Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Васил ХристакиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

първи е формулиран общо, поради което същият е относим към всяко дело. В тежест на жалбоподателя е да обоснове значението на поставения въпрос за конкретното дело, като посочи кои точно възражения и доводи, надлежно въведени в предмета на делото, са останали несъобразени от въззивния съд, като, ако биха били съобразени, биха довели до различен краен резултат. В случая такава аргументация не е изложена, вместо което са изтъкнати оплаквания относно определянето на размера на обезщетението, които обаче са такива по правилността на акта, съответно са ирелевантни във фазата по допускане на касационно обжалване.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 1-ВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 3 СЪСТАВ, в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Васил Христакиев

Елена Арнаучкова

като разгледа докладваното Васил Христакиев (Частно) Касационно търговско дело №******година

Производството е по чл. 280 ГПК и сл., образувано по касационна жалба на ищците Е. Д. и К. Д. срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд относно отхвърлената част от предявения срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве АД иск по чл. 432, ал. 1 КЗ.

Ответното дружество оспорва жалбата.

По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

За да намери предявения иск по чл. 432, ал. 1 КЗ за частично основателен до размер на 60 000 лв., заедно със законната лихва, въззивният съд, по жалби и на двете страни, е приел за установено, че пътно-транспортното произшествие на 08.11.2017 г., в резултат на което е настъпила смъртта на пострадалата Ц. П., майка на ищците, е причинено виновно от застрахования при ответника водач, без да е налице съпричинително поведение от страна на пострадалата. Съобразявайки съгласно чл. 269, изр. 2 ГПК, че оплакванията на ищците се отнасят до приложението на чл. 52 ЗЗД, съдът е приел преживените от ищците болки и страдания от внезапната загуба на тяхната майка за обичайни по интензитет и ръководен от обществения критерий за справедливост, съобразен с икономическата конюнктура в страна към 2017 г. е определил общ размер на обезщетението по 100 000 лв. за всеки ищец, вместо присъдените от първата инстанция по 120 000 лв., която сума е намалил с изплатените от ответника в хода на процеса обезщетения по 40 000 лв.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са формулирани следните въпроси, обосновани в хипотезите по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК:

– следва ли в мотивите си съдът да посочи кои факти се приемат за установени и въз основа на кои доказателства, а когато страните са направили доводи съдът дължи ли обоснован отговор защо преценката му е в една или друга посока;

– при формиране на изводи относно размера на обезщетението следва пи съдът да се съобрази с възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, които търси обезщетение, интензитета на търпените душевни болки;

– освен изброяване на релевантните обстоятелства при мотивиране на решението, с което се присъжда обезщетение за неимуществени вреди, следва ли да се посочва и тяхното значение при конкретно установените по делото факти;

– следва ли при определяне на справедливото застрахователно обезщетение съдът да се съобрази с нормативно определените лимити по застраховка Гражданска отговорност“ на автомобилистите и конкретната икономическа обстановка и инфлационните процеси;

– следва ли съдът да се съобразява с практиката по други сходни случаи за близък период от време?

Касационно обжалване не следва да се допуска.

Въпрос първи е формулиран общо, поради което същият е относим към всяко дело. В тежест на жалбоподателя е да обоснове значението на поставения въпрос за конкретното дело, като посочи кои точно възражения и доводи, надлежно въведени в предмета на делото, са останали несъобразени от въззивния съд, като, ако биха били съобразени, биха довели до различен краен резултат. В случая такава аргументация не е изложена, вместо което са изтъкнати оплаквания относно определянето на размера на обезщетението, които обаче са такива по правилността на акта, съответно са ирелевантни във фазата по допускане на касационно обжалване.

Въпроси втори, трети, четвърти и пети в обобщение касаят процесуалните действия и материалните предпоставки, които следва да съобрази или извърши съдът при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди по реда на чл. 52 ЗЗД. Същите отговарят на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК. С оглед установеното от въззивния съд обаче не се констатира твърдяното противоречие с приложената от касатора практика на ВКС. В разрез с тезата на касатора съдът е изложил мотиви, макар и лаконични, относно съобразените от него обстоятелства, както и правното им значение за преценката относно справедливия размер на обезщетението. Въпросите в действителност изразяват несъгласието на жалбоподателите с изводите на въззивния съд относно размера на определеното обезщетение, което е извън предмета на производството по селекция на касационните жалби.

По изложените съображения касационно обжалване не следва да се допуска. Искане за разноски и юрисконсултско възнаграждение ответното дружество не е направило.

С тези мотиви съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Не допуска касационно обжалване на решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на Софийски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: ………………………………………

Членове:

1 ……………………………………..

2. …………………………………….


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]