Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Боян ЦоневКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

при участието на секретаря Стефка Тодорова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 307, ал. 2 ГПК.

Образувано е по подадена К. Д. А., чрез процесуалния му пълномощник адв. И. С., молба за отмяна на влязлото в сила решение №******г. по възз. гр. дело №******г. на Пловдивския апелативен съд – в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение №******г. по гр. дело №******г. на Пловдивския окръжен съд (ПОС) в частта, с която молителят К. А. е осъден да заплати на В. С. Я. сумата 22 000 лв., представляваща платена без основание продажна цена по договор за покупко-продажба на недвижим имот в [населено място], [улица], бл. №4, вх. Е, ет. 2, ап. 23, сключен между страните на 29.08.2019 г. с нотариален акт №., том., рег. №., дело №. г., вписан в СВ-Пловдив по акт №., том., дело №. г., дв. вх. рег. №24492/29.08.2019 г., който договор е обявен за нищожен с влязло в сила на 27.11.2020 г. решение №260337/04.11.2020 г. по гр. дело №2217/2019 г. на ПОС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.12.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, както и относно разноските по делото.

С молбата се навежда основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Молителят твърди, че след влизането в сила на решение №54/25.10.2021 г., чиято частична отмяна иска, а именно – на 03.06.2022 г. с писмо на представител на Пловдивската районна прокуратура (ПРП) му били предоставени заверени преписи от материали, събрани по прокурорска преписка №6608/2020 г. и по досъдебно производство №513/2020 г. на ОДМВР-Пловдив, които представя с молбата си, а именно: 1) извлечение за движението по банкова сметка на Р. С. З. в „ЦКБ“ АД с IBAN: ВG79СЕСВ97901014452600 за дата 29.08.2019 г.; 2) протокол от 20.05.2022 г. за разпит на В. С. Я. в качеството му на свидетел по посоченото досъдебно производство; и 3) протокол от 26.05.2021 г. за разпит на Р. С. З. в качеството ѝ на свидетел по посоченото досъдебно производство. Молителят поддържа, че от извлечението за движението по банковата сметка е видно, че след като на 29.08.2019 г. от неговата (на молителя) банкова сметка е извършен превод на сумата 22 000 лв. по сметката на Р. З., веднага след това от нея е била наредена към личната банкова сметка на В. Я. сумата 21 985 лв. Молителят поддържа и че от двата протокола за разпит на свидетели се установяват обстоятелствата, че В. Я. е дал указания на А. Г. да преведе вторите постъпили 22 000 лв. по сметката на молителя, към сметката на Р. Зочева, както и че към онзи момент В. Я. е живеел на семейни начала с Р. З.. В молбата за отмяна се излагат подробни съображения и доводи, че така представените писмени доказателства и установяващите се от тях обстоятелства, са нови и са от съществено значение за изхода на делото, по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Изложеното в молбата се поддържа в откритото съдебно заседание.

Ответникът по молбата за отмяна В. С. Я. в отговора си, подаден чрез процесуалния му пълномощник адв. Г. П., излага становище и съображения за процесуална недопустимост на молбата, евентуално – за неоснователност на същата. Твърди, че адв. С. бил представител на молителя от самото начало на досъдебното производство и представените и посочени с молбата за отмяна писмени доказателства и обстоятелства са им били известни още преди подаването на исковата молба, по която е постановено влязлото в сила решение, чиято частична отмяна се иска от молителя. Излагат се и съображения, че тези писмени доказателства и обстоятелства са ирелевантни за спора по делото. В откритото съдебно заседание се поддържа изложеното в отговора, като се доразвиват съображенията за неоснователност на молбата за отмяна.

Както е прието и в постановеното по делото по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК, определение №258/20.09.2022 г., молбата за отмяна е процесуално допустима. При разглеждането на същата по същество, съдът намира следното:

Основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК е налице, когато се открият нови обстоятелства и/или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната, или с които тя не е могла да се снабди своевременно. Това основание за отмяна е налице при такава непълнота на фактическия или доказателствен материал, която касае решаващите изводи на съда и се разкрива след влизането в сила на решението, и която не се е дължала на процесуално нарушение на съда или пък на небрежност на страната при упражняване на процесуалните ѝ права. В този смисъл, новите обстоятелства, респ. новите писмени доказателства трябва да са от такова естество, че ако са били установени, съответно – представени пред инстанцията по същество, тя би направила различни изводи за правнорелевантните факти, в сравнение с тези по влязлото в сила решение. Ново писмено доказателство по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК може да е и новосъздаден документ (изготвен след приключването на съдебното дирене пред инстанцията по същество), стига да удостоверява факти, които са от съществено значение за спорното право и са се осъществили преди приключването на съдебното дирене, но са останали неизвестни към този момент за страната по делото, подала впоследствие молбата за отмяна на влязлото в сила решение. Не са нови по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК тези обстоятелства и писмени доказателства, които са били известни или са могли да бъдат известни на страната, и тя своевременно е могла да ги посочи на съда, ако бе проявила дължимата грижа за издирването и релевирането им, респ. – за представянето и събирането им по делото. Не са нови по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и тези писмени доказателства, които са били представени или посочени от страна по делото, но не са били приети или събрани поради допуснато процесуално нарушение от съда. Също така, не съставлява ново писмено доказателство по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и документ, който е поначало негоден да бъде приет като писмено доказателство по делото.

За да постанови атакуваната с молбата за отмяна, осъдителна спрямо молителя част на влязлото в сила решение, ПАС е приел за установени следните обстоятелства: С процесния договор за покупко-продажба, сключен на 29.08.2019 г., ответникът (молителят) К. А., чрез пълномощника си А. Г., по пълномощно с нотариална заверка на подпис и удостоверено съдържание, е продал на ищеца (ответника по молбата за отмяна) В. Я. процесния недвижим имот в [населено място] за сумата 44 000 лв., по отношение на която сума Г., в качеството на пълномощник на продавача А., е заявила, че е съгласна да бъде преведена от купувача по лична банкова сметка на продавача, а купувачът Я. се е съгласил да закупи имота за посочената сума и е заявил, че ще я преведе в деня на сключване на договора по личната банкова сметка на продавача. К. А. е упълномощил А. Г. с посоченото нотариално заверено пълномощно, да го представлява пред нотариус и да се разпорежда с процесния имот, както и да го представлява пред всички банки с право да открива и закрива депозити без ограничения в сумите, разплащателни и други смети, както и да се разпорежда с тях. С решение №260337/04.11.2020 г. по гр. дело №2217/2019 г. на ПОС, влязло в сила на 27.11.2020 г., на основание чл. 40 ЗЗД процесният договор за продажба от 29.08.2019 г. е обявен за нищожен. На 29.08.2019 г. Я. е превел по сметка на А. сумата 22 000 лв. с операционна бележка №11; с операционна бележка №12 тази сума е преведена от пълномощника на А. (Г.) обратно по сметка на Я., с основание „погасяване на заем“; с операционна бележка №13 същата сума отново е преведена от Я. по сметка на А.; с операционна бележка №14 сумата 22 000 лв. е преведа от пълномощника на А. (Г.) по сметка на лицето Р. З., с основание „погасяване на заем“.

С оглед така изложеното от фактическа страна, съдът е намерил от правна страна следното: Когато договорът бъде признат за нищожен, всяка страна следва да върне всичко, което е получила по него, тъй като се явява получено без основание. В случая процесният договор за покупко-продажба, сключен между ответника (молителя) А. като продавач, представляван от пълномощника си Г., и ищеца Я. като купувач, е обявен за нищожен с влязло в сила решение; следователно получената продажна цена от продавача А. подлежи на реституция. Съдът е приел, че сумата от по 22 000 лв. е постъпила двукратно на 29.08.2019 г. по банковата сметка на А., но е намерил за безспорно установено и че след първия превод сумата 22 000 лв. веднага е върната на Я. с основание „погасяване на заем“; след това същата тази сума е преведена отново по сметка на А., като по нареждане на пълномощника му тази сума веднага е преведена по сметка на една трето лице с основание „погасяване на заем“. При това положение ПАС е приел, че ищецът Я., като купувач е заплатил сума от 22 000 лв., която веднага е била върната обратно, и отново същата сума е преведа по сметка на продавача А., или иначе казано – по договора е заплатена единствено сумата 22 000 лв. За да стигне до този извод съдът е съобразил, че ответникът А. е оспорил обстоятелството, че между страните съществува каквото и да е заемно правоотношение, което обстоятелство не е отречено от ищеца Я., предвид което съдът е приел, че връщането на сумата 22 000 лв. обратно на Я. е изцяло лишено от основание. С оглед това ПАС е приел, че в патрмониума на продавача А., като продажна цена по обявения за нищожен договор за покупко-продажба, е постъпила единствено сумата 22 000 лв. Съдът е намерил обстоятелството, че след това същата сума е преведа по сметка на трето лице (Р. Зочева) остава извън предмета на правния спор. По така изложените съображения ПАС е достигнал до решаващия си извод, че на реституция подлежи единствено сумата 22 000 лв., която ответникът (молителят) А. следва да бъде осъден да я заплати на ищеца Я..

