Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Джулиана ПетковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шести декември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

при участието на секретаря Райна Стоименова, като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303 ГПК и сл..

Образувано е по молба вх.№******г. по регистъра на Районен съд –Момчилград, подадена Н. И. Х., чрез адв. Д. И., за отмяна, на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, на влязлото в сила решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд –Момчилград, с което молителката е осъдена да плати на Л. И. Х. сумата 6000 лева – възнаграждение за отглеждане на животни в периода януари-декември 2016г., вкл., ведно със законната лихва от 05.02.2021г. до окончателното изплащане и разноските по делото.

Молителката твърди, че е с двойно гражданство – българско и турско, и от 1990г. живее постоянно на територията на Р Турция. Не живее на адреса в Р България, от който е била призовавана за делото и където призовките са получавани от нейния баща И. И. Х., с когото са в лоши отношения и който е съпруг на ищцата Л. Х.. Твърди, че Х. нито е лице от домашните, нито е имал право да получава призовките за нея по делото, нито й ги е предавал, поради което е била лишена от възможност да участва като страна по делото и постановеното по него решение следва да бъде отменено.

Ответницата по молбата Л. И. Х., чрез адв. И. Б., я оспорва като недопустима и неоснователна. Сочи, че молителката, като български гражданин, има постоянен адрес в Р България, на който са изпращани съобщенията по делото и не е декларирала настоящ такъв в Р Турция, а връчването на постоянния адрес на бащата на ответницата е редовно и той я е уведомявал за получените съобщения.

Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с постановено по делото определение №******г., с което е взето отношение по срочността й и възраженията на насрещната страна в тази връзка, които не следва да бъдат обсъждани отново.

Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото във връзка с изложеното в молбата основание за отмяна, приема следното:

Оплакванията на молителката за накърнени процесуални правила, гарантиращи участие и защита в процеса, са основателни.

Н. Х. е ответник по делото, ищца по което е съпругата на баща й. Посоченият в исковата молба адрес за призоваване на ответницата е постоянният й адрес в Р България – [населено място], [улица], [община], област К.. Това е и постоянният адрес на бащата на ответницата и съпруг на ищцата – И. И. Х.. На този адрес последният фактически пребивава за периода на съдебното производство пред РС Момчилград. Всички съобщения до ответницата по делото – това по чл. 131 ГПК, призовката за първото съдебно заседание и съобщението за решението – са изпратени до адреса в [населено място] и получени от И. И. Х., който е поел задължение да ги предаде на адресата им. Няма данни да е направил това, а предвид качеството му на съпруг на ищцата, с която съжителства на същия адрес (липсват данни за обратното), се явява и заинтересовано лице по смисъла на чл. 46, ал. 3 ГПК, което изключва редовността на призоваването на ответницата Н. Х.. Или, установени са нарушения на съдопроизводствените правила по призоваването на ответницата, вследствие на които тя е била лишена от възможността да участва по делото, по което е постановено неблагоприятно за нея решение. Налице е поддържаното в молбата основание по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК и решението на РС Момчилград следва да бъде отменено, а делото върнато на този съд за разглеждане от друг състав от фазата на връчване на преписи по чл. 131 ГПК.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, влязлото в сила решение №81/15.04.2021г. по гр. д. №64/2021 г. на Районен съд –Момчилград И ВРЪЩА делото на друг състав на същия съд за ново разглеждане от началната му фаза – връчване на препис от исковата молба и доказателствата към нея.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]