2021г. на ОС София КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА за незаконно и отменя уволнението на на И. К. М., извършено със заповед на „Джи и фармасютикълс“ ООД, на основание чл. 328, ал. 1 КТ, т. 2 и 3.

ВЪЗСТАНОВЯВА И. К. М. на заеманата отпреди уволнението работа “специалист качество” в отдел “Квалифицирани лица.

ОСЪЖДА „Джи и фармасютикълс“ ООД да заплати на И. К. М. сумата 7392 лв обезщетение за оставането й без работа в резултат на незаконното уволнение както.

ОСЪЖДА „Джи и фармасютикълс“ ООД да заплати на И. К. М. сумата 2750лева разноски по делото за всички инстанции, а по сметката на ВКС държавна такса в размер на 147,84лева.


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
    Може ли намаляването обема на работа да се преценява спрямо дейността на предприятието изибщо или към съответната дейност,реализирана чрез дадена трудова фунция?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]