Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

с цел точно прилагане на закона и развитие на правото. Последните според жалбоподателя са обусловили произнасянето на съда и имат значение за разрешаване на процесуалния спор. Въпросите са следните:

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на ЕТ „Орион В. Н.“ /н./ срещу определение №******г. по в. ч. гр. д. №******г. на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено определение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд Варна за прекратяване на производството по искова молба на касатора, обективираща претенция за установяване „подправка на изпълнителен лист №495/09.12.2019 г. по гр. д. №2840/2015 г. на Окръжен съд Варна въз основа на разпореждане №7615/09.12.2019 г. по гр. д. №2840/2015 г. на Окръжен съд Варна, в приложение на чл. 130 ГПК.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на атакуваното определение, които мотивират искане за неговата отмяна. В изложението на основания за достъп до касация се твърди, че въззивният съд се е отклонил от практика на касационната инстанция, евентуално, че е необходимо да бъде отговорено на поставените в изложението въпроси с цел точно прилагане на закона и развитие на правото. Последните според жалбоподателя са обусловили произнасянето на съда и имат значение за разрешаване на процесуалния спор. Въпросите са следните:

1. „Признат ли е правен интерес на длъжника по изпълнителното производство да иска установяване със сила на пресъдено нещо на подправянето на изпълнителен лист, т. е. с какъв иск длъжникът би могъл да се защити срещу изпълнителен лист, който подлежи на обезсилване вследствие несъответствието му с акта, разпореждащ неговото издаване, но не е обезсилен?“

2. „Легитимиран ли е синдикът в качеството му на орган на несъстоятелността, или от името на несъстоятелния длъжник да предявява всякакви или лимитативно определени искове относно имущества, за които се твърди от неучастващо в производството по несъстоятелност лице, че длъжникът ги е придобил в резултат на незаконосъобразно проведено принудително изпълнение?“

3. „Последица от влязлото в сила съдебно решение за отхвърляне на иск с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД ли е разпореденото предаване на владението на имоти?“

4. „Рефлектира ли в правната сфера на длъжника обезсилването на издаден срещу него изпълнителен лист за предаване на владението на владени от него имоти до степен да създава правен интерес от водене на иск за поправка на изпълнителния лист“

5. „Следва ли да бъде разгледан и решен по реда на тълкуване, съответно отстраняване на очевидна фактическа грешка на основанието, въз основа на което е издаден изпълнителният лист, поправката на обратния изпълнителен лист, изразяваща се в замяна на израза връщане на имоти“ с „предаване на владение?“

По първи въпрос се твърди отклонение от даденото в определение №767/26.11.2013 г. по ч. гр. д. №5961/2013 г. на IV г. о. на ВКС разрешение. По втория въпрос се твърди противоречие с решение №70/19.06.2020 г. по т. д. №2414/2018 г. на I т. о., решение №74/03.04.2017 г. по т. д. №86/2017 г. на II т. о. на ВКС.

Ответникът по жалбата Р. Д. Я. я оспорва като неоснователна и излага съображения, че не са налице основания въззивното определение да бъде допуснато до касационен контрол.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното:

Частната касационна жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията за редовност по чл. 284 ГПК, поради което се явява процесуално допустима.

С обжалваното определение на Апелативен съд Варна е потвърдено прекратително определение на Окръжен съд Варна, което е постановено на основание чл. 130 ГПК. Въззивният съд е споделил извода на първостепенния съд за липса на активна процесуална легитимация в полза на ищеца да установи обстоятелството, че издаден срещу него изпълнителен лист е подправен. Съдът е посочил, че имуществата, които по силата на изпълнителния лист ищецът е задължен да предаде на ответника, не се намират в масата на несъстоятелността, поради което синдикът не се явява легитимиран да предяви иска нито в качеството му на орган на несъстоятелността, нито от името на несъстоятелния длъжник. Издаването на изпълнителния лист е последица от разрешен със сила на пресъдено нещо правен спор и дори да бъде допусната поправката в изпълнителния лист това няма да има за последица връщане на описаните в него имущества в масата на несъстоятелността. Търсената от ищеца поправка следва да бъде заявена чрез молба за отстраняване на очевидна фактическа грешка на основанието, въз основа на което е издаден изпълнителният лист. Като допълнителен аргумент съдът е посочил, че искът е недопустим и като излизащ извън предметния обхват на чл. 124, ал. 4, вр. с чл. 433, ал. 1, т. 4 ГПК.

