Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Галина Иванова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е касационна жалба от Община Белово срещу решение №******[/aam]******г. по т. д. 68/2021 г., Пловдивски апелативен съд, Гражданско отделение, III състав.

С молба вх. №******[/aam]******г. Община Белово чрез кмета К. В. е заявил, че с ответника по касационната жалба са постигнали споразумение, част от което е и оттегляне касационната жалба, по която е образувано т. д. 2304/2021 г. срещу решение №******[/aam]******г. по т. д. 68/2021 г., Пловдивски апелативен съд, Гражданско отделение, III състав.

Изрично Община Белово чрез кмета К. В. заявява, че оттегля касационната жалба, подадена против решение №******[/aam]******г. по т. д. 68/2021 г.

Постъпила е молба и чрез Система за сигурно електронно връчване, Министерство на електронното управление, от Община Белово чрез адв. Б., като съдът е дал указания с разпореждане от 10.01.2023 г. на молителя, да представи приложената молба в оригинал. Предвид постъпването на описаната молба от 10.01.2023 г, изходяща от Община Белово чрез кмета, следва да се приеме, че нередовностите на молбата са отстранени.

Предвид изявлението на надлежния процесуален представител на касационния жалбоподател, Община Белово, изразяващо надлежно оттегляне на касационната жалба, Върховният касационен съд е десезиран от селектирането на касационната жалба по реда на чл. 288 ГПК и евентуално разглеждане на касационната жалба. Поради това образуваното по касационната жалба производство следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. 2304/2021 г., по описа на ВКС, ТК, II ТО, поради оттегляне на подадената от Община Беловокасационна жалба вх. №264201/10.06.2021 г. по описа на Апелативен съд Пловдив, срещу въззивно съдебно решение 260122/27.04.2021 г. по т. д. 68/2021 г., Апелативен съд Пловдив, ГО, III състав.

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред друг състав на Върховния касационен съд на Р България.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]