Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

Следва ли въззивният съд да приеме за надлежно връчването на призовка на лице, което не разполага с представителна власт по смисъла на чл. 34 ГПК?

Отговор

Страната има правото да извършва съдопроизводствени действия лично /чл. 28, ал. 1 ГПК/ или чрез надлежно упълномощен представител /чл. 34 ГПК/, което гарантира правото на участие в производството по делото с оглед защита интересите на страната. Гаранция за правото на участие в производството са и разпоредбите, уреждащи начина на призоваване на страните – призовките и съобщенията следва да бъдат връчени лично на адресата, т. е. на страната, на съдебен адресат, пълномощник, на пълнолетно лице от домашните или на лице, което живее на адреса /чл. 38 ГПК, чл. 39 ГПК, чл. 46 ГПК/. Връчването на призовка на лице, посочено като пълномощник, което обаче не разполага с представителна власт по смисъла на чл. 34 ГПК, не може да се приеме за надлежно. Ако като представител на страната се е явил адвокат, без да има представено надлежно пълномощно да я представлява в процеса и страната е била призовавана само чрез него, правото й на участие по делото е нарушено.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Орешарова гр. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационни жалби на Р. М. С., чрез пълномощника адв. М. М. от САК, и на Л. Р. С., чрез пълномощника адв. Г. Т. от САК, срещу решение №******[/aam]******г., постановено по в. гр. д.№******[/aam]******г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е отменено решение №******[/aam]******г., постановено по гр. д. №******[/aam]******г. на Софийски градски съд, с което е прието за установено по иск с правно основание чл. 124 ГПК на Л. Р. С. и Р. М. С. срещу „Токуда Банк“ АД и „Ози Билд ЕООД, че „Токуда Банк“ АД не притежава ипотечно право върху апартамент №7, с площ от 93,32 кв. м. и гараж №5, с площ от 23,59 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, които имоти се намират в [населено място], район „Л.“,[жк], [улица], като вместо това е постановено друго решение, с което е отхвърлен предявеният иск.

Касаторът Р. М. С. счита, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, поради допуснато съществено процесуално нарушение и поради необоснованост. Иска неговата отмяна. В съдебно заседание не изпраща представител.

Касаторката Л. Р. С. в отделна касационна жалба счита, че решението е недопустимо, евентуално, че е неправилно поради нарушение на материалния закон, поради допуснато съществено процесуално нарушение и поради необоснованост. Иска неговата отмяна. В съдебно заседание както лично, така и чрез пълномощника си адв. Т. поддържа касационната жалба.

Ответникът по касация „Токуда Банк“ АД, чрез юрисконсулт Х. Л. С. е заявил становище да не бъде допускано касационно обжалване поради липса на предпоставки и в съдебно заседание поддържа искането да се остави в сила въззивното решение.

Ответникът по касация „Ози Билд ЕООД не е заявил становище по касационните жалби, както и не е изпратил представител в съдебно заседание по делото.

С определение №631 от 14.07.2022 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, за да се провери съответствието на даденото от въззивния съд разрешение на уточнения от касационния състав въпрос: „Следва ли въззивният съд да приеме за надлежно връчването на призовка на лице, което не разполага с представителна власт по смисъла на чл. 34 ГПК?“ с практиката на ВКС, обективирана в решение №14/25.01.2012 г. на ВКС по гр. д. №292/2011 г., II г. о.

По поставения правен въпрос настоящият състав на съда намира следното:

Както е прието в решение №14/25.01.2012 г. на ВКС по гр. д. №292/2011 г., II г. о., страната има правото да извършва съдопроизводствени действия лично /чл. 28, ал. 1 ГПК/ или чрез надлежно упълномощен представител /чл. 34 ГПК/, което гарантира правото на участие в производството по делото с оглед защита интересите на страната. Гаранция за правото на участие в производството са и разпоредбите, уреждащи начина на призоваване на страните – призовките и съобщенията следва да бъдат връчени лично на адресата, т. е. на страната, на съдебен адресат, пълномощник, на пълнолетно лице от домашните или на лице, което живее на адреса /чл. 38 ГПК, чл. 39 ГПК, чл. 46 ГПК/. Връчването на призовка на лице, посочено като пълномощник, което обаче не разполага с представителна власт по смисъла на чл. 34 ГПК, не може да се приеме за надлежно. Ако като представител на страната се е явил адвокат, без да има представено надлежно пълномощно да я представлява в процеса и страната е била призовавана само чрез него, правото й на участие по делото е нарушено.

