Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

при участието на секретаря С. Шишкова, като изслуша докладваното от съдия П. Хорозова т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 303 ГПК и сл..

Образувано е по молба на Ф. А. М. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], чрез процесуален пълномощник, за отмяна на влязло в сила решение №******г. на СРС, 33-ти състав по гр. д.№******г., с което молителят е осъден да заплати на ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД сумата от 1 062.16 лв., на основание чл. 410, ал. 1, т. 1 КЗ, както и разноски в размер на 954.35 лв.

Молбата за отмяна е основана на разпоредбата на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК с твърдения, че поради нарушаване на процесуалните правила относно връчването на съобщения и призовки, молителят е бил лишен от възможност да участва в делото и да се защити, тъй като адресираното до него уведомление по чл. 47 ГПК е било залепено на друг адрес. В съдебно заседание молбата се поддържа и се моли за уважаването й, с присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по молбата за отмяна – ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, с писмен отговор, подаден чрез процесуален пълномощник, оспорва същата като неоснователна. Сочи, че посочените от молителя обстоятелства не попадат под хипотезите на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, тъй като той е бил надлежно представляван в процеса от назначен по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител.

Молбата за отмяна е допустима – подадена е в законоустановения срок по чл. 305, ал. 1 ГПК, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на извънреден контрол по реда на Глава 24 ГПК съдебен акт.

Разгледана по същество, същата е основателна.

От материалите по делото се установява, че преписът от исковата молба по гр. д.№******г., ведно с приложенията към нея, е бил изпратен на ответника – настоящ молител, за писмен отговор на адрес – [населено място], [улица], ет. 7, ап.14. Видно от удостоверителното изявление на длъжностното лице – връчител, адресът е посещаван трикратно в рамките на 1 месец на посочените в разписката дати, като на 08.03.2021 г. е било залепено уведомление по чл. 47 ГПК. Констатациите на длъжностното лице са, че сградата, находяща се на адреса, е на два етажа, на ет. 1 се намира фирма „Пикси“, а на ет. 2 живее собственикът на сградата, по данни от когото на този адрес никога не се е намирало лицето Ф. А. М..

Съдът е направил служебна справка относно регистрираните адреси на ответника, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 ГПК, като е установил, че постоянният и настоящ адрес на същия съвпада с посочения по-горе, както и че поради липса на данни за действащ трудов договор, лицето не може да бъде намерено по месторабота.

След като връчването на книжата не е било осъществено реално, съдът е приложил фикцията на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е назначил особен представител на ответника на разноски на ищеца.

От представените пред настоящата инстанция писмени доказателства се установява, че „Пикси“ ЕООД е с адрес на управление – [улица], както и че сградата, находяща се на адрес [улица] многофамилна, състояща се от 8 етажа.

При съвкупната преценка на отбелязванията на длъжностното лице в разписката относно връчването на съдебните книжа и установеното от фактическа страна в настоящото производство се налага изводът, че връчителят не е посетил в нито един момент адреса на ответника, а е посещавал различен адрес, находящ се в [населено място], [улица], където е залепил и уведомлението по чл. 47 ГПК. С оглед изложеното, ответникът не е узнал своевременно за воденото срещу него дело, приключило с влязлото в сила осъдително съдебно решение №******г. на СРС, 33-ти състав по гр. д.№4736/2021 г.

От правна страна настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на посоченото решение.

На първо място, налице е нарушаване на правилата за връчване на съобщения и призовки, като неправилно е приложена разпоредбата на чл. 47 ГПК – без да е било надлежно установено от страна на връчителя, че ответникът не може да бъде намерен на посочения в исковата молба адрес, съвпадащ с регистрирания му настоящ и постоянен адрес. На следващо място, в резултат на извършеното нарушение на съдопроизводствените правила в самото начало на процеса, ответникът е бил изцяло лишен от възможността на участва в него и да се защити. Назначаването на особен представител на ответника е част от опорочената процедура по чл. 47 ГПК, поради което доводите на ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, че участието на молителя в производството срещу него е било гарантирано посредством особения му представител, са неоснователни.

Горното налага влязлото в сила решение по гр. д.№4736/2021 г. по описа на СРС да бъде отменено и делото да се върне на друг състав на първоинстанционния съд за ново разглеждане, което, с оглед разпоредбата на чл. 307, ал. 3 ГПК, следва да започне от връчване на преписи от исковата молба и приложенията към нея на молителя – ответника Ф. А. М..

Съобразно указанията на т. 4 ТР №6/2012 г. от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, разноските за настоящото производство следва да се присъдят с решението по съществото на спора, по правилата на чл. 78 ГПК.

Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК влязлото в сила решение №20215345/24.11.2021 г. на СРС, 33-ти състав, постановено по гр. д.№4736/2021 г., И ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, съгласно дадените указания.

Решението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]