Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анелия ЦановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията ЦАНОВА гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

Образувано е по направено от „МБАЛ- Пазарджик“ АД искане за възстановяване на внесено парично обезпечение по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК в размер на 40 444 лв. въз основа на определение №******г. по ч. гр. д. №******г. на ВКС, ІV г. о., с което е спряно изпълнението на невлязло в сила осъдително въззивно решение №******г. по в. гр. дело №******г. на ОС- Пазарджик.

По делото не е постъпил писмен отговор от ответникът по молбата П. В. Л..

За да се произнесе по подадената молба с правно основание чл. 282, ал. 5 ГПК, настоящият състав на Върховния касационен съд, ІV гражданско отделение, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по подадена от „МБАЛ- Пазарджик“ АД касационна жалба срещу постановеното от ОС- Пазарджик решение №213/17.11.21г. по в. гр. д. №606/2021 г., с което е уважен предявения иск с правно основание чл. 213, ал. 2 КТ за заплащане на сумата от 40 444лв., ведно със законната лихва от датата на исковата

С молба от 20.12.2021г., „МБАЛ- Пазарджик“ АД е направило искане по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението на невлязло в сила осъдително въззивно решение.

С определение №60411/20.12.2021г. по ч. гр. д. №5057/2021 г., ВКС, състав на ІV гр. отделение, след като е констатирал, че дружеството е внесло по специалната сметка на ВКС сумата от 40 444 лв., е спрял изпълнението на въззивното решение.

С решение №50215/27.10.2022 г. по гр. д. №550/2022 г., ВКС, ІV гр. отд. е отменил решене №213/17.11.21г. на ОС- Пазарджик по гр. д. №606/2021 г. и вместо него е постановил друго, с което е отхвърлил предявеният от П. В. Л. срещу „МБАЛ Пазарджик“ АД иск с правно основание чл. 213, ал. 2 КТ за заплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер на 40 444лв., ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане.

С молба вх. №509170/14.11.2022г., „МБАЛ- Пазарджик“ АД е направило искане за възстановяване на размера на преведеното обезпечение.

Искането е основателно.

Спорът относно вземането е окончателно разрешен с влязло в сила решение, с което искът е отхвърлен, поради което и внесеното от молителя обезпечение, предназначено да гарантира изпълнението на влязлото в сила осъдително решение, следва да бъде освободено и преведено по посочената банкова сметка.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІV гр. отд.,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесената по сметка на ВКС като обезпечение по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК от “МБАЛ- Пазарджик“ АД сума в размер на 40 444лв., която да бъде преведена по посочената в молба вх. №509170/14.11.2022г. банкова сметка.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]