Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гълъбина Генчева


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления", за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото. [wpw_follow_me disablecount="true"]

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. №******[/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Образувано е по молба вх. №******[/aam]******г. на Н. В. Ш. за допълване на определението по чл. 288 ГПК №******[/aam]******г. по настоящото дело в частта за разноските.

Ответникът в производството С. Б. А. оспорва молбата. Счита, че тя е недопустима, евентуално – че е неоснователна, тъй като не е представен списък на разноските и че адвокатското възнаграждение не е платено. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:

Молбата е подадена по пощата на 01.11.2022 г., в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, и е процесуално допустима.

Молбата е основателна.

С определение №******[/aam]******г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №954/2021 г. на Софийския апелативен съд. Съставът на ВКС е пропуснал да се произнесе по искането на ответницата Н. В. Ш. за присъждане на сторените разноски по делото, поради което това следва да стане в настоящото производство по чл. 248 ГПК. Искането за присъждане на разноски е направено в отговора на касационната жалба, към който е приложен списък по чл. 80 ГПК и договор за правна защита и съдействие от 28.03.2022 г., от който е видно заплащането на сумата от 600 лв. адвокатско възнаграждение. Но дори и без списък по чл. 80 ГПК адвокатското възнаграждение следва да се присъди. Съгласно т. 8 на Тълкувателно решение №6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. №6/2012 г., ОСГТК, липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата, при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски, не е основание да се откаже допълване на решението в частта му за разноските.

Неоснователно е направеното възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. С оглед материалния интерес, който е предмет на въззивното производство, минималният размер на адвокатското възнаграждение, изчислено по реда на чл. 7, ал. 2, т. 4, вр. чл. 9, ал. 3 Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в относимата към спора редакция, възлиза на 1030 лв., а реално заплатената сума по договора за правна защита и съдействие е 600 лв., под минималния размер.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА на основание чл. 248 ГПК допълване в частта за разноските на определение №50440 от 31.10.2022 г. по гр. д. №1513/2022 г. на ВКС, I-во г. о., както следва:

ОСЪЖДА С. Б. А. от [населено място], [улица], вх. А, ет. 1, ап.1 да заплати на Н. В. Ш. от [населено място], [улица] сумата от 600 лв. разноски за касационното производство.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]