Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Светлана КалиноваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

при секретар

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба от М. Ц. Ц. от [населено място] чрез процесуалния му представител адв. С. Л. от АК-Л., с искане да бъде изменено определение №******г., постановено по настоящето дело, в частта му за разноските, като поддържа, че присъдените в полза на ответника по касационна жалба М. Н. Л. разноски, представляващи възнаграждение на представлявалия я адвокат, са прекомерни. Моли размерът на присъдените в полза на М. Н. Л. разноски да бъде намален на 500лв. при съобразяване на разпоредбата на чл. 9, ал. 3 Наредба №******г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и обстоятелството, че цената на иска, определена на база данъчната оценка за процесната част от имота е ниска.

В писмен отговор в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК ответникът по молбата М. Н. Л. чрез процесуалния си представител адв. М. З. от САК, изразява становище, че искането е неоснователно. Навежда довод, че заплатеното адвокатско възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС не е прекомерно, тъй като е еквивалентно на осъществената от процесуалния представител дейност – подаване на отговор на касационна жалба и становище по съществото на спора, респ. действия, които е предприела пред касационната инстанция. Поддържа също така, че в случая е налице фактическа и правна сложност, че в Наредба №******г. е предвиден законоустановен минимум, но действителния размер на уговореното възнаграждение за един адвокат зависи от автономната воля на адвоката и клиента и постигнатите договорености между тях, както и че производството се развива по два обективно съединени иска – такъв по чл. 108 ЗС и по чл. 59 ЗЗД като от формална гледна точка се дължи възнаграждение за всеки един от тези два иска.

За да се произнесе по молбата съдът взе предвид следното:

Молбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и от процесуално легитимирано лице.

Разгледана по същество молбата е неоснователна.

С определение №******г., постановено по настоящето дело, въззивно решение №8, постановено на 17.01.2022г. от Окръжен съд-Ловеч по в. гр. д.№423/2021г., не е допуснато до касационно обжалване, като на основание чл. 78, ал. 3 ГПК касаторът М. Ц. Ц. е осъден да заплати на ответника по касационна жалба М. Н. Л. сумата от 1300лв., представляваща направените по делото разноски – заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред ВКС.

В подадения от процесуалния представител на М. Н. Л. отговор са изложени съображения, касаещи наличието на поддържаното от касатора основание за допускане на касационното обжалване по всеки един от поставените в изложението към касационната жалба въпроси, вкл. с посочване на относимата практика на ВКС. Изложени са и съображения по основателността на жалбата, като в приложения към отговора договор за правна защита и съдействие е посочено, че същият има за предмет оказване на правна помощ и съдействие, изразяващи се в изготвяне на отговор по касационна жалба и процесуално представителство пред ВКС.

Следва да бъде взето предвид също така обстоятелството, че предмет на производството е предявен от М. Ц. Ц. по реда на чл. 108 ЗС иск за предаване владението върху 689 кв. м. от поземлен имот, както и за заплащане на обезщетение за лишаване от ползването на този имот по реда на чл. 59 ЗЗД в размер на 3000лв. Данъчната оценка на двата поземлени имота, реални части от които се претендират, възлиза общо на 1231.20лв., която сума следва да бъде взета предвид при определяне на цената на иска.

Минималният размер на адвокатското възнаграждение, определения според критериите, установени в чл. 7, ал. 2 Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в редакцията на този нормативен акт към датата на упълномощаването (28.04.2022г.) за защита по предявения по реда на чл. 108 ЗС иск възлиза на 213.86 лв., а за защита по предявения по реда на чл. 59 ЗЗД иск на 320лв.

Според установените в чл. 9, ал. 3 от наредбата критерии следва да се приеме, че минималното възнаграждение процесуално представителство пред ВКС, изразяващо се в изготвяне на отговор по подадена касационна жалба, възлиза на 500лв. За осъществяване на защита в открито съдебно заседание възнаграждението следва да се определя извън този минимален размер, доколкото в чл. 9, ал. 3 от наредбата изрично е посочено, че този минимален размер е относим единствено към изготвянето на отговор без процесуално представителство.

Действително упълномощеният от ответницата по касационна жалба адвокат в случая не е осъществявал защита на нейните права в открито съдебно заседание, но причината за това е, че касационното обжалване не е било допуснато. Размерът на възнаграждението в договора за правна защита обаче е договорен за осъществяване на защита както чрез изготвяне на отговор по подадената касационна жалба, така и за защита в производството пред ВКС. Подобен начин на договаряне на възнаграждението е обичаен и доказателства за допълнително договорено и платено възнаграждение за защита след допускане на касационно обжалване се представят само когато в приложения към отговора на касационната жалба договор за правна защита е договорено възнаграждение само за неговото изготвяне. Когато възнаграждението е договорено общо както за изготвяне на отговор, така и за защита в последващото производство по чл. 290 ГПК не съществува основание размерът на възнаграждението да бъде намаляван само по причина, че касационното обжалване не е допуснато.

Следва да бъдат взети предвид и посочените по-горе обстоятелства, а именно, че защитата по делото се осъществява по два иска, предявени при условията на обективно съединяване, както и фактическата сложност на делото.

Поради това следва да се приеме, че присъденото в полза на М. Н. Л. адвокатско възнаграждение не е прекомерно и искането за изменение на определение №50410 от 03.10.2022г. в частта му за разноските чрез намаляване на този размер е неоснователно.

Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М. Ц. Ц. за изменение на определение №50410 от 03.10.2022г., постановено по гр. д.№1695/2022г. на I г. о. на ВКС в частта му за разноските.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]