Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Милена ДаскаловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09.11.2022 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова

разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

С решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. Смолянският окръжен съд е:

-обезсилил решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на Районен съд – Чепеларе в частта, с която е признал за установено по отношение на Институт по зеленчукови култури „М.”, че И. Б. Т. е собственик на 1/4 ид. ч. от поземлен имот №….., с площ от 875 кв. м., който попада с 875 кв. м. в УПИ….. – за ОС „ М.“, в кв. 98 по плана на [населено място] и е осъден Институт по зеленчукови култури „М. да предаде владението на И. Б. Т. фактическата власт/държането върху същия поземлен имот, който държи без да има правно основание и в частта, с която е отхвърлен искът в останалата част, за разликата над уваженият размер от 1/4 идеални части на всеки един от ищците от поземлен имот №….., с площ от 875 кв. м., който попада с 875 кв. м. в УПИ…. – за ОС „ М.“, в кв. 98 по плана на [населено място] до претендирания в цялост имот, като недопустимо и е прекратил производството по делото поради недопустимост на иска по чл. 108 ЗС;

– потвърдил решение №9007/16.07.2021г по гр. д. №125/2019 г. по описа на Районен съд – Чепеларе в частта, с която е осъден Институт по зеленчукови култури „М.” да предаде владението на Д. Б. К. фактическата власт/държането върху същия поземлен имот, който държи без да има правно основание;

– потвърдил решение за допускане на очевидна фактическа грешка №9008/30.09.2021 г. по гр. д. №125/2019 г, с което е постановено в диспозитива на решение №9007/16.07.2021 г. по гр. дело №125/2019 г. да се чете: признава за установено по отношение на Институт по зеленчукови култури „ М.“, че Д. Б. К. е собственик на 1/4 ид. ч. от поземлен имот №…., с площ от 875 кв. м., който попада с 875 кв. м. в УПИ…. – за ОС „ М.“, в кв. 98 по плана на [населено място] и осъжда Институт по зеленчукови култури „ М. да предаде на Д. Б. К. фактическата власт/държането върху същия поземлен имот, който държи без да има правно основание

-обезсилил решение за поправка на очевидна фактическа грешка №9008/30.09.2021 г. по гр. д. №125/2019 г. в останалата му част.

В установения от закона срок против решението са постъпили касационни жалби от Институт по зеленчукови култури „М.” и от И. Б. Т..

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение при проверката на допустимостта на жалбите констатира, че в обжалваното въззивно решение са допуснати очевидни фактически грешки, като съображенията за това са следните:

Видно от мотивите на обжалваното решение, въззивният съд е приел, че по делото е депозирана молба, в която е уточнено, че всеки един от ищците И. Б. Т. и Д. Б. К. претендира, че е собственик на по 1/ 4 ид. ч., като е без значение, че районният съд не е допуснал изменение на иска по чл. 108 ЗС, а същественото е, че уточнението е било прието от първоинстанционния съд. Предвид на това е формиран извод за недопустимост на решението на районния съд в частта му за отхвърляне на исковете за разликата над уважените претенции от по ј ид. ч. за всеки един от ищците. Съдът е приел и че искът на И. Б. Т. за претендираната от него 1/ 4 ид. ч. също е недопустим. Формирани са и изводи за частично обезсилване на решението за поправка на очевидна фактическа грешка, както и за частично потвърждаване на основното решение и на решението, постановено в производството по чл. 248 ГПК.

Тази воля на съда не е отразена в пълнота в постановения диспозитив на решението. С първия диспозитив /лист 157 от въззивното дело/, съдът е обезсилил първоинстанционното решение и в частта, с която е отхвърлен искът в останалата част за разликата над уважения размер от ј ид. ч. за всеки един от ищците и е прекратил производството по делото поради недопустимост на иска по чл. 108 ЗС. В посочената му част диспозитивът не отразява изцяло волята на съда- не са отразени имената на страните, както и точният обем права, за които се прекратява производството по делото по иска по чл. 108 ЗС.

С втория диспозитив на решението, въззивният съд е потвърдил първоинастанционното решение в частта му, с която ответникът е осъден да предаде на Д. К. владението върху „същия поземлен имот“, без да е посочено кой е имотът, както и владението върху каква част от него /върху целия имот или върху идеална част от него/ е осъден да предаде ответникът.

По аналогичен начин е формулиран диспозитивът и при обезсилването и потвърждаването на решението, постановено в производството по чл. 247 ГПК.

В случаите, когато волята на съда, формирана в мотивите на съдебното решение, не е намерила цялостен израз в диспозитива на решението, е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК. Тъй като съгласно чл. 247 ГПК компетентен да отстрани допуснатите очевидни фактически грешки във въззивното решение е съдът, който го е постановил, то делото следва да бъде върнато на въззивния съд за провеждане на процедурата и постановяване на решение по чл. 247 ГПК.

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА делото на същия състав на Смолянския окръжен съд за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в решение №34 от 17.02.2022 г., постановено по в. гр. д. №433/2021 г.

След постановяване на решението по чл. 247 ГПК делото да се върне на същия състав на ВКС, ГК, първо г. о. за произнасяне по постъпилите касационни жалби.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]