От данните по делото се установяват и следните релевантни за настоящото отменително производство обстоятелства: В отговора си на исковата молба молителят А., в качеството си на ответник по делото е изложил твърдения, че в резултат на четирите банкови операции, по неговата сметка не е останал нито лев; че не познава Р. З. и не е имал заемни правоотношения и с нея; както и че същата заедно с пълномощника му А. Г. и с ищеца Я. са действали координирано и по предварителен сговор, за да го увредят. С оглед тези си твърдения, също с отговора на исковата молба молителят е направил доказателствени искания, между които и такива за разпит като свидетели на А. Г. и Р. З., както и съдът да изиска от третото неучастващо по делото лице „Централна кооперативна банка АД информация, дали по сметката на Р. Зочева на 29.08.2019 г. или след това е постъпил банков превод от молителя К. А. в размер 22 000 лв. и дали впоследствие тази сума е изтеглена в брой или е била наредена от Р. З. с банков превод към друго лице, и ако да – кое е лицето. С постановеното по реда на чл. 140, във вр. с чл. 146 ГПК определение №260654/09.03.2021 г. първоинстанционният ПОС е оставил без уважение тези доказателствени искания, по съображения, че са неотносими към предмета на доказване по правния спор. В първото по делото открито съдебно заседание на 28.04.2021 г. молителят (чрез процесуалните си пълномощници) е пояснил твърденията си, като изрично е заявил, че Р. З. е върнала сумата 22 000 лв. на ищеца Я., и във връзка с това са направени доказателствените му искания, но ПОС отново ги е оставил без уважение като неотносими към предмета на делото. С въззивната си жалба срещу първоинстанционното решение молителят отново е поддържал тези доказателствени искания, като е изложил съображения, че окръжният съд е допуснал процесуално нарушение като ги е оставил без уважение. В откритото съдебно заседание на 27.09.2021 г. и въззивният ПАС е оставил без уважение тези доказателствени искания на молителя, като е споделил съображенията на първата инстанция, поради което е намерил, че същата не е допуснала процесуално нарушение, както и че не е налице хипотезата на чл. 266, ал. 3 ГПК.

Видно от гореизложеното, още в първоинстанционното производство молителят е изложил изрични твърдения, че Р. З. е върнала сумата 22 000 лв. на ищеца Я., поради което това обстоятелство не е ново по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Не е ново писмено доказателство по смисъла на тази разпоредба и представеното с молбата за отмяна извлечение за движението по банковата сметка на Р. З. в „ЦКБ“ АД за датата 29.08.2019 г., тъй като доказателственото искане на молителя за събирането на такова писмено доказателство е било отказано и от двете съдебни инстанции по делото, а както вече беше посочено, дори това да съставлява процесуално нарушение на съда при събирането на доказателствата, то е ирелевантно за основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.

Представеният с молбата за отмяна протокол от 26.05.2021 г. за разпит на Р. З. в качеството ѝ на свидетел по досъдебното производство №513/2020 г. на ОДМВР-Пловдив, също не съставлява основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като, както се сочи и в самата молба за отмяна, събраните в друго производство и пред друг орган на власт свидетелски показания не могат да бъдат използвани в гражданския процес, т. е. те поначало са негодно доказателствено средство.

От друга страна, съгласно трайно установената съдебна практика по приложението на чл. 175 ГПК, изявленията на самата страна по гражданското дело, макар и съдържащи се в рамките на дадени от нея свидетелски показания в друго производство и пред друг орган на власт, когато се отнасят за неизгодни за нея обстоятелства по делото, съставляват извънсъдебно признание на факти и се преценяват от съда с оглед всички останали обстоятелства по делото, т. е. – съставляват годно доказателствено средство.

В случая, в представения с молбата за отмяна протокол от 20.05.2022 г. за разпит на ищеца В. Я. в качеството му на свидетел по посоченото досъдебно производство, се съдържа изявление на същия, че внесената от него втория път по сметката на молителя сума 22 000 лв., е била преведена А. (пълномощника на молителя) по предоставена (посочена) от Я. сметка на Р., както и че последната е жената, с която той към онзи момент е живеел на семейни начала. Съдът намира, че това изявление на Я. не установява едното от сочените в молбата за отмяна обстоятелства – че той дал указания“ на А. Г. да преведе сумата от сметката на молителя към сметката на Р. З., още повече, че в показанията си Я. изрично е пояснил относно извършените банкови операции: „така ми каза нотариусът да направя, за да финализираме сделката, като по делото е установено, че същия ден пред нотариуса са се явили Я. и А. Г. като пълномощник на молителя.

