Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника Михайлова



Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Необходими задължителни другари ли са страните по договора в производството по иска, предявен от трето лице за прогласяване нищожността на договора? Касаторът счита, че въпросът обуславя въззивното решение (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довода, че въззивният съд го е решил в противоречие с практиката на Върховния касационен съд. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради допуснато съществено процесуално нарушение по чл. 270, ал. 3, вр. чл. 129 ГПК. Поискал е спиране на касационното производство до приключване на тълк. д. №******г. ОСГТК на ВКС.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г., с което Окръжен съд – Бургас на основание чл. 270, ал. 3, вр. чл. 129 ГПК е обезсилил първоинстанционното решение и е върнал делото на първата инстанция.

Решението се обжалва от съпрузите М. и С. Б. с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по процесуалноправния въпрос: Необходими задължителни другари ли са страните по договора в производството по иска, предявен от трето лице за прогласяване нищожността на договора? Касаторът счита, че въпросът обуславя въззивното решение (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол), а допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с довода, че въззивният съд го е решил в противоречие с практиката на Върховния касационен съд. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради допуснато съществено процесуално нарушение по чл. 270, ал. 3, вр. чл. 129 ГПК. Поискал е спиране на касационното производство до приключване на тълк. д. №******г. ОСГТК на ВКС.

Ответникът по касация А. П. П. възразява, че повдигнатият въпрос няма претендираното значение, а решението е правилно. Претендира разноски пред настоящата инстанция.

Настоящият състав намира, че касационната жалба е с допустим предмет (делото е гражданско с цена на иска над 5 000 лв.), от процесуално легитимирани страни (касатори са ответниците, при участието на които решението е постановено), спазен е срокът по чл. 283 ГПК и всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, а по тълк. д. №******г. ОСГТК на ВКС е постановено ТР №7/13.01.2023 г. Повдигнатият въпрос обаче няма претендираното значение. Съображения:

За да постанови обжалвания резултат, въззивният съд е приел, че ищецът А. П. е трето лице за договора за покупкопродажба по н. а. №75/05.12.2012 г., а искът за прогласяване на договора за нищожен е предявен срещу ответниците М. Б. (купувач по договора) и С. Б. (съпруг на купувача). Въззивният съд е приел за съвместна процесуалната легитимация на страните по договора, чиято нищожност се иска да бъде прогласена, а първоинстанционното решение – постановено по нередовна искова молба и без участието на продавача С. Г. И. – необходим задължителен другар на ответниците, срещу които искът е бил насочен и които са участвали в производството по делото.

Настоящият състав намира, че приетото от въззивния съд съответства на ТР №7/13.01.2023 г. по тълк. д. №7/2020 г. ОСГТК на ВКС, а с това – и на т. 6 ТР №1/09.12.2013 г. по тълк. д. №1/2013 г. ОСГТК на ВКС. Макар повдигнатият въпрос да обуславя решението, изключена е допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационния контрол.

Претенцията по чл. 78, ал. 1 ГПК на ответника по касация не може да бъде уважена. Въпросът за разноските по делото е производен от крайния изход на спора, а спорът не е разрешен.

При тези мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационното обжалване на решение №229/17.03.2022 г. по гр. д. №94/2022 г. на Окръжен съд – Бургас.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]