Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Веска Райчева


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр. д. №******[/aam]******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Обжалвано е било решение от 29.11.2021г. по гр. д.№2107/2021 по описа на ОС – Варна.

С решение от 31.10.2022г. ВКС е отменил решение от 29.11.2021г. по гр. д.№2107/2021 по описа на ОС – Варна в частта му, с която е уважен иск на М. С. Й. срещу Прокуратурата на РБ с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗОДОВ за разликата над 7818, 50 лв. /седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от неимуществени вреди от изтърпяване на наказание над определения срок, и е постановено решение с което предявения от М. С. Й. иск срещу Прокуратурата на РБ, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗОДОВ е отхвърлен за сумата над 2000/две хиляди/лева до 7818, 50/ седем хиляди осемстотин и осемнадест лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от неимуществени вреди от изтърпяване на наказание над определения срок

С молба от 28.11.2022 г. Прокуратура на РБ, чрез процесуалния си представител, е поискала да се допълни решението от 31.10.2022 г. в частта му относно разноските, като бъде намален размера на присъдените такива от ОС Варна във въззивното производство.

С допълнителна молба от 29.11.2022г. Прокуратурата на РБ е поискала на основание чл. 78, ал. 1 ГПК да бъдат намалени присъдените разноски при условията на чл. 78, ал. 5 ГПК.

С молба от 09.01.2023г. ответникът по молбата М. В. М. , чрез процесуалния си представител поддържа, че не са налице предпоставките за изменение на решението в частта му относно разноските.

Върховният касационен съд, тричленен състав на четвърто гражданско отделение, като прецени данните по делото, намира следното:

Молбата е неоснователна.

При постановяване на решението си Върховният касационен съд се е се е произнесъл по недължимостта на разноските в касационното производство. В касационната жалба и при разглеждане на спора по същество ВКС Прокуратурата на РБ, чрез процесуалния си представител, не е направила искане за отмяна на въззивното решение и в частта му относно присъдените разноски, нито е направено възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК за тяхната прекомерност.

Искане за изменение на решението в частта за разноските съобразно разпоредбата на чл. 248, ал. 1 ГПК може да бъде направено в месечен срок от постановяване на същото и пред съответната инстанция, разглеждаща спора по същество. В случая Прокуратурата на РБ не е направила такова искане пред въззивния съд в предвидения за това срок, нито е обжалвала въззивнато решение в тази му част и същото е влязло в сила по отношение присъдени разноски за процесуално представителство на М. В. за производството във въззивната инстанция.

Ето защо настоящият състав намира, че не са налице предпоставките на чл. 248, ал. 1 ГПК и не следва да допълва постановеното от него решение от 31.10.2022 г. , като се произнесе и по отношение размера на присъдените разноски с въззивно решение от 29.11.2021г. по гр. д.№2107/2021 по описа на ОС – Варна и намали същият.

Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от 28.11.2022 г. и допълнителна молба от 29.11.2022г на Прокуратура на РБ за допълване решението от 31.10.2022 г. по гр. д.№******[/aam]******г. на ВКС като бъде отменено въззивно решение от 29.11.2021г. по гр. д.№2107/2021 по описа на ОС – Варна в частта му относно разноските и бъде намален размера на присъдените такива от ОС Варна за въззивното производство.

Определението е окончателно.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]