Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от съдия Васил Христакиев


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Росица Божилова

Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на ответника М. А. З. срещу определение на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение молбата му по чл. 248 ГПК за изменение в частта за разноските на постановеното от същия съд въззивно решение.

Ищецът „Юробанк България“ АД оспорва жалбата.

С решение по т. д. №******[/aam]******г. по описа на ВКС, I т. о., по жалба на ответника въззивното решение, чието изменение е поискано, е отменено в обжалваната част, като частично е отхвърлен предявеният по реда на чл. 422 ГПК иск. Със същото решение съобразно окончателния изход на спора е разпределена съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК отговорността на страните за разноски за всички инстанции, както и за заповедното производство. Поради това подадената частна жалба към настоящия момент се явява лишена от предмет, съответно като недопустима същата следва да бъде оставена без разглеждане.

С тези мотиви съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане подадената от М. А. З. частна жалба срещу определение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. по описа на Софийски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]