Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Иво Димитров


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

Членове: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Иво Димитров т. д. №******[/aam]******г.

Производството е по реда на чл. 282, ал. 5 ГПК.

Подадена е молба с вх.№******[/aam]******г. от Застрахователна компания „Уника АД, [населено място] за превеждане по посочената в молбата банкова сметка на сумата от 50000 лв., внесена като обезпечение по сметка на Върховен касационен съд, във връзка със спиране изпълнението на решение №******[/aam]******г. по в. т. д. №******[/aam]******г. на Пловдивски апелативен съд.

Ищецът в производството – В. Й. В., ЕГН: [ЕГН], [населено място], надлежно уведомена за молбата, не е взела писмено становище по основателността й.

Настоящият съдебен състав, като взе предвид данните по делото, намира, че молбата е основателна.

Сумата, чието превеждане се иска, е внесена по сметката за обезпечения на Върховен касационен съд (където се намира и понастоящем, видно от приложената служебна бележка от 03.10.2022 г.) от Застрахователна компания „Уника АД, [населено място] на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК с преводно нареждане от 23.07.2021 г. до „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, [населено място], по повод заявено искане за спиране изпълнението на обжалваното въззивно решение.

С постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение №******[/aam]******г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение. Следователно, налице е влязло в сила решение, по смисъла на чл. 296, т. 3 ГПК, с което касаторът Застрахователна компания „Уника АД, [населено място] е осъден да заплати на В. Й. В., ЕГН: [ЕГН] процесната сума, като внесеното от него обезпечение трябва да бъде използвано съобразно предвиденото в закона предназначение – за гарантиране изпълнението на осъдителното въззивно решение, в какъвто смисъл са и разясненията по т. 2 Тълкувателно решение №6/23.10.2015 г. на ОСГТК.

От представените с молбата писмени доказателства – три платежни нареждания от 19.08.2022 г. – платежно нареждане №B220819007752517OPBISERA, платежно нареждане №B220819007746192OPBISERA, платежно нареждане №B220819007746190OPBISERA, както и едно платежно нареждане от 25.08.2022 г. с №B220825007069113OPBISERA, всички до „Кей Би Си Банк България“ ЕАД, [населено място], се установява, че присъдената на ищеца в производството В. Й. В., ЕГН: [ЕГН], сума от 50 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане – претърпени болки и страдания от смъртта на сина й Г. Г. Д., вследствие на ПТП, настъпило на 11.12.2016 г., както и законната лихва върху тази сума, изчислена от 11.12.2016 г. /датата на увреждането/ до изплащането на сумата – 19.08.2022 г., както и всички съдебни разноски по делото, са й били изплатени от молителя Застрахователна компания „Уника АД, [населено място].

С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че доколкото присъдените с въззивното решение вземания са вече погасени от касатора, внесената от него гаранция по реда на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК подлежи на връщане.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговската колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА сумата от 50000 лв., внесена Застрахователна компания „Уника АД, [населено място] на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК с преводно нареждане №В210723007386711OPBISERA от 23.07.2021 г. до „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, [населено място], като обезпечение по сметка на Върховен касационен съд във връзка със спиране изпълнението на решение №260201 от 14.07.2021 г. по в. т. д.№158/2021 г. на Пловдивски апелативен съд, която сума да бъде преведена по банковата сметка на същото дружество, посочено в депозираната от него молба с вх.№7388 от 14.09.2022 г. по регистратурата на Върховен касационен съд.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]