Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бонка Йонкова


Анотация

Въпрос

дали едно лице има качество на увреден зависи от провеждане на разследване /в което има спор и се установява дали са наследници на пострадало лице или на виновен/ и това е основния въпрос по разследването, може ли да се приеме, че увредените не са положили дължимата грижа към собствените си работи; 9. Ако полагането на дължимата грижа към собствените си работи от ищците може обективно да доведе до изясняване на факта относно „този, който е причинил вредите, може ли евентуалното предположение за това, кой е виновно лице, до доведе до начало на започване на относителната давност; 10. Започнала ли е да тече относителна давност при висящо наказателно дело и спор относно виновното лице - дали това е самия пострадал или другия участник; 11. В разясненията на словенското право разграничени ли са давностните срокове за вреди от облигационни отношения, установени като 3-годишни и давностните срокове за вреди от наказуемо деяние - деликт/престъпление, който е 5-годишен; 12. При установяване в чуждото право на давностни срокове за вреди от облигационни отношения и от деликт трябва ли съдът правилно да прецени коя давност е приложима и правилно ли е разрешен въпросът за приложимият давностен срок в обжалваното решение; 13. Ако съдът не е сигурен коя давност следва да приложи, може ли да тълкува разширително правна норма за приложимата давност или като върховен правоприлагащ орган е длъжен да установи, включително, чрез допълнително установяване и разясняване на чуждото право, коя давност е приложима за конкретното дело“. Допускането на касационно обжалване по първия въпрос се поддържа с твърдения, че въпросът е разрешен от въззивния съд в противоречие с т. 2 Тълкувателно решение №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 19 на Тълкувателно решение №1/2001 г. на ОСГК на ВКС, решение №42/05.03.2014 г. по гр. д. №5488/2013 г. на ВКС, ІV г. о., определение №1006/15.10.2010 г. по гр. д. №619/2010 г. на ВКС, ІІІ г. о., решение №11/21.04.1994 г. по адм. д. №4900/1993 г. на ВКС, III г. о., решение №87/04.09.1958 г. по гр. д. №55/58 г. на ОСГК на ВС. За втория въпрос се твърди, че е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС в определение №26/19.01.2009 г., решение №24/28.01.2010 г. по гр. д. №4744/2008 г. на І г. о. и решение №221/15.04.2002 г. по гр. д. №677/2001 г. на І г. о., а за третия и четвъртия въпроси - че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС в решение №149/03.07.2012 г. по гр. д. №1084/2011 г. на ІІІ г. о., съответно в решение №80/02.06.2020 г. по гр. д. №4031/2019 г. на IV г. о. По отношение на всички поставени в изложението въпроси се поддържа и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по съображения, че са разрешени в противоречие с относимата съдебна практика на словенския съд относно давността, както и че са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като изясняването им би допринесло за развитието на правото и за съставяне на трайна и непротиворечива съдебна практика. Без позоваване на конкретна допълнителна предпоставка по т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, в раздел ІІІ на изложението е формулиран следният въпрос, по който също се иска да бъде допуснато касационно обжалване: „В случая следва ли да се приложи параграф 2 на Регламент №864/2007 г., предвиждащ, че когато и лицето, чиято отговорност се търси, и увреденото лице имат обичайно местопребиваване в една и съща държава към момента на настъпване на вредата, се прилага правото на тази държава и да се приложи българския закон“. Като самостоятелно основание за допускане на касационно обжалване се сочи и чл. 280, ал. 2 ГПК с твърдения, че решението на въззивния съд е явно необосновано.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. №******година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. П. А. и К. Р. А. и по частна касационна жалба на Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“.

С касационната жалба на К. П. А. и К. Р. А. - двамата от [населено място], представлявани по пълномощие от адв. П. К. от САК, е обжалвано въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд - София, в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявеният от К. Р. А. против Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ иск с правно основание чл. 284, ал. 3, т. 2 КЗ /отм./ вр. чл. 105, ал. 1 КМЧП вр. чл. 14 Закона за задължителните застраховки в транспорта /ЗЗЗТ/, действащ в Република Словения, за заплащане на сумата от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация