Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Може ли въззивният съд да се произнася по правилността на решението, като обсъжда съдържащи се в него пороци, които не са въведени с въззивната жалба и не касаят приложение на установена в публичен интерес материалноправна норма?
Относно обсъждането и приемането за недоказани на обстоятелства, които са изрично посочени като неспорни между страните, и без оплакване във въззивната жалба в тази връзка.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втората година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. №******гражданско отделение на ВКС за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Г. П. П., с адрес в [населено място], и Н. Д. Д., с адрес в [населено място], двамата представлявани от адв. А. А.-Т., против решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд Благоевград, с което се отменя решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Районен съд Разлог, с което „Недвижими имоти – Банско“ ООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от управителя Г. Т., е осъдено да заплати на П. и Д. сумата от 7822,90 лева (левова равностойност на 4000 евро), представляваща двоен размер на даден задатък по подписана между страните депозитна разписка от 05.04.2018 г., ведно със законната лихва от предявяването на иска, и вместо него искът на П. и Д. против дружеството с правно основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД за заплащане на сочената сума при условията на солидарност, е отхвърлен, и в тежест на касаторите са присъдени разноски.

В касационната жалба се твърди, че решението е недопустимо и неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Оспорва се изводът на съда, че между страните по спора не е доказана първата необходима предпоставка за основателността на иска по чл. 93, ал. 2 ЗЗД – че между страните е сключен на 05.04.2018 г. договор за посредничество с предмет договорените между страните в депозитната разписка права и задължения; съдът е достигнал до този извод, като приема за категорично установено, че ответното дружество не е пасивно материално легитимирана страна по предявения иск, а искът следва да бъде насочен срещу “Bansko real estates” LTD – страна по договорното правоотношение според депозитната разписка; физическото лице Г. И. Т. е бил управител/представител както на ответника, така и на “Bansko real estates” LTD. Подчертано е, че в нито един момент от производството ответното дружество не е правило подобни възражения, а и проверката в Търговския регистър сочи, че ответникът и “Bansko real estates” LTD, са с един и същи единен идентификационен код и са едно и също юридическо лице, и Г. Т. е управител и съдружник в това дружество; Г. Т. не фигурира в регистъра нито като съдружник, нито като управител на което и да е друго юридическо лице с подобно име. При изложените съображения следва, че въззивният съд се е произнесъл при липса на въведено от жалбоподателя оплакване и така е излязла извън обхвата на съдебния контрол. Съдът е обсъдил и приел за недоказани обстоятелства и факти, за които страните са приели, че не са спорни и не се нуждаят от доказване – получаване на процесната сума от дружеството в качеството на посредник по сделка на посредничество при закупуване на недвижим имот. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпроси, за които се твърди, че са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС или са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Бланкетно се сочи, че са налице и хипотезите на чл. 280, ал. 2 ГПК.

Ответникът „Недвижими имоти – Банско“ ООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], не представя отговор на касационната жалба.

