Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Милена ДаскаловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Смесена ли е съсобствеността на наследствени имоти, предмет на производството по делба, ако съделител съпруг е придобил част от делбените имоти от друг наследник с алеаторен договор и чрез договор за покупко- продажба?
Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни)?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Теодора Гроздева, Милена Даскалова

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия М. Даскалова гр. д.№******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Образувано е по касационна жалба на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. срещу решение №******г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №******г. в частта му, с която е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Районен съд Силистра, с което е отхвърлено искането на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. за възлагане на делбените имоти и последните са изнесени на публична продан.

Касационната жалба съдържа оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

В съдебно заседание касаторите поддържат касационната жалба. Претендират присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по касация П. Н. Д., чрез адв. П. Н., изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо гражданско отделение, намира следното:

Производството по делото е във фазата по извършване на делбата.

Ответниците по делото М. Ж. и Р. Ж. са съпрузи, а ищецът П. Д. е брат на ответницата Р. Ж..

Процесните сгради са изградени през време на брака на Н. Д. И. и Н. Н. И. – родителите на ищеца и на ответницата Р. Ж.. Н. И. е починала през 1994г. и през 1996г. съпругът й Н. И. и децата й П. Д. и Р. Ж. са се снабдили с констативен нотариален акт за собственост върху спорните сгради на основание наследство и давност при квоти 4/ 6ид. ч. за Н. И. и по 1/6 ид. ч. за останалите двама съсобственици. През 2001 г. Н. И. е продал на дъщеря си Р. Ж. 3/6 ид. ч. от сградите, а останалата 1/6 ид. ч. й е прехвърлил срещу задължение за гледане и издръжка, като тези две сделки са сключени през време на брака на ответниците по делото. През 2006г. ответниците дарили на ищеца 1/6 ид. ч. от спорните сгради.

При тези факти съдът е приел, че съсобствеността е смесена – освен по наследство има придобити идеални части и чрез сделки, предвид на което и е неоснователно искането на Р. Ж. и М. Ж. за възлагане на процесните сгради и способът за извършване на делбата е изнасяне на описаните сгради на публична продан.

Първият въпрос, по който е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е: „Смесена ли е съсобствеността на наследствени имоти, предмет на производството по делба, ако съделител съпруг е придобил част от делбените имоти от друг наследник с алеаторен договор и чрез договор за покупко- продажба?“.

По поставения правен въпрос настоящият състав на ВКС, намира следното:

В практиката на ВКС /решение №86 от 9.03.2012 г. на ВКС по гр. д. №1100/2011 г., II г. о., решение №239 от 6.08.2012 г. на ВКС по гр. д. №81/2011 г., I г. о.; решение №18/27.02.2013 г. на ВКС по гр. д. №572/2012 г., I г. о.; решение №144 от 11.07.2014 г. на ВКС по гр. д. №7209/2013 г., I г. о., ГК, решение №158/25.11.2016 г. на ВКС по гр. д. №2233/2016 г., II г. о./, която изцяло се споделя от настоящия състав на ВКС се приема, че хипотезите, при които се достига до смесена /комбинирана/ съсобственост, разгледана в т. 8 ТР №1/2004 г. на ОСГК на ВКС са тези, при които лице, извън кръга на наследниците, е придобило част от собствеността в наследствен имот, чрез правна сделка. Тогава, когато сделката е осъществена между сънаследниците, не е налице смесена съсобственост, тъй като разпоредителната сделка не променя наследствения характер на имота, а само уголемява квотата в съсобствеността на някой от наследниците. Не възниква смесена съсобственост и когато при извършването на разпоредителната сделка с част от наследствен имот, приобретателят сънаследник е в брак, тъй като съпругът участва не като трето лице, което придобива по сделка част от наследствения имот, а правата му произтичат от закона – чл. 19, ал. 3 СК 1985/отм./, действал към деня на сделката.

