Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мадлена ЖелеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„1. Следва ли въззивната инстанция, когато препраща към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК, да изложи и собствени мотиви, като обсъди доказателствата и защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство?; 2. Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на решението да разгледа и обсъди всички допустими и относими към спорния предмет доводи и възражения на страните, както и да основе решението си на фактите, установени от събраните по делото доказателства?“. Твърди, че поставените процесуални въпроси са разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, като се позовава по първи въпрос – на решения на ВКС по гр. д. №1783/2020 г., I т. о., т. д. №78/2012 г., II т. о., гр. д. №964/2012 г., IV г. о., гр. д. №2145/2020 г., I г. о., т. д. №2896/2019 г., II т. о., гр. д. №2634/2016 г., III г. о., гр. д. №1783/2009 г., IV г. о., гр. д. №1285/2012 г., III г. о., гр. д. №926/2012 г., IV г. о., по втори въпрос – на Тълкувателно решение №1 от 4.01.2001 г. на ОСГК на ВКС и на решения на ВКС по гр. д. №3338/2020 г., I г. о., т. д. №2220/2015 г., II т. о., т. д. №1106/2010 г., II т. о., т. д. №811/2012 г., II т. о., т. д. №1544/2014 г., II т. о., т. д. №2483/2014 г., II т. о., т. д. №1618/2014 г., II т. о., т. д. №3768/2014 г., II т. о., т. д. №2220/2015 г., II т. о., т. д. №505/2017 г., II т. о., т. д. №2796/2019 г., I т. о., т. д. №1245/2013 г., I т. о., т. д. №3734/2013 г., I т. о., т. д. №1544/2014 г., II т. о., т. д. №866/2012 г., I т. о., т. д. №377/2011 г., II т. о., гр. д. №1019/2009 г., III г. о. Касационният жалбоподател поддържа, че е налице и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, доколкото въззивното решение е постановено в противоречие с решение №7 от 30.06.2020 г. по к. д. №11/2019 г. на КС на РБ относно необходимостта от излагане на мотиви към съдебния акт. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК сочи, че са налице и предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, доколкото въззивният съд се произнесъл по материалноправни въпроси от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, без да са формулирани такива въпроси.

Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?