Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Борис ИлиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр. д.№******г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК.

С постановено по настоящето дело определение №******г., в сила от същата дата, не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски апелативен съд №******г. по гр. д.№******г., с което З. А. С. е осъдена да заплати на „Проджект мениджмънт трендс“ ООД 19 728 евро, представляващи дължимо възнаграждение по договор за посредничество; 1 972,80 евро неустойка върху горното възнаграждение за периода от 31.01.2017 г. до 09.02.2017 г.; 1 260,40 евро и 126,04 евро лихви за забава; законната лихва от 28.09.2017 г. до окончателното изплащане на сумите.

Изпълнението на отмененото въззивно решение е било спряно с определение №******г. по ч. гр. д.№2992/2021 г. на ВКС, ІV г. о. За спирането е внесена сумата 62 674,47 лв по сметката на Върховния касационен съд.

С молба вх.№510227 от 30.12.2022 г. З. А. С. е поискала обезпечението да бъде освободено и сумата преведена по посочена от нея банкова сметка.

Ответната страна „Проджект мениджмънт трендс“ ООД дава съгласие за освобождаване на сумата над 25 000 лв. За тази сума поддържа, че изпълнителното производство срещу молителката е висящо и обезпечителната нужда не е отпаднала.

Съдът намира искането за частично основателно. Видно от представеното от ищеца удостоверение изх.№002545/12.01.2023 г., издадено от частен съдебен изпълнител рег.№*** по изп. д.№20218410404511, образувано за събиране на процесните вземания, по делото не са събрани вземания на взискателя „Проджект мениджмънт трендс“ ООД за 13 398,96 лв, включително олихвяема главница. Затова 15 000 лв от внесената гаранция следва да бъдат задържани до отпадане на обезпечителната нужда, а в останалата част молбата е основателна.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА от обезпечението от 62 674,47 лв /32 044,95 евро/, която сума е преведена по сметката за обезпечения на Върховния касационен съд на 16.08.2021 г., сума в размер 47 674,47 лв /четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева, четиридесет и седем стотинки/, като същата сума да бъде преведена по сметка IBAN B. U. ********.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата в останалата част

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]