Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Джулиана ПетковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

“Представлява ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗКПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗКПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, ако същите не са налични в патримониума му в края на проверявания период и подлежат ли на от отнемане в полза на държавата?“

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

като изслуша докладваното от съдия Петкова гр. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, чрез инспектор-юрист А. И., против решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд В., с което е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявения от касатора против П. М. П. и П. А. П. иск по чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 585 125, 36 лева.

В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване е формулиран следния въпрос: “Представлява ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗКПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗКПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, ако същите не са налични в патримониума му в края на проверявания период и подлежат ли на от отнемане в полза на държавата?“

Пред ОСГК на ВКС е образувано тълкувателно дело №******г. на ОСГК с предмет следните въпроси: 1/ „Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?“ и 2/ „Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?“

Отговорът на цитираните въпроси е включен в предмета на обжалваното въззивно решение и от значение за постановения резултат. Ето защо и по аргумент от чл. 292 ГПК, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до постановяване на тълкувателното решение, след което съставът на ВКС ще се произнесе по реда на чл. 288 ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр. д.№******г., ВКС, ІІІ ГО до постановяване на тълкувателно решение по Тълкувателно дело №4/2021 г. на ОСГК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]