Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Елена Арнаучкова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№50004

гр. София, 18.01.2023г.

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на …………….. през две хиляди и двадесет и трета година в състав:

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Васил Христакиев

Елена Арнаучкова

като разгледа докладваното от съдия Арнаучкова т. д. №******г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото се докладва по повод подадената чрез адв. С. Ч. молба на Л. Б., вх.№******г.. С нея се иска произнасяне по молбата му, вх.№******г., за оттегляне на касационната жалба с акт, с който производството пред ВКС да бъде прекратено.

Производството по т. д. №******г. е образувано по подадената чрез Адвокатско држество „Ч., П. и И.“, представлявано от адв. С. Ч., касационна жалба на Л. Б. срещу решение №******г. по възз. гр. д. №2218/2019г. на САС. С него е потвърдено решение №7627/05.12.2018г. по гр. д.№6609/2017г. на СГС за отхвърляне на предявения от касатора иск за размера над 15 000лв. до 20 000лв.

Не е постъпил писмен отговор от ЗК „Олимпик Лимитед, със седалище и адрес на управление Република Кипър, [населено място], упражняващо търговска дейност чрез регистриран клон в Република България „Застрахователна компания Олимпик- клон България“ КЧТ, [населено място].

С молба вх. №31884/25.08.2022г. по входящия регистър на САС, подадена от упълномощения от касатора адвокат С. Ч., е направено изявление за оттегляне на подадената касационна жалба.

Съставът на касационния съд намира, че са налице условията по чл. 264, ал. 1 ГПК за прекратяване на касационното производство. Касаторът има възможност във всяко положение на делото да оттегли подадената от него касационна жалба, което може да направи лично или чрез процесуален представител. В случая е подадена изрична писмена молба за оттегляне на касационната жалба, която изхожда от адвокат, редовно упълномощен от касатора.

Съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК ответникът по касация има право на разноски при прекратяване на делото, но такива не се присъждат в полза на ответника, тъй като не е подаден отговор на касационната жалба и до датата на постановяване на настоящото определение не са представени доказателства за направени разноски и за техния размер.

Мотивиран от това, съставът на I т. о.:

О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по т. д.№2081г. по описа на ВКС за 2022г.

Обявява за влязло в сила решение №10032 от 06.04.2022г. по възз. гр. д. №2218/2019г. на САС.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред друг състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на касатора.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]