Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ваня Атанасова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр. д. №******[/aam]******година.

С определение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на ВКС, 1 г. о., е допуснато касационно обжалване на решение от 27.01.2022 г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на ОС – Велико Търново. Предоставена е възможност на касатора Й. Г. М. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 140 лв. по сметка на ВКС, като същият е уведомен, че при неизпълнение в срок на това указание касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство прекратено.

Съобщение за определението и препис от същото е връчено на касатора, чрез процесуалния му представител адв. Р. И., упълномощен за подаване и изготвяне на касационна жалба и за процесуално представителство пред касационнта инстанция с пълномощно от 02.03.2022 г., на 02.12.2022 г.

Указанията на съдебния състав за внасяне на държавна такса по чл. 18, ал. 2, т. 2 Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК не са изпълнени, което налага връщане на касационната жалба и прекратяване на производството по делото на основание чл. 286, ал. 1, т. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК.

По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Й. Г. М., чрез адв. Р. И., касационна жалба против решение от 27.01.2022 г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на ОС – Велико Търново, с което е отменено решение №781/28.06.2021 г. по гр. д. №432/2021 г. на РС – Велико Търново в осъдителната част и в частта за разноските, вместо което е постановено решение, с което е отхвърлен предявеният от Й. Г. М. против И. Й. Б. иск по чл. 50 ЗЗД, за присъждане на сумата 7000 лв. обезщетение за неимуществени вреди – физически и психически страдания, причинени на ищеца на 15.05.2020 г., от ухапвания от куче собственост на ответника, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 15.05.2020 г. до окончателното й изплащане И ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №1677/2022 г. на ВКС, 1 г. о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]