Предвид отговора на правния въпрос и при установеното по делото, че спорните имоти са били придобити в режим на СИО от родителите на ищеца и на ответницата Р. Ж., че след смъртта на майка им, бащата им с две възмездни сделки е прехвърлил идеалните си части на ответницата, която е била в брак с втория ответник, след което двамата ответници са дарили на ищеца 1/6 ид. ч. от имотите, то неправилен е изводът въззивния съд, че е налице смесена съсобственост. Независимо от това обаче правилен е крайният извод, че имотите не могат да бъдат възложени на ответниците по реда на чл. 349, ал. 2 ГПК, тъй като по делото не са ангажирани доказателства, че ответницата Р. Ж. е живяла в жилището към момента на откриване на наследството, както и че не притежава друго жилище.

Във връзка с горното обжалваното решение следва да бъде оставено в сила в частта му, с която е потвърдено решението на районния съд, с което е отхвърлено искането на Р. Ж. и М. Ж. за възлагане на процесните сгради.

Касационно обжалване на решението в частта му, с която делбените имоти са изнесени на публична продан, е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – поради противоречие с практиката на ВКС – ТР №2/2021 г. на ОСГК на ВКС. С посоченото Тълкувателно решение е даден отговор на въпроса: „Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни)?“, като е прието, че за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, не е необходимо допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение. Настоящият случай е именно такъв – сградите, предмет на делбата, са разнородни – едноетажна жилищна сграда от 100 кв. м. и мазе от 12 кв. м., която жилищна сграда е неподеляема; едноетажна постройка на допълващо застрояване от 25 кв. м.; три едноетажни селскостопански сгради с площ съответно от 38 кв. м., от 27 кв. м. и от 20 кв. м., както и гараж от 18 кв. м. , поради което и изводът на съда, че делбата следва да се извърши по реда на чл. 348 ГПК е неправилен. Неподеляемостта на жилищната сграда не е основание за изнасяне на сградите, предмет на делбата, на публична продан – налице са повече от един самостоятелни обекти на собственост, които макар и да са разнородни, могат да бъдат обособени в дялове според броя на съделителите и всеки един от тях да получи своя дял в натура, така, както предвижда чл. 69, ал. 2 ЗН.

Предвид горното, въззивното решение в частта му, с която сградите, предмет на делбата, са изнесени на публична продан, е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон – отменително основание по чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК.

След отмяна на решението, на основание чл. 293, ал. 3 ГПК делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на въззивния съд, тъй като се налага извършването на нови процесуални действия. Въззивният съд следва да допусне съдебно – техническа експертиза, която да даде заключение за актуалната пазарна цена на делбените имоти, след което делбата да бъде извършена по реда на чл. 353 ГПК, като делбените имоти се разпределят между съделителите при съобразяване обема на притежаваните от тях права, като се съобрази, че жилищната сграда и гаражът са самостоятелни обекти на правото на собственост и могат да се поставят в дял на различни съделители, а спомагателните постройки не подлежат на самостоятелно възлагане и следва да се разпределят към някой от двата самостоятелни обекта.

Въззивното решение следва да се отмени и в частта му за присъдената държавна такса, която следва да се определи въз основа актуалната пазарна цена на имотите.

Разноски за настоящето производство не следва да се присъждат, тъй като по тях произнасяне дължи въззивната инстанция, което следва от разпоредбата на чл. 294, ал. 2 ГПК.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивно решение №29/07.07.2021 г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №151/2021 г., в частта му, с която е потвърдено решение №260527/26.11.2020 г., постановено по гр. д. №1058/2019 г. по описа на Силистренски районен съд, в частта, с която са изнесени на публична продан следните сгради, построени в ПИ с идентификатор………… по кадастралната карта на [населено място], общ. С., одобрена със заповед РД-18-14/17.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК: едноетажна жилищна сграда с идентификатор…………. от 100кв. м. и мазе от 12 кв. м.; едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор…………. от 25 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор………… от 38 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор…………. от 27 кв. м.; гараж с идентификатор………………… от 18 кв. м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор…………… от 20 кв. м., както и в частта му, с която е определен размерът на дължимата се от страните държавна такса.

Връща делото за ново разглеждане в тази му част от друг състав на Окръжен съд – Силистра.

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение №29/07.07.2021 г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №151/2021 г., в частта му, с която е потвърдено решение №260527/26.11.2020 г., постановено по гр. д. №1058/2019 г. по описа на Силистренски районен съд, в частта, с която е отхвърлено искането на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. за възлагане на посочените по горе сгради.

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]