Цитираното изявление на Я. обаче установява другото неизгодно за него по делото, сочено в молбата за отмяна обстоятелство, че към датата на извършените процесни банкови операции, той и Р. З. са живеели на семейни начала (във фактическо съпружеско съжителство). Това обстоятелство е ново по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като видно от данните по делото, очевидно не е било известно на молителя, а предвид неговото естеството, дори и при полагане на обичайната дължима грижа от страна на молителя, той не би могъл да го узнае своевременно (до приключването на съдебното дирене на пред въззивния съд), при положение, че е познавал само Я., но не и Р. З., която не е била допусната и до разпит като свидетел по делото. Молителят е узнал за това обстоятелство след постановяването и обявяването на атакуваното от него въззивно решение №54/25.10.2021 г., а именно – на 03.06.2022 г., когато е получил протоколите за разпит на свидетелите по досъдебното производство, приложени към писмо №6608/2020 г. от 03.06.2022 г., подписано от прокурор при ПРП. Самият протокол от 20.05.2022 г. за разпита на Я. съставлява ново (новосъздадено) писмено доказателство по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, удостоверяващо новото обстоятелство, че насрещната страна по делото В. Я. и Р. З. са били във фактическо съпружеско съжителство към датата на извършването на процесните банкови операции. Това обстоятелство е и от съществено значение за изхода на делото, тъй като ако беше релевирано и установено в рамките на исковото производство, съдът би могъл да достигне до правни изводи, различни от направения такъв както в мотивите към влязлото в сила въззивно решение, така и при произнасянето му по доказателствените искания на молителя-ответник – за неотносимост към предмета на спора на обстоятелството, че пълномощникът на молителя А. Г. е превела сумата 22 000 лв. от сметката на молителя по сметката на Р. З.. Това от своя страна би могло да доведе до промяна и на крайния резултат по делото, постановен с атакуваната осъдителна част на влязлото в сила въззивно решение №54/25.10.2021 г.

По изложените съображения, молбата за отмяна е основателна и следва да бъде уважена, като делото следва да се върне на ПАС – за новото му разглеждане в отменяната част от друг негов въззивен състав (в този смисъл са и задължителните указания и разяснения, дадени с т. 13 и мотивите към нея от тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС). Новото разглеждане следва да започне от фазата по събиране на доказателствата, а именно – с приемането като писмено доказателство по делото на протокола от 20.05.2022 г. за разпит на ищеца В. Я. в качеството му на свидетел по досъдебното производство №513/2020 г. на ОДМВР-Пловдив, както и с ново произнасяне по доказателствените искания, направени с въззивната жалба на молителя-ответник К. А., при което съдът да съобрази новото обстоятелство, че В. Я. и Р. З. са били във фактическо съпружеско съжителство към датата на извършването на процесните банкови операции.

По претенциита на страните за присъждане на разноските, направени в настоящото отменително производство, компетентен да се произнесе е също ПАС, който при новото разглеждане на делото следва да се произнесе и по тях с крайния си съдебен акт по спора, с оглед изхода на същия – чл. 78 ГПК (в този смисъл са и задължителните указания и разяснения, дадени с т. 4 и мотивите към нея от тълкувателно решение №6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС).

Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, влязлото в сила решение №54/25.10.2021 г., постановено по възз. гр. дело №454/2021 г. на Пловдивския апелативен съд – в частта, с която е потвърдено решение №260734/31.05.2021 г. по гр. дело №3142/2020 г. на Пловдивския окръжен съд в частта, с която К. Д. А. е осъден да заплати на В. С. Я. сумата 22 000 лв., представляваща платена без основание продажна цена по договор за покупко-продажба на недвижим имот в [населено място], [улица], бл. №., вх. ., ет.., ап. ., сключен между страните на 29.08.2019 г. с нотариален акт №., том., рег. №., дело №. г., вписан в СВ-Пловдив по акт №., том., дело №. г., дв. вх. рег. №24492/29.08.2019 г., който договор е обявен за нищожен с влязло в сила на 27.11.2020 г. решение №260337/04.11.2020 г. по гр. дело №2217/2019 г. на ПОС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 17.12.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, както и относно разноските по делото.

ВРЪЩА делото на Пловдивския апелативен съд за ново разглеждане в посочената част от друг негов въззивен състав, което следва да започне от фазата по събиране на доказателства, съобразно изложеното в мотивите към настоящото решение.

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]