Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Костадинка НедковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274, ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно възнаграждението на особения представител.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди и двадесет и трета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 816 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на адвокат И. Б. А., особен представител на ответника по исковете А. А. П., срещу решение №******г., поправено с решение №******г., постановени по в. т. д. №******г. на Апелативен съд – Велико Т., в частта му, имаща характер на определение, с която по същество е потвърдено определение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд-Русе, за отхвърляне на молбата за определяне на допълнително възнаграждение на особения представител за първата инстанция за разликата от 22,13 лева до 300 лева.

Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно. В инкорпорираното в частната жалба изложение по същество е поставен въпросът, дали възнаграждението на назначения особен представител може да бъде намалявано съобразно изхода на спора.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната касационна жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

С решение №137/14.06.2021 г. по в. т. д. №54//2021г. Апелативен съд – Велико Т. (освен по въззивните жалби на „Юробанк България“ АД и А. А. П. срещу решение №260028 от 13.10.2020 г. по т. д. №50//2018 г. на Окръжен съд – Русе) се е произнесъл по частната жалба на адвокат И. Б. А. срещу определение №260019/12.01.2021г., поправено с решение №102/20.07.2022г., по т. д. №50//2018 г. на Окръжен съд – Русе, с което е оставено без уважение искането й за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските чрез увеличаване на определеното й като особен представител възнаграждение с 2 012, 35 лв. Въззивният съд е приел, че правилно първата инстанция е приложила разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 4 НМРАВ, но неоснователно не е уважено искането за определяне на допълнително възнаграждение по чл. 7, ал. 9 НМРАВ, доколкото откритите заседания в първа инстанция са 5 на брой, поради което е счел, че следва да бъде увеличено дължимото на особения представител адвокат А. възнаграждение с 300 лв., като тази сума трябва да бъде редуцирана с оглед отхвърлителната част на предявените искове в размер на 22,13 лева.

Настоящият състав на ВКС, ТК, Второ отделение, намира, че касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по поставения от частната касаторка въпрос, съответно атакувания акт следва да бъде отменен като неправилен в обжалваната част, тъй като даденото от въззивният съд разрешение противоречи на даденото задължително тълкуване в разяснителната част на т. 6 Тълкувателно решение №6/2012г. от 06.11.2013г. по тълк. д. №6/2012г. на ОСГТК на ВКС, съобразно която възнаграждението на особения представител е дължимо от насрещната страна, независимо от изхода на спора, и се присъди на касаторката разликата от 277, 87 лева до пълния определен от апелативния съд размер от 300 лева като допълнително възнаграждение на особения представител за първата инстанция по чл. 7, ал. 9 НМРАВ.

С оглед горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №137/14.06.2021 г., поправено с решение №102/20.07.2022г., постановени по в. т. д. №54//2021 г. на Апелативен съд – Велико Т., в частта му, имаща характер на определение, с която по същество е потвърдено определение №260019/12.01.2021г. по т. д. №50//2018г. на Окръжен съд-Русе, за отхвърляне на молбата на адвокат И. Б. А., особен представител на ответника по исковете А. А. П., за определяне на допълнително възнаграждение на особения представител за първата инстанция за разликата от 22,13 лева до 300 лева.

ОТМЕНЯ решение №137/14.06.2021 г., поправено с решение №102/20.07.2022г., постановени по в. т. д. №54//2021 г. на Апелативен съд – Велико Т., в частта му, имаща характер на определение, с която по същество е потвърдено определение №260019/12.01.2021г. по т. д. №50//2018г. на Окръжен съд-Русе, за отхвърляне на молбата за определяне на допълнително възнаграждение на особения представител адв. И. Б. А. от АК-Р. за първата инстанция за разликата от 22,13 лева до 300 лева, като ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „Юробанк България“ АД, ЕИК[ЕИК], да заплати на адв. И. Б. А. от АК-Р., личен номер [ЕГН], допълнително възнаграждение за първоинстанционното производство в размер на още 277,87 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]