За да отмени решението на първата инстанция и отхвърли предявения иск, въззивният съд съобразява, че съгласно депозитна разписка от 05.04.2018 г., на същата дата между касаторите и “Bansko real estates” LTD е постигната договореност, по силата на която П. и Д. депозирали на “Bansko real estates” LTD сума в размер на 2000 евро, представляваща задатък за резервация на конкретно определен недвижим имот; дружеството, освен задължението да не оферира имота на други лица и да не променя договорената продажна цена, е поело и задължението да предаде резервационната такса на продавача (без продавачът да е индивидуализиран) или на негов пълномощник; дружеството е поело задължението да посредничи на касаторите в целия процес на покупко-продажбата до изповядване на нотариалната сделка включително; уговорено е и задължение за продавача да набави всички необходими документи за извършване на нотариалната сделка за своя сметка; срокът на разписката (31.05.2018 г.) е уговорен и като срок за подписване на нотариалния акт; в случай, че касаторите нарушат условията по раздел 3, те автоматично губят резервацията, а ако по вина на дружеството не се стигне до окончателно изповядване на сделката – дружеството е задължено да върне резервацията в двоен размер. Представен е предварителен договор за покупко-продажба на имота, както и писмени доказателства за кореспонденция между дружеството и съсобственик на имота относно издаване на кадастрална скица и данъчна оценка на имота, както и пълномощно без дата. По делото са приобщени дела във връзка с допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 12 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД, предявими от страните в настоящото производство срещу собствениците на имота. Посочени са свидетелски показания за причината за неизповядване на сделката. Предвид необходимите кумулативни предпоставки за уважаване на иск с правно основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД (валидно сключен между страните договор, чието изпълнение е обезпечено с даване на задатък, неизпълнение на задължението по договора от получилата задатък страна, отказ/разваляне на договора от другата страна, далата задатъка страна трябва да е изправна – изпълнила задълженията си по договора или да е готова да престира), се приема, че не е доказана първата от необходимите по закона предпоставки за уважаване на предявения иск, а именно сключен на 05.04.2018 г. между страните по делото договор за търговско посредничество с предмет посочените в депозитната разписка права и задължения на страните по сделката, тъй като правоотношението е възникнало между касаторите и “Bansko real estates” LTD – трето за спора лице, а не с ответника, поради което ответникът не е пасивно материалноправно легитимиран по спора. Този извод е приет за неразколебан от съдебното и извънсъдебно признание, сторено от ответника за възникване и съществуване на договореност с касаторите с предмет офериране и евентуално сключване на договор за покупко-продажба на имота между касаторите и продавачите на имота; физическото лице Г. Т. е бил в релевантния период управител/представител както на ответното дружество, така и на “Bansko real estates” LTD, като последното е страна в договорното правоотношение, във връзка с което е подписана и депозитната разписка. Заключено е, че твърдяното от касаторите облигационно отношение с ответника за посредничество при покупко-продажба на процесния недвижим имот по посочената депозитна разписка не е възникнало, поради липсата на пасивна материалноправна легитимация на ответника, и предявеният иск е недоказан и неоснователен. Липсата на необходима предпоставка за уважаване на иска води до липса на необходимост да се обсъжда наличието на останалите предпоставки по чл. 93, ал. 2 ЗЗД.

Касационното обжалване следва да се допусне по обусловилия изхода на спора въпрос: може ли въззивният съд да се произнася по правилността на решението, като обсъжда съдържащи се в него пороци, които не са въведени с въззивната жалба и не касаят приложение на установена в публичен интерес материалноправна норма. Посоченият въпрос обема в същината си и второто питане – относно обсъждането и приемането за недоказани на обстоятелства, които са изрично посочени като неспорни между страните, и без оплакване във въззивната жалба в тази връзка. Касационното обжалване се допуска, за да се провери налице ли е противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в ТР №1/2013 г., ОСГТК, т. 1. Последният въпрос – налице ли е пасивна легитимация на ответника по иск по чл. 93, ал. 2 ЗЗД, за който ищците твърдят, че е получил парична сума като задатък, ще се разгледа по съществото на спора като довод за неправилност на обжалваното решение.

За касационното обжалване жалбоподателят дължи държавна такса от 156,95 лева.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на IV г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение №455 от 9 ноември 2021 г., постановено по в. гр. д. №364/2021 г. по описа на Окръжен съд Благоевград.

УКАЗВА на Г. П. П. и Н. Д. Д. в едноседмичен срок от получаването на препис от определението да представят в деловодството на ВКС доказателство за внесена по сметката на касационния съд държавна такса от 156,95 лева, като в противен случай производството по касационната жалба ще бъде прекратено.

Делото да се докладва на председателя на IV г. о. за насрочването му в открито съдебно заседание след представяне на доказателства за внесена държавна такса.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]