Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Галина ИвановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

(по отношение на които счита, че представляват основание за допускане касационно обжалване):

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шести декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Касационният жалбоподател В. И. М., чрез адвокат Д. К. обжалва решение №******г. по т. д. 2474/2020 г. по описа на Апелативен съд – София, ГК, 2 състав, в частта, с която е потвърдено решението на Софийски градски съд за отхвърляне на иска й за разликата над уважената част от исковете до напълно предявения размер от 35 000 лв, частичен иск от вземане в размер на 60 000 лв, обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в пътно-транспортно произшествие, на основание чл. 432, ал. 1 КЗ.

Счита, че решението е постановено при нарушениe на процесуалните правила, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, предл. второ ГПК. Въззивният съд не бил обсъдил доказателствата в тяхната съвкупност, а бил игнорирал част от тях. Не били обсъдени доказателствата за това как се е отразило на психиката й претърпяното пътно-транспортно произшествие.

Освен това твърди, че е налице нарушение на материалния закон, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, предл. първо ГПК, конкретно основание – противоречие на чл. 52 ЗЗД. Неправилно въззивният съд бил приел, че справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди бил в размер на 20 000 лв. Не били отчетени всички обстоятелства, които били от значение за определяне на точния размер на паричното обезщетение. Излага подробни съображения. Моли да се отмени решението в обжалваната част. Претендира разноски.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК сочи основание за допускане касационно обжалване на въззивното съдебно решение – очевидна неправилност. Освен това сочи правни въпроси (по отношение на които счита, че представляват основание за допускане касационно обжалване):

Сочи и следните правни въпроси, които били основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на решението до касационно обжалване:

1. Може ли съдът да обоснове решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди поотделно и в съвкупност целия, събран по делото доказателствен материал? – противоречие с: решение №******г. по гр. д. №******г. на ВКС, I гр. о.; решение №******г. по гр. д. №1065/2010 г. на ВКС, III гр. о.; решение №221 от 15.04.2002 г. по гр. д. №677/2001 г. на ВКС, I гр. о.;

2. Следва ли съдът, при приложението на чл. 52 ЗЗД и определяне на справедливо обезщетение за причинени на ищеца неимуществени вреди от непозволено увреждане, да се съобрази с указанията, съдържащи се в т. II на ППСВ №4/1986 г. и да обсъди и анализира редица конкретни за всеки случай обективно съществуващи обстоятелства и въз основа на оценката им, да определи конкретния размер на обезщетението по справедливост? -противоречие с: т. II на Постановление №4/68 г. на Пленума на ВС; решение №99 от 08.10.2013 г. по т. д. №44/2012 г. на ВКС, II т. о.; решение №158/28.12.2011 г. по т. д. №157/2011 г. на ВКС, I т. о.;

3. Следва ли съдът, при определяне на справедливия размер на застрахователното обезщетение за неимуществени вреди, да вземе предвид наред с указаните в Постановление №4/1968 г. на Пленума на ВС и нормативно посочените нива на застрахователно покритие за неимуществени вреди, причинени от застрахования на трети лица и икономическата конюнктура в страната, съобразено с инфлацията, обезценяването на лева и нарастването на цените? – противоречие с: решение №99 от 08.10.2013 г. по т. д. №44/2012 г. на ВКС, II т. о.; решение №66 от 03.07.2012 г. по т. д. №619/2011 г. на ВКС, II т. о.; решение №83 от 06.07.2009 г. по т. д. №795/2008 г. на ВКС, II т. о.;

„Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ АД, [населено място] оспорва касационната жалба. Счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Въззивният съд е бил сезиран с въззивни жалби срещу решението на първоинстанционния съд, като ищецът – касатор в настоящето производство В. И. М. обжалва решението на първата инстанция в отхвърлителната част за разликата над 10 000 лв до предявения размер от 35 000 лв.(частичен иск от вземане, в общ размер от 60 000 лв), както и въззивна жалба от ответника по иска „ОЗК – Застраховане АД, срещу решението в частта, с която е уважен искът за сумата от 10 000 лв.

При така осъщественото сезиране, въззивният съд е приел, че е осъществено ПТП на 06.02.2018 г., в тъмната час на деня, около 22:05 ч, в [населено място]. Водачът на лекия автомобил бил управлявал същия със скорост около 25 км/ч, като бил реализирал удар с движещата се по пешеходната пътека В. М.. Приел е, че е установено, виновно извършено от водач на лек автомобил, З. Г., за когото застрахователят отговаря, на основание сключения договор за застраховка гражданска отговорност, обхващащ и периода на настъпване на произшествието. Прието е, че причинените увреждания на пострадалата ищца се изразяват в черепно-мозъчна травма, подкожен хематом в лява темпофронтална област от около 4-5 см и счупване на лява ключица. Обсъдени са представени по делото като писмени доказателства, медицински документи, като е прието за установено, че пострадалата, ищца в настоящето производство, е било приета за лечение в две отделения – в хирургично отделение за периода 07.02.2018 г. – 09.02.2018 г. и в ортопедия и травматология за периода 09.02.2018 г. – 10.02.2018 г. Констатирано е наличие на подкожен хематом в лява темпорофронтална област с размер 4-5 см и отток в областта на лява ключица, но при добро общо състояние. С оглед изслушаната по делото медицинска експертиза е установено, че възстановяването на счупената ключица на пострадалата е продължило около два месеца, което включвало репозиция и мека имобилизация – един месец, и рехабилитация и общо възстановяване – още един месец, а от черепно-мозъчната травма – около две седмици, като хипертоничната болест, от която е страдала, не е повлияла върху възстановяването от претърпените увреждания. Изяснено е, че ищцата е търпяла болки и страдания, които са били с изразен интензитет през първите дни след уврежданията, а понастоящем били възможни болки при физическо натоварване, които да провокират главоболие и световъртеж. Не било възможно в периода на възстановяване да се обслужва сама. От черепно-мозъчната травма нямало тежки нарушения. Установено е, че от травмата на ключицата се е осъществило скъсяване на рамото, което ще доведе до болки при физическо натоварване, болезненост при движение на рамото. Били налице трайни неблагоприятни последици, които са преценени с оглед възрастта на пострадалата.

Относно размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, въззивната инстанция е намерила неудобствата, болките и страданията, изпитани от ищцата вследствие претърпяното ПТП, за такива със сравнително висок интензитет. Взет е предвид периода на възстановяване относно счупената ключица, който бил с интензивни болки първите дни след увреждането. Невъзможността да се обслужва сама, непосредствено след произшествието и изпитаните притеснения от случилото се, като е отчетено, че не е била в състояние на пълна зависимост от чужда помощ. Преценени са трайните последици, като скъсяване на рамото и съчетаването с останалите й заболявания. Преценени са уврежданията и за да се определи размера на следващото се обезщетение са преценени социално-икономическите условия в страната, израз, на които са лимитите на застрахователните обезщетения. Въззивният съд е достигнал до извод, че следващият се размер на обезщетенията е в размер на 20 000 лв, като е присъдил допълнително тази сума, над присъдените 10 000 лв от първоинстанционния съд.

По отношение направеното възражение за съпричиняване, на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД, въззивният съд е направил извод, че липсва съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалата. С оглед изслушаното заключение на техническата експертиза, основана и на показанията на свидетелите, е установено, че пътно-транспортното произшествие се е състояло на пешеходна пътека. Ищцата не била напускала пешеходната пътека, независимо от промяната й на посока на движение. Прието било, че независимо от посоката на движение на пострадалата, водачът на лекия автомобил е имал техническа възможност и е бил длъжен да предотврати удара, като задейства своевременно спирачната система на автомобила. От друга страна, предвид възрастта на пешеходката, към датата на произшествието (на 76 години), според въззивния състав, не може да се приеме, че установената по делото промяна в посоката на движение е настъпила внезапно“.

Допускането на касационно обжалване на въззивното съдебно решение се извършва на основанията, предвидени в чл. 280 ГПК. При извършената служебна проверка, не се установява да са налице основания съгласно чл. 280, ал. 2, предл. първо и предл. второ ГПК.

Касаторът се е позовал на очевидна неправилност на въззивното съдебно решение, основание за допускане касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК. Такава в случая не се установява, доколкото не се установява от мотивите на самото решение неправилно приложение на материалния закона, грубо противоречие на правна норма или приложение на несъществуваща правна норма, или приложение на съществуваща норма, в обратен смисъл. Не се установява също така да са налице допуснати съществени процесуални нарушения, както и нарушения на формалната логика. Поради това не може да се направи извод, че е налице очевидна неправилност на съдебното решение.

По отношение на посочените правни въпроси, настоящият съдебен състав намира, че поставеният първи правен въпрос не е разрешен от въззивния съд. Въззивният съд е обсъдил всички доказателства, писмени и гласни, по отделно и в тяхната съвкупност, поради което не е налице соченото основание. Изрично в решението, при определяне обстоятелствата, от значение за определяне на размера на следващото се обезщетение за неимуществени вреди, на основание чл. 52 ЗЗД, е посочено, че са взети предвид установените чрез разпита на свидетеля С. П. факти – пострадалата е била в сериозни затруднения да се грижи сама за себе си след произшествието, претърпяла е много затруднения и страдания, но не е станала напълно зависима от чужда помощ. Въззивният съд след анализ на доказателствата е направил извод, че са настъпили неблагоприятни последици за ищцата от получените увреждания, но че травмата на главата не е дала трайно отражение. Въззивният съд не е разрешил посочения правен въпрос от касатора и не е обосновал общо основание за допускане касационно обжалване.

По отношение на втория поставен въпрос, поставеният правен въпрос представлява общо основание за допускане касационно обжалване, като включен в предмета на делото и разрешен от въззивния съд. Предметът на делото, обезщетение за неимуществени вреди, предявено срещу застраховател, на основание чл. 432, ал. 1 КЗ, включва и материално-правният въпрос за приложение на чл. 52 ЗЗД. Това разрешение не е в отклонение от задължителната и трайна практика на ВС и ВКС. Въззивният съд е взел предвид, релевантните критерии относно определяне на обезщетение за неимуществени вреди по справедливост, в конкретния случай, като не се е отклонил от тълкуването на чл. 52 ЗЗД, така както е разяснено в задължителната практика на ВС (ППВС 4/68 г.), както и в трайната практика на ВКС, така както е посочена от ищеца и служебно известната на настоящия съдебен състав. Съгласно задължителните указания на ВС по приложение на чл. 52 ЗЗД, въззивният съд в конкретния случай, за да определи конкретния размер на следващото се обезщетение за неимуществени вреди, дължимо от застрахователя, на основание гаранционната му отговорност за действията на деликвента, при управление на лекия автомобил, е определил правилно, че от значение са конкретните факти, като в случая е посочено, че това са: начина на настъпване на пътно-транспортното произшествие, на пешеходна пътека, видът и тежестта на уврежданията (травма на главата и на ключицата), времето, в което пострадалата е търпяла силни болки (около 1 седмица), времето, в което се е възстановявала (около 2 месеца), тенденциите за цялостното здравословно състояние след претърпените увреждания, както и последиците от увреждането (скъсяване на рамото). Определянето на обезщетението за неимуществени вреди е в съответствие с разрешението по поставения правен въпрос, като въззивният съд е взел предвид всички конкретни обстоятелства, релевантни за определяне на обезщетение за неимуществени вреди на ищцата. В случая въззивният съд е разрешил правния въпрос в съответствие с практиката на ВС и ВКС, изразена в множество решения, сред които решение №749/05.12.2008 г. по т. д. №387/2008 г. на ІІ т. о, решение №66/03.07.2012 г. по т. д. №611/2011 г. на ІІ т. о., решение №83/06.07.2009 г. по т. д. №795/2008 г. на ІІ т. о., решение №1/26.03.2012 г. по т. д. №299/2011 г. на ІІ т. о., решение №95/24.10.2012 г. по т. д. №916/2011 г. на І т. о., решение №26/25.2.20202 г. по т. д. 533/2019 г., ВКС 2 то – ръце, както и соченото от касатора. По изложените съображения не е налице основание за допускане касационно обжалване, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Посоченият трети правен въпрос, е включен в предмета на делото и разрешен от въззивния съд, като разрешението е повлияло на изхода на спора между страните. Поради това представлява общо основание за допускане касационно обжалване. Въззивният съд не се е отклонил и от трайната практика на ВКС относно определяне на обезщетението за неимуществени вреди като се съобрази общественото разбиране за справедливост на даден етап от развитие на самото общество, като се вземе предвид и икономическото развитие на страната на определен етап, към момента на настъпване на увреждането, за което свидетелстват и лимитите на застрахователното покритие на застраховка гражданска отговорност. В случая при определяне на конкретния размер на обезщетението, въззивният съд е взел предвид и този спомагателен критерий. Въззивният съд изцяло се е съобразил с трайната практика на ВКС, израз на която са решение №749/05.12.2008 г. по т. д. №387/2008 г. на ІІ т. о, решение №66/03.07.2012 г. по т. д. №611/2011 г. на ІІ т. о., решение №83/06.07.2009 г. по т. д. №795/2008 г. на ІІ т. о., решение №1/26.03.2012 г. по т. д. №299/2011 г. на ІІ т. о., решение №95/24.10.2012 г. по т. д. №916/2011 г. на І т. о.

По изложените съображения не следва да се допуска касационно обжалване на въззивното съдебно решение.

При този изход на спора и на основание чл. 78, ал. 3 и чл. 78, ал. 8 ГПК на ответника „ОЗК – застраховане АД следва да се заплатят направените по делото разноски в размер на юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл. 37 ЗПП вр. чл. 25, ал. 2 Наредба за задължителната правна помощ.

По изложените съображения Върховният касационен съд на Р България

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №255/23.03.2021 г. по т. д. 2474/2020 г. по описа на Апелативен съд – София, ГК, 2 състав в обжалваната част.

ОСЪЖДА В. Д. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица] да заплати на „ОЗК – застраховане АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], ул. „Света София №7, ет. 5 направените по делото разноски, на основание, чл. 78, ал. 3 и чл. 78, ал. 8 ГПК в размер на 300 лв.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]