Като взе предвид дадения отговор на правния въпрос, по основателността на жалбата настоящият съд намира следното:

Производството пред СГС е образувано по искова молба, подадена лично от Л. Р. С. и Р. М. С., които са съпрузи. В протокола от проведеното пред първата инстанция о. с. з. е посочено, че ищците се представляват от адв. М. и адв. Т.. В това заседание са представени два списъка на разноски по чл. 80 ГПК – единият, изготвен от адв. М. М., е за разноските, направени от ищеца Р. С., а другият, изготвен от адв. Г. Т., е за разноските, направени от ищцата Л. С., съгласно приложен по делото договор за правна помощ. В кориците на гр. д. №13325/2018 г. на СГС се намира както договор за правна защита и съдействие по делото пред СГС, сключен между Р. С. и адв. М. М. и пълномощно от Р. С. в полза на адв. М. за процесуално представителство по делото до приключването му във всички инстанции, така и пълномощно от Л. Р. С., с която упълномощава адв. Г. Т. да я представлява по делото до окончателното му свършване във всички инстанции и договор за правна защита и съдействие между същите/ на стр.85 по делото на СГС/. Първоинстанционното решение е връчено на двамата ищци чрез адв. М..

Във въззивното производство Л. С. и Р. С., в качеството си на въззиваеми, не подават отговор на въззивната жалба. Съобщенията по делото са връчвани на съпрузите единствено чрез адв. М. М. като посочен пълномощник и на двамата, а в протокола от о. с. з. на 22.02.2021 г. е посочено, че в заседанието съпрузите се представляват от адв. М., който единствено е заявил становище и по изслушаната и приета съдебно техническа експертиза пред въззивния съд.

Всеки един от участниците в процеса разполага с гарантирано и признато от процесуалния закон право на лично участие и възможност да защити правата си по избран лично от него начин. В случая, Л. С. не е надлежно представлявана в процеса пред въззивния съд – в нарушение на съдопроизводствените правила съобщенията по делото са връчвани и на двамата съпрузи чрез адв. М.. В действителност Л. С. и Р. С. нямат упълномощен общ адвокат – пълномощното за адв. М. е подписано единствено от Р. С. и няма изявление на ищцата същият адвокат да се счита за съдебен адресат, а ГПК не познава фигурата на задължително общо представителство на съпрузи. Член 32, т. 2 ГПК дава право на съпрузите да се представляват, но само при наличие на изрично пълномощно, т. е. съществуването на представителна власт между съпрузите не може да се предполага. По делото обаче липсва пълномощно от съпругата в полза на съпруга, с което да му дава права да участва от нейно име в процеса, включително да преупълномощава адвокат, за да се приеме, че адв. М. е извършвал процесуални действия от името и на ищцата. Касаторката Л. С. е упълномощила изрично с приложеното по делото пълномощно адв. Т. да я представлява по делото във всички инстанции до приключването му.

С оглед изложеното, тъй като правото на ищцата Л. С. на участие по делото е нарушено на основание чл. 293, ал. 2 ГПК, въззивното решение следва да бъде отменено като неправилно. Делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, като бъде обезпечено правото на участие в процеса на страната Л. С., като бъдат връчени преписи от първоинстанционното решение и подадената въззивна жалба за възможност за отговор, след редовното й призоваване пред въззивния съд следва да бъде изслушана и приета съдебнотехническата експертиза, и приети доказателствата по делото.

Въззивният съд при новото разглеждане на делото следва да се произнесе и по разноските за водене на делото пред ВКС (чл. 294, ал. 2 ГПК).

Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на ІІI г. о.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ въззивно решение №482 от 12.05.2021г. на Софийски апелативен съд, постановено по в. гр. д.№2865/2020г.

ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за ново разглеждане от друг състав на въззивия съд.

Решението е окончателно.


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Следва ли въззивният съд да приеме за надлежно връчването на призовка на лице, което не разполага с представителна власт по смисъла на чл. 34 ГПК? (По установителен по иск с правно основание чл. 124 ГПК на физически лицеа срещу „Токуда Банк“ АД и „Ози Билд“ ЕООД, за това че „Токуда…
  • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
    Относно правилата за призоваване,процесуално представителство и възможността на страните да вземат участие по делото.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]