Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мими ФурнаджиеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети януари през две хиляди двадесет и третата година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр. д. №******гражданско отделение на съда за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на „Сдружение на ловците и риболовците в Попово“, представлявано от Р. Р., чрез адв. Б. К., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. по описа на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд Търговище, за осъждане на сдружението да заплати на основание чл. 79, ал. 1 Закона за лова и опазване на дивеча на земеделския производител Н. Й. Н. сумата от 86142,69 лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди от дивеч, стопанисван от сдружението в ловно-стопанския му район, изразяващи се в унищожаване на посевите от царевица в обработваните от Н. ниви в землището на [населено място], индивидуализирани в решението, общо щети в размер на 46-47 % или 394 дка тотално унищожени посеви с царевица, което се явява пропусната полза от добива, от който земеделският производител е лишен, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.11.2020 г. до окончателното плащане.

Със заявление от 29.12.2022 г. касаторът, представляван от Д. М. Д. (считано от 15.07.2022 г. според служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел), и ответникът в касационното производство земеделският производител Н. Й. Н. сочат на съда, че поради доброволно уреждане на спора между страните по него, касаторът оттегля депозираната касационна жалба с вх.№2719/25.03.2022 г. по описа на ВКС, по която е образувано к. гр. д. №1191/2022 г. по описа на IV г. о., ВКС, и молят касационното производство да бъде прекратено. Към заявлението е приложено и споразумение от същата дата между страните по спора (заверено като вярно с оригинала от адв. Б. К., процесуален представител на касатора), с което подписалите го страни се съгласяват, че са уредили всички имуществени отношения, произтичащи от висящия между тях съдебен спор, включително за направените от ищеца съдебни разноски за трите инстанции, и нямат и не ще имат каквито и да било претенции един към друг занапред по отношение на предмета на делото по гр. д. №297/2020 г. по описа на Окръжен съд Търговище.

Предвид заявеното искане следва да се приеме, че съдът е десезиран от разглеждането на спора и касационното производство следва да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №1191/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, ІV г. о., поради оттегляне на касационната жалба на „Сдружение на ловците и риболовците в Попово“.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от получаването на препис от него пред друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]