Не са налице предпоставките за допускане на атакуваното въззивно определение до касационно обжалване.

С оглед разясненията, дадени с т. 1 на ТР №1/19.02.2010 г. по т. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, които съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК намират приложение и по отношение на частните касационни жалби, допускането на касационно обжалване предпоставя произнасяне на въззивния съд по материалноправен и/или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на възникналия между страните спор и по отношение на който е налице някое от основанията на чл. 280, ал. 1, т. 1 – т. 3 ГПК. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма. Във фазата на селекция касационната инстанция не може да се произнася по същество и да проверява правилността на атакувания пред нея съдебен акт.

В процесната хипотеза формулираните в приложение на чл. 280, ал. 1, ГПК въпроси не отговарят на изискването да са обусловили изводите на въззивния съд, тъй като, макар и недостатъчно конкретизиран от съдебния състав, ключов за постановяване на атакуваното определение е мотивът, че спорът между В. Н., действаща в търговско качество като ЕТ „Орион В. Н.“, и ответника Р. Я. по повод принадлежността на определени имущества, е разрешен със сила на пресъдено нещо, която може да бъде преодоляна само в изрично предвидени от закона хипотези /чл. 303 ГПК, чл. 439 ГПК, чл. 440 ГПК/, каквато не се явява заявената с исковата молба претенция. Отделно, въпросът, касаещ законосъобразността на акта за издаване на изпълнителен лист в полза на Я., също е стабилизиран поради изчерпване на реда за осъществяване на инстанционен контрол. На трето място, при разпоредена от закона възможност в чл. 406, ал. 4 ГПК фактически грешки в текста на изпълнителния лист да бъдат отстранявани по реда на чл. 247 ГПК, то липсва правен интерес грешките да бъдат отстранявани по исков ред.

Необходимо е да се припомни и приетото в т. 3 ТР №5/12.07.2018 г. по т. д. №5/2015 г. на ОСГТК на ВКС, което гласи, че при произнасяне по искане за издаване на изпълнителен лист проверката, която дължи компетентният съд, е формална и се извършва въз основа на представеното от молителя изпълнително основание. При произнасяне по молба по чл. 405, ал. 1 ГПК не се дава разрешение на материалноправен спор, а се разрешава процесуален въпрос за наличие на предпоставки за принудително изпълнение на акта, въз основа на който е поискано издаване на изпълнителния лист. Постановеният от съда акт, с характер на разпореждане, не се ползва със сила на пресъдено нещо нито относно изпълняемото право, нито по отношение правото на принудително изпълнение. Ето защо, отговорът на първия въпрос, който произтича директно от разпоредбата на чл. 433, т. 4 ГПК, е, че иск, с който се цели интервенция върху изпълнителния лист без да се отмени или признае за неистински документът, който представлява изпълнително основание, е лишен от правен интерес, следователно е недопустим. Не може да бъде допуснат касационен контрол на атакуваното определение и по останалите въпроси, които са изградени върху тезата, че без отмяна на изпълнителното основание може да се постигне пререшаване и в резултат на това преуреждане на отношенията между кредитор и длъжник само чрез изменение на указаното в изпълнителния лист.

Въпросът относно легитимацията на синдика е последица от разрешаване на въпроса за допустимостта на предявения иск, поради което настоящият състав го определя като мотив, който не е единствен за постановяване на атакуваното определение, следователно не е решаващ, поради което и този въпрос не може да послужи за позитивна селекция на частната касационна жалба.

При липса на общото селективно основание по чл. 280, ал. 1 ГПК безпредметно се явява изследването на посочените допълнителни такива по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.

Обжалваното определение не следва да бъде допуснато до разглеждане за преценка дали същото е законосъобразно постановено.

С тези мотиви и на основание чл. 274, ал. 3 ГПК настоящият състав на първо търговско отделение на ВКС

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №127/14.03.2022 г. по в. ч. гр. д. №71/2022 г. на Апелативен съд